Aktualny stan wdrażania

 

SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa , działająca jako Instytucja Wdrażająca, koordynowała w latach 2005-2008 prowadzenie szkoleń rolników i osób pracujących w rolnictwie. Szkolenia, realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, podzielono na dwie edycje.

W pierwszej edycji konkursów Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zawarła 65 umów na realizację projektów szkoleniowych podwyższających umiejętności osób zaangażowanych w działalność rolniczą i leśną – posiadaczy i użytkowników gospodarstw rolnych oraz osób pracujących w rolnictwie:

-     16 umów o zasięgu wojewódzkim - na szkolenia jednodniowe, w zakresie kodeksu dobrej praktyki rolniczej,

-     16 umów o zasięgu wojewódzkim - na szkolenia dwudniowe, w tym wyjazd studyjny, obejmujące standardy utrzymywania i regulacje w zakresie dobrostanu zwierząt,

-     16 umów o zasięgu wojewódzkim - na szkolenia dwudniowe, w zakresie wdrażanie zasad integrowanej produkcji w gospodarstwach rolnych,

-     16 umów o zasięgu wojewódzkim - na szkolenia jednodniowe, podnoszące umiejętności w zakresie zarządzania finansami gospodarstwa rolnego i naliczania podatku od towarów i usług (VAT),

-     oraz 1 umowę o zasięgu ogólnopolskim - obejmującą szkolenia w zakresie zakładania i pielęgnacji lasów na gruntach rolnych.

W ramach zawartych w pierwszej edycji 65 umów przeprowadzono 7 060 szkoleń, w których uczestniczyło  195 541  osób.

W drugiej edycji konkursów ogłoszonej w 2007r., wyodrębniono trzynaście obszarów tematycznych i wskazano zasięg terytorialny dla przeprowadzenia szkoleń. Sześć obszarów tematycznych obejmowało cały kraj, a siedem realizowano w skali wojewódzkiej.

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zawarła łącznie 6 umów o zasięgu ogólnopolskim na jednodniowe szkolenia w zakresie:

-     ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie,

-     zasad finansowych gospodarstwa rolnego,

-     alternatywnych kierunków produkcji zwierzęcej,

-     alternatywnych kierunków produkcji roślinnej,

-     przetwórstwa oraz zasad sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,

-     aktualnych wymagań w zakresie produkcji i użytkowania pasz na poziomie gospodarstwa rolnego.

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zawarła też 112 umów „wojewódzkich” obejmujących szkolenia prowadzone na obszarze każdego województwa w zakresie:

-     nowoczesnego chowu bydła mięsnego oraz trzody chlewnej, bydła mlecznego, owiec, drobiu (szkolenia jednodniowe),

-     spełnienia standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta oraz przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) do uzyskiwania dopłat bezpośrednich (szkolenia czterodniowe, w tym wyjazd studyjny),

-     organizacji rynków rolnych (szkolenia dwudniowe),

-     integrowanej produkcji roślinnej (szkolenia dwudniowe),

-     zasad ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt (szkolenia dwudniowe),

-     wykorzystania komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, w tym podstaw obsługi komputera (szkolenia dwudniowe),

-     wykorzystania technik komputerowych do prowadzenia produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rolnych o różnej skali produkcji (szkolenia jednodniowe).

W ramach zawartych w drugiej edycji 118 umów przeprowadzono 8 323 szkolenia, w których uczestniczyło  218 789 osób.