VII edycja konkursów, temat IV

VII edycja konkursów, temat IV „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony – zasięg wojewódzki”

Informacja dla potencjalnych Wnioskodawców działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W związku z zapytaniami potencjalnych Wnioskodawców dotyczącymi sposobu wyliczenia kosztu osobogodziny szkolenia w ramach tematu IV „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony – zasięg wojewódzki” dla VII edycji konkursów na realizację operacji szkoleniowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, uprzejmie informujemy, że w temacie czwartym: koszt jednej osobogodziny należy wyliczyć wg następującego algorytmu: budżet konkursu w województwie / (liczba osób w szkoleniu podstawowym * 14 + liczba osób w szkoleniu uzupełniającym * 7).Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.