Zespół Programów Pomocowych
Zespół Programów Pomocowych (ZPP) realizuje zadania wdrożeniowe Programów pomocowych takich jak: SAPARD, Phare, Transition Facility (Środki Przejściowe) oraz innych programów i projektów na rzecz beneficjentów krajowych i zagranicznych.
Wieloletnie doświadczenie i znajomość procedur wdrażania Programów pomocowych pracownicy Zespołu wykorzystują do profesjonalnej obsługi projektów, przeprowadzania procedur przetargowych, procedur zawierania kontraktów, oraz do stosowania mechanizmów i narzędzi monitorowania i oceny projektów i programów.

Zespół monitoruje przetargi odbywające się w sferze pomocy krajowej i zagranicznej.
Podejmując zadania współfinansowane z programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zespół zrealizował następujące przedsięwzięcia:
Realizatorem projektu jest FAPA poprzez Sekcję Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej we współpracy z mołdawskim partnerem Krajową Agencją dla Rozwoju Rolnictwa (ACSA).
Zadaniem projektu jest dostarczenie pomocy technicznej w celu oceny możliwości i stworzenia podstaw do powołania w przyszłości do życia jednostki analitycznej ds. polityki rolnej w Mołdowie. Jednostka taka wzorowana na doświadczeniach Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA dostarczałaby ukierunkowanych obiektywnych analiz w zakresie polityki rolnej świadcząc usługi dla Ministerstwa Rolnictwa Mołdowy i innych krajowych i zagranicznych instytucji związanych z gospodarką rolno-żywnościową.
W ramach projektu podejmowane są działania takie jak: rozpoznanie potrzeb, identyfikacja zasobów ludzkich, organizacyjnych i materialnych, wykonany wspólny polsko-mołdawski projekt badawczy na wybrany temat z zakresu problematyki mołdawskiego rolnictwa oraz przedstawienie rekomendacji odnośnie priorytetów działań analitycznych na podstawie oceny stanu rolnictwa mołdawskiego.
Harmonogram działań obejmuje: misję rozpoznawczą ekspertów FAPA w Mołdowie; wizytę studyjną w Polsce mołdawskich analityków i przedstawicieli mołdawskiego Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; misje eksperckie FAPA w Kiszyniowie oraz seminarium podsumowujące projekt w Kiszyniowie.