SAEPR

Do głównych zadań SAEPR należy wspieranie Ministerstwa Rolnictwa obiektywnymi analizami ekonomicznymi dotyczącymi polityki rolnej, zarówno krajowej jak i unijnej, których powstało już kilkaset. Opracowania mają charakter analiz sektorowych bądź horyzontalnych (przekrojowych). Inne są szybkimi reakcjami w odpowiedzi na zapytania ośrodków decyzyjnych, czy interpelacji poselskich. Są to krótkie analizy określonego zagadnienia.

Tematyka obejmuje politykę rolną i politykę wobec obszarów, wiejskich, wsparcie krajowe, analizy rynków rolnych, dostosowania i skutki akcesji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Wspólną Politykę Rolną i jej reformę, uproszczenie WPR, analizy poszczególnych instrumentów, takich jak płatności bezpośrednie czy elementy interwencji rynkowej.

Współpraca SAEPR z Ministerstwem Rolnictwa polega również na przygotowywaniu na zlecenie resortu, opinii i recenzji projektów ustaw oraz opracowań powstałych w innych instytucjach. Zespół współpracuje również z innymi instytucjami administracji publicznej, naukowymi oraz organizacjami zajmującymi się problemami rolnictwa i obszarów wiejskich oraz instytucjami Unii Europejskiej.

Eksperci SAEPR są konsultowani oraz uczestniczą wraz z NBP w przygotowywaniu cyklicznych prognoz dotyczących zmian wskaźników cen detalicznych żywności w Polsce.