Zawiadomienie o korekcie oceny z 30.07.2010
W wyniku ustaleń i zaleceń zawartych w sprawozdaniu końcowym z audytu weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz uzgodnień z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przeprowadziła ponowną ocenę merytoryczną przyjętych wniosków w zakresie kryterium oceny Dobór pomocy dydaktycznych do treści szkolenia dotyczącego Szczegółowego programu szkolenia w ramach Tematu I Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych.
W wyniku przeprowadzenia wyżej opisanych czynności wszystkie ponownie oceniane wnioski utrzymały swoje pozycje na liście operacji dla konkursów 1 – 16 ogłoszonej na stronie internetowej Fundacji w dniu 27 kwietnia br.

Listy rankingowe po korekcie oceny

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.