Zmiana średniego kursu złotego
Zmiana średniego kursu złotego stosowanego przy udzielaniu zamówień publicznych oraz zmiana tzw. progów unijnych
 
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie:
  1. średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;
  2. kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych kurs złotego w stosunku do euro będzie wynosił 4,0196 zł.
 
Natomiast, stosownie do treści rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,  tzw. progi unijne będą równe wyrażonej w złotych równowartości kwoty:
  1. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej:
a. 130.000 euro - dla dostaw lub usług,
b. 5.000.000 euro - dla robót budowlanych;
  1. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni, z wyjątkiem zamówień sektorowych:
a. 200.000 euro - dla dostaw lub usług,
b. 5.000.000 euro - dla robót budowlanych.
  1. dla zamówień sektorowych:
a.       400.000 euro - dla dostaw lub usług,
b.      5.000.000 euro - dla robót budowlanych.
  1. dla konkursów:
a. przeprowadzanych przez zamawiających sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - 130.000 euro;

b. przeprowadzanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni i nieprzeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 200.000 euro;

c. przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 400.000 euro.