Ogłoszenie III edycji konkursów
FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA
 
OGŁASZA III EDYCJĘ KONKURSÓW NA REALIZACJĘ
OPERACJI SZKOLENIOWYCH DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH
W ROLNICTWIE
 
z zakresu następujących tematów:
 
I. Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
II. Finanse gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych,
 
dla województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego
 
w ramach działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie konkursów z zakresu wyżej wymienionych tematów dla pozostałych województw ukaże się w ciągu najbliższych 3 miesięcy
 
Pobierz pełną treść ogłoszenia  (  329 kB)
 
Miejsce składania wniosków: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA,  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 253, w godz. 9:00-15:00.
 
Termin składania wniosków  o przyznanie pomocy dla wszystkich ogłaszanych konkursów: od 30 czerwca do 29 lipca 2011 r. do godz. 15:00.
 
Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Fundacji.
 
 
Podstawa prawna
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 113 poz. 944). 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 102 poz. 650).
 
Formularze i instrukcje
 
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy ( 1 189kB)
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu ... ( 31kB)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu ... ( 33kB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dysponowaniu bazą dydaktyczną ( 34kB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności ... ( 30kB)
Załącznik nr 5 - Szczegółowy program szkolenia ( 33kB)
Załącznik nr 6 - Harmonogram realizacji operacji ( 36kB)
Załącznik nr 7 - Wyliczenie kosztu osobogodziny szkolenia ( 34kB)
Załącznik nr 8 - Zestawienie rzeczowo-finansowe etapu ( 51kB)
Załącznik nr 8 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji ( 51kB)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie ... ( 457kB)
Przykładowy wzór zapytania ofertowego ( 243kB)
 
Informacja w sprawie zasad oceny racjonalności kosztów
Informacja w sprawie zasad oceny racjonalności kosztów ( 173kB)
 
Umowa o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:
Formularz umowy o przyznanie pomocy  ( 304kB)
Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji ( 62kB)
Załącznik nr 2 - Ankieta oceniajaca ( 57kB)
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji ( 269kB)
Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów do wniosku o płatność  ( 33kB)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nie pozostawaniu w związku  ( 36kB)
Załącznik nr 6 - Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody ( 33kB)
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji ( 82)
Dokumenty prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy ( 91kB)
 
Wniosek o płatność wraz z załącznikami:
Formularz wniosku o płatność ( 841kB)
Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe ( 44kB)
Załącznik nr 2 - Zestawienie uczestników szkoleń ( 39kB)
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji ( 245kB)
Załącznik nr 4 - Zestawienie faktur.... ( 51kB)
Załącznik nr 5 - Lista obecności uczestników szkolenia ( 42kB)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ( 209kB)
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji ( 201kB)
 
Wniosek następcy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:
Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy ( 854kB)
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu ... ( 33kB)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności ... ( 32kB)
Załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji operacji ( 36kB)
Załącznik nr 4 - Zestawienie rzeczowo-finansowe etapu ( 51kB)
Załącznik nr 4 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji ( 53kB)
Instrukcja wypełniania wniosku następcy o przyznanie ... ( 426kB)
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytania: faks nr (22) 623-19-09, e-mail: G.Anczewski@fapa.org.pl, M.Koselski@fapa.org.pl, T.Gielo@fapa.org.pl lub w godzinach 9:00-15:00 pod numerami telefonów: (22) 623-19-01, (22) 623-19-55, (22) 623-19-62, (22) 623-19-51.
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.