Roczny plan komunikacyjny PROW 2007-2013

Wersja do wydruku

Fundacja Programów Pomocy
 dla Rolnictwa FAPA
 
 

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2010 rok

 
 
1. Cele działań
 
 
2. Kategorie grup docelowych
3. Opis planowanych działań informacyjnych i promocyjnych oraz sposób ich realizacji, w tym wizualizacja
 
a)      Seminaria informacyjne
 
Działanie
Sposób realizacji
Szacunkowa liczba uczestników
Seminaria informacyjne dla beneficjentów działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” (Instytucje lub prywatne
i publiczne podmioty, których przedmiotem lub celem działalności jest prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności szkoleniowej) – 2 seminaria w ciągu roku
 
2 jednodniowe seminaria
 
100
 
b)     Publikacje materiałów informacyjno - promocyjnych
 
Działanie
Nakład
Opracowanie, przygotowanie graficzne, druk i dystrybucja  
dwustronnych ulotek informacyjnych na temat działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie  i leśnictwie”
 
2 000 egz.
 
c)      Promocja Programu i działania „Szkolenia zawodowe…” podczas targów poświęconych rolnictwu i obszarom wiejskim (targi FARMA)
 
Nazwa imprezy
Forma promocji
Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA (październik 2010)
Promocja działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” w ramach PROW na lata 2007-2013.
Dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych oraz udzielanie informacji.
 
d) Strona internetowa (informacje przekazywane drogą elektroniczną)
 
Aktualizacja podstrony internetowej dotyczącej działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”  realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 w obrębie portalu internetowego Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, www.fapa.org.pl
Strona zawierać będzie w szczególności:
- odniesienie do strony www.minrol.gov.pl ,
- podstawowe dokumenty programowe,
- bieżące informacje dotyczące wdrażanego działania,
- listę projektów zatwierdzonych do dofinansowania.
 
e) Prowadzenie punktu informacyjnego
 
Pracownicy Zespołu Funduszy Strukturalnych Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA udzielać będą informacji poprzez kontakt osobisty, telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Usługi świadczone przez punkt informacyjny będą bezpłatne.
 
f) Pisemne udzielanie odpowiedzi na pytania beneficjentów
 
g) Wizualizacja Programu
 
Wszystkie publikowane materiały informacyjno-promocyjne będą zawierały znaki graficzne i logotypy: Unii Europejskiej, PROW na lata 2007-2013, MRiRW oraz FAPA.
Podczas seminariów wizualizacja Programu zostanie zapewniona przez umieszczenie tablicy informacyjnej zawierającej znaki graficzne i logotypy: Unii Europejskiej, PROW na lata 2007-2013, MRiRW oraz FAPA.
 
  
 
4. Opis systemu wdrażania planu komunikacyjnego z uwzględnieniem zadań wykonywanych przez właściwe jednostki organizacyjne podmiotów wdrażających
 
Roczny Plan Komunikacyjny będzie wdrażany przez Zespół Funduszy Strukturalnych FAPA.
Osobą odpowiedzialną jest:
p. Grzegorz Anczewski – Kierownik Zespołu Funduszy Strukturalnych FAPA
tel. (022) 623 19 51
e-mail: G.Anczewski@fapa.org.pl
 
5. Ramowy harmonogram
 
Nr
Nazwa zadania
I
kwartał
II
kwartał
III kwartał
IV kwartał
a)
Seminaria informacyjne
 
 
 
 
 
 
Seminaria informacyjne dla beneficjentów działania (Instytucje lub prywatne
i publiczne podmioty, których przedmiotem lub celem działalności jest prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności szkoleniowej)
 
 
 
 
b)
Publikacje materiałów informacyjno - promocyjnych
 
 
 
 
 
Opracowanie, przygotowanie graficzne, druk i dystrybucja dwustronnych ulotek informacyjnych na temat działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie  i leśnictwie”
 
 
 
 
c)
Promocja Programu i działania „Szkolenia” podczas targów poświęconych rolnictwu i obszarom wiejskim (targi FARMA)
 
 
 
 
 
Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA (październik 2010)
 
 
 
 
d)
Strona internetowa (informacje przekazywane drogą elektroniczną)
 
 
 
 
 
Aktualizowanie informacji w obrębie portalu internetowego Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w zakładce PROW na lata 2007-2013 w zakresie: dokumentów programowych, dokumentów dotyczących wdrażania i monitorowania działania.
 
 
 
 
e)
Punkt informacyjny
 
 
 
 
 
Prowadzenie punktu informacyjnego w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
 
 
 
 
f)
Pisemne udzielanie odpowiedzi na pytania beneficjentów
 
 
 
 
 
Udzielanie informacji beneficjentom
 
 
 
 
 
6. Indykatywny budżet
Na działania promocyjne i komunikacyjne realizowane w oparciu o Plan Komunikacyjny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeznaczone zostaną środki w ramach Pomocy Technicznej i środki z umowy z MRiRW na „Przygotowanie i obsługę wdrażania działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego PROW na lata 2007-2013
Nr
Nazwa działania
Koszt indykatywny (zł)
a)
Seminaria informacyjne
 
 
Seminaria informacyjne dla beneficjentów działania
(Instytucje lub prywatne i publiczne podmioty, których przedmiotem lub celem działalności jest prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności szkoleniowej)
8 750,00
b)
Publikacje materiałów informacyjno - promocyjnych
 
 
Opracowanie, przygotowanie graficzne, druk i dystrybucja dwustronnych ulotek informacyjnych na temat działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
Finansowane w ramach umowy z MRiRW
c)
Promocja Programu i działania „Szkolenia” podczas targów poświęconych rolnictwu i obszarom wiejskim (targi FARMA)
 
 
Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA (październik 2010)
 
2 000,00
d)
Strona internetowa (informacje przekazywane drogą elektroniczną)
 
 
Aktualizowanie informacji w obrębie portalu internetowego Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w zakładce PROW na lata 2007-2013 w zakresie: dokumentów programowych, dokumentów dotyczących wdrażania i monitorowania działania.
Finansowane w ramach umowy z MRiRW
e)
Punkt informacyjny
 
 
Prowadzenie punktu informacyjnego w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa
Finansowane w ramach umowy z MRiRW
f)
Pisemne udzielanie odpowiedzi na pytania beneficjentów
 
 
Udzielanie informacji beneficjentom
Finansowane w ramach umowy z MRiRW
RAZEM
10 750,00
 
7. Sposób ewaluacji działań
Działania przewidziane do realizacji w ramach Planu Komunikacyjnego PROW na lata 2007-2013 będą na bieżąco poddawane ewaluacji.
 
Ewaluacja będzie prowadzona na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzanych wśród uczestników organizowanych przez Fundację seminariów informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania.
 
8. Zasady sprawozdawczości ze stopnia realizacji działań promocyjno-informacyjnych
i szkoleniowych
 
Przekazanie w formie załącznika do sprawozdania okresowego (do końca lipca 2010 r.) i rocznego (do końca stycznia 2011 r.) informacji dotyczącej realizacji Planu Komunikacyjnego PROW na lata 2007-2013.
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.