Zmiany formularzy wniosków następcy o przyznanie pomocy

Informacja dla Beneficjentów działania 111
Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą formularzy wniosków następcy o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania, z dniem 21 marca 2013 r. należy stosować poniżej zamieszczone wzory dokumentów:

Wniosek następcy o przyznanie pomocy od II do IV edycji konkursów:
Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy od II do IV edycji
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu ... od II do IV edycji
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności ... od II do IV edycji
Załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji operacji od II do IV edycji
Załącznik nr 4 - Zestawienie rzeczowo-finansowe (ETAP) od II do IV edycji
Załącznik nr 4 - Zestawienie rzeczowo-finansowe (OPERACJA) od II do IV
Instrukcja wypełniania wniosku następcy o przyznanie ... od II do IV edycji
Przykładowy wzór zapytania ofertowego 
 
 
Wniosek następcy o przyznanie pomocy z załącznikami od V edycji konkursów:
Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy od V edycji
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu ... od V edycji
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności ... od V edycji
Załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji operacji od V edycji
Załącznik nr 4_4a - Zestawienie rzeczowo - finansowe (ETAP) od V edycji
Załącznik nr 5_5a - Zestawienie rzeczowo - finansowe (OPERACJA) od V edycji
Załącznik nr 6a_6b - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT od V edycji
Instrukcja wypełniania wniosku następcy o przyznanie ... od V edycji 
Przykładowy wzór zapytania ofertowego
 

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.