Działanie 1.3 - Szkolenia
    W ramach działania Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” - określającego strategię oraz kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - wspierane były projekty polegające na realizacji szkoleń dla rolników i innych osób pracujących w rolnictwie. Szkolenia miały na celu podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych w działalność rolniczą lub leśną. Beneficjentem (wnioskodawca) zgłaszającym i realizującym projekt oraz uzyskującym środki finansowe, była instytucja lub podmiot prowadzący działalność szkoleniową.

    Wsparcie finansowe, wynoszące ogółem w latach 2004-2006 20 mln. euro, było udzielane na realizację projektów szkoleniowych z następujących zagadnień: