Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

 

 

Szkolenia podwyższające umiejętności osób zaangażowanych w działalność rolniczą i leśną – posiadaczy i użytkowników gospodarstw rolnych i osób pracujących w rolnictwie oraz posiadaczy lasów przewidziane są do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który określa strategię oraz kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Szkolenia będą prowadzone poprzez organizację kursów, warsztatów i wyjazdów studyjnych. Ostateczni odbiorcy pomocy - uczestnicy szkoleń - nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Naboru uczestników szkoleń będzie dokonywał beneficjent spośród zainteresowanych osób na zasadzie dobrowolności. Celem szkoleń jest doskonalenie zawodowe w ramach następujących dziedzin:

-         minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych,

-         upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie;

-         upowszechnianie zasad proekologicznych metod produkcji rolniczej, a w szczególności integrowanej produkcji rolniczej i rolnictwa ekologicznego;

-         upowszechnianie standardów jakościowych w produkcji rolniczej i leśnej;

-         ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym lub produkcją leśną;

-         podejmowanie nowych, rynkowo zorientowanych kierunków produkcji rolnej;

-         popularyzacja nowych kierunków działalności rolniczej w celu uzyskiwania dodatkowych dochodów;

-         poprawa jakości i higieny produkcji;

-         prawidłowe warunki utrzymania zwierząt;

-         ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw na Obszarach Szczególnie Narażonych;

-         zastosowanie mikrokomputerów i programów komputerowych w usprawnieniu zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym;

-         warunki bezpiecznego wytwarzania i przechowywania pasz w gospodarstwie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego.

Prowadzącymi szkolenia beneficjentami będą, wybrane w drodze konkursu, instytucje i podmioty szkoleniowe, prywatne lub publiczne, oraz konsorcja przez nie tworzone, posiadające doświadczenie w organizacji szkoleń dla rolników lub posiadaczy lasów oraz odpowiednią kadrę dydaktyczną i bazę szkoleniową.

Beneficjent nie może zlecać realizacji szkolenia lub jego części podwykonawcy. Szkoleń nie będą mogły prowadzić podmioty, które zajmują się produkcją, obrotem i dystrybucją maszyn, materiałów, środków i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o lasach oraz osoby prawnej, działającej na podstawie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Wsparcie nie obejmuje szkoleń, które stanowią część programów nauczania obowiązujących w szkołach rolniczych i leśnych na poziomie szkoły średniej lub wyższej.

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.