SAPARD
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, działając w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (beneficjenta) koordynowała i realizowała dwa działania Programu SAPARD – Specjalnego Programu Akcesyjnego dla Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich: Działanie 6 "Szkolenia Zawodowe" i Działanie 7 "Pomoc Techniczna".
Program SAPARD na lata 2000-2006 został uruchomiony aktem akredytacyjnym dnia 2 lipca 2002r. Zadania FAPA były zgodne z zaleceniami przedstawionymi w Raporcie z II Audytu Komisji Europejskiej przeprowadzonego w marcu 2002 roku. Ogólnym celem działania obejmującego szkolenia dla rolników było upowszechnianie strukturalnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez rozwój kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich co wiązało się z pozyskaniem wnioskodawców dla SAPARD. Celem działania „Pomoc techniczna” było dotarcie do potencjalnych beneficjentów, upowszechnianie wiedzy wśród przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie i monitorowanie Programu SAPARD, rozpowszechnianie informacji o warunkach i możliwościach wsparcia w ramach programu SAPARD.
W okresie lipiec 2002r. – marzec 2006r. w ramach Rocznych Umów Finansowych (RUF) 2000, 2001, 2002 i 2003 Programu SAPARD Zespół Programów Pomocowych wdrażał 22 projekty szkoleniowe w ramach działania 6 „Szkolenia zawodowe” oraz 9 projektów w ramach działania 7 „Pomoc techniczna”. Wdrażanie obejmowało przygotowanie projektów, opracowanie Zakresów Zadań i Obowiązków wraz z budżetem, przeprowadzenie procedur przetargowych oraz monitoring realizacji zadań prowadzonych przez Wykonawców, przeprowadzanie wizytacji w miejscu realizacji działań w ramach projektów, bieżąca współpraca z wykonawcami i koordynacja pracy ekspertów pracujących na rzecz wdrażanych projektów.
Program SAPARD cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród rolników i pierwotnie alokowane fundusze na działania „miękkie” zostały częściowo przesunięte na działania inwestycyjne. Ostatecznie środki w euro przyznane z Programu SAPARD na działania wdrażane przez FAPA przedstawione są w tabeli:
Działanie

RUF 2000

RUF 2001

RUF 2002

RUF 2003

Razem

Szkolenia
zawodowe

3 600 000

3 960 000

1 332 889

0

8 892 889

Pomoc
techniczna

830 887

843 965

168 885

0

1 843 737

W ramach działania 6 zrealizowano 14 projektów szkoleniowych na łączną kwotę ponad 37,4 mln PLN, w których przeszkolono ponad 13,5 tysiąca rolników z różnorodnych zagadnień takich jak: produkcji mleka, produkcji żywca wołowego oraz jagniąt rzeźnych, produkcji żywca wieprzowego, produkcji drobiu nieśnego i brojlerów, produkcji organicznej, produkcji niekonwencjonalnej, turystyki rekreacyjnej i turystyki specjalistycznej, agroturystyki, świadczenia usług na obszarach wiejskich oraz wdrażania programów rolnośrodowiskowych. W ramach projektów przygotowano i wydrukowano 16 tytułów broszur szkoleniowych w łącznym nakładzie 47 500 egzemplarzy.
W ramach działania 7 FAPA zrealizowała 4 przedsięwzięcia na łączną kwotę 4,7 mln PLN m.in. w formie seminariów i konferencji dla potencjalnych beneficjentów Działań 1, 2, 3 i 4 Programu SAPARD, w których uczestniczyło ponad 8 tysięcy osób. Uzupełnieniem seminariów było wydanie ulotek w łącznym nakładzie 40 000 szt. zawierających informacje dotyczące Działań 1, 2, 3 i 4 Programu SAPARD i czterech przewodników w nakładzie 10 000 egzemplarzy dla ubiegających się o dofinansowanie z Działania 1, 2, i 4 Programu SAPARD oraz 6000 egzemplarzy broszury zawierającej ocenę realizacji Działań 1, 2, 3, 4, 6, 7 Programu SAPARD.
W związku z zakończeniem realizacji projektów Programu SAPARD w archiwum FAPA znajduje się dokumentacja 31 projektów z Działania 6 „Szkolenia zawodowe” i Działania 7 „Pomoc techniczna”.