Wizualizacja PROW


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Informacja dla beneficjentów działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotycząca oznakowania sporządzonych materiałów informacyjnych.
Postanowienia umowy § 5. ust. 1. pkt 12:
Umowa o przyznanie pomocy w ramach ww. działania nakłada na Beneficjenta obowiązek wyraźnego i czytelnego wskazania na wszystkich sporządzonych materiałach informacji o wkładzie finansowym Wspólnoty Europejskiej w finansowanie operacji objętej niniejszą umową, zgodnie z zasadami informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFFROW określonymi w art. 58 sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z 15 grudnia 2006r. oraz załączniku VI do tego rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006 r., str.15, z późn. zm.);
 
Interpretacja instytucji zarządzającej dotycząca wizualizacji pierwszej strony okładki materiałów szkoleniowych:
 1. flaga UE powinna być umieszczona lewej stronie;
 2. poniżej flagi UE napis:
  Europejski Fundusz Rolny
  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 3. logo programu powinno być umieszczone po prawej stronie;
 4. slogan: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
  Europa inwestująca w obszary wiejskie.”;
 5. informacja o współfinansowaniu publikacji w następującej formie:
  Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (możliwe jest również dodanie zapisu: wydana w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr .....);
 6. odesłanie do Instytucji Zarządzającej w brzmieniu:
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 7. odesłanie do instytucji odpowiedzialnej za opracowanie materiałów (Publikacja opracowana przez........); 
 8. logo MRiRW, FAPA oraz możliwe jest również zamieszczenie logo poszczególnych podmiotów realizujących operację.
Przydatne loga w formacie wektorowym (CorelDraw v. 8)
Logo Unii Europejskiej
Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa
oraz Księga Wizualizacji PROW w formacie pdf (link do strony MRiRW)
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.