Szkolenia dla rolników i leśników 2007-2013

Z uwagi na potrzeby doskonalenia zawodowego rolników i posiadaczy lasów w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uwzględniono działanie „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.

17 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 113 poz. 944).

Jednocześnie straciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 95, poz. 605, z dnia 4 czerwca 2008 r.).

Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy i posiadacze lasów na zasadzie dobrowolności. W ramach działania prowadzone będą szkolenia przede wszystkim z następujących dziedzin:

Wsparcie finansowe nie będzie mogło obejmować szkoleń, których zakres stanowiłby część programów kształcenia obowiązujących w szkołach rolniczych i leśnych na poziomie szkoły średniej lub wyższej.

Uczestnikami bezpłatnych szkoleń będą rolnicy oraz właściciele lasów. Szkolenia będą miały formę kursów, warsztatów i wyjazdów studyjnych organizowanych przez  beneficjentów - instytucje lub prywatne i publiczne podmioty, prowadzące działalność szkoleniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy zostaną wybrani w drodze konkursów. Warunki konkursów szkoleniowych, w tym szczegółowa tematyka szkoleń, ramowy termin realizacji i liczba uczestników, zostaną ustalone przez instytucję zarządzającą czyli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W procesie realizacji działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA będzie pełnić funkcję instytucji wdrażającej i wykonywać następujące zadania:

Ponadto Zespół Funduszy Strukturalnych FAPA będzie udzielać informacji zgodnie z Rocznym Planem Komunikacyjnym PROW 2009. Celem tego działania jest zapewnienie wyczerpującej informacji dwóm grupom zainteresowanych. Z jednej strony, potencjalnym beneficjentom realizującym szkolenia – informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy finansowej na realizację projektów szkoleniowych. Z drugiej strony, Zespół będzie informował rolników i posiadaczy lasów o możliwości  bezpłatnego udziału w kursach realizowanych w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.