Ogłoszenie IV edycji konkursów
FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA
 
OGŁASZA IV EDYCJĘ KONKURSÓW
NA REALIZACJĘ OPERACJI SZKOLENIOWYCH
DLA OSÓB ZATRUDNIONYCHW ROLNICTWIE
 
w ramach działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych
w rolnictwie i leśnictwie”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
 
 
Pobierz pełną treść ogłoszenia  
 
Miejsce składania wniosków: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA,  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 253,
w godz. 9:00-15:00.
 
Termin składania wniosków  o przyznanie pomocy dla wszystkich ogłaszanych konkursów: od 8 grudnia 2011 r. do 16 stycznia 2012 r.
do godz. 15:00.
 
Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Fundacji.
 
 
Podstawa prawna
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 113 poz. 944). 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 102 poz. 650).
 
Formularze i instrukcje
 
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu ...
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu ...
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dysponowaniu bazą dydaktyczną
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności ...
Załącznik nr 5 - Szczegółowy program szkolenia
Załącznik nr 6 - Harmonogram realizacji operacji
Załącznik nr 7 - Wyliczenie kosztu osobogodziny szkolenia
Załącznik nr 8 - Zestawienie rzeczowo-finansowe etapu
Załącznik nr 8 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie ... 
Przykładowy wzór zapytania ofertowego
 
Informacja w sprawie zasad oceny racjonalności kosztów
Informacja w sprawie zasad oceny racjonalności kosztów
 
Umowa o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:
Formularz umowy o przyznanie pomocy 
Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
Załącznik nr 2 - Ankieta oceniajaca
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji
Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów do wniosku o płatność 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nie pozostawaniu w związku 
Załącznik nr 6 - Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji
Dokumenty prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy
 
Wniosek o płatność wraz z załącznikami:
Formularz wniosku o płatność
Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe
Załącznik nr 2 - Zestawienie uczestników szkoleń
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji
Załącznik nr 4 - Zestawienie faktur....
Załącznik nr 5 - Lista obecności uczestników szkolenia 
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji
 
Wniosek następcy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:
Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu ...
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności ...
Załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji operacji
Załącznik nr 4 - Zestawienie rzeczowo-finansowe etapu
Załącznik nr 4 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
Instrukcja wypełniania wniosku następcy o przyznanie ... 
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytania: faks nr (22) 623-19-09, e-mail: G.Anczewski@fapa.org.pl, T.Gielo@fapa.org.pl, M.Koselski@fapa.org.pl lub w godzinach 9:00-15:00 pod numerami telefonów: (22) 623-19-01, (22) 623-19-55, (22) 623-19-62, (22) 623-19-51.
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.