Centrum Informacji i Dokumentacji

CENTRUM INFORMACJI I DOKUMENTACJI (CID) powstało w listopadzie 1995 r., w ramach projektu finansowanego ze środków funduszu Phare. W okresie przedakcesyjnym Centrum zapewniało Minerstwu Rolnictwa dostęp do specjalistycznego zaplecza informacyjnego, gromadziło i udostępniało teksty prawodawstwa unijnego oraz tłumaczenia aktów prawnych niezbędnych do dostosowania oraz uregulowania polskiego sektora rolnego.

Przez ostatnie kilka lat CID uczestniczyło w różnych przedsięwzięciach o charakterze zewnętrznym, w tym m.in.:

Ostatnio główne zadania CID koncentrowały się na wspieraniu prac resortu w zakresie udostępniania Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) źródeł informacji oraz prowadzenia działalności wydawniczej. Realizacja obejmowała m.in. nabywanie czasopism branżowych, przygotowanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i wydawnictw na temat rolnictwa, obszarów wiejskich i funkcjonowania sektora rolno-żywnościowego.


W związku z potrzebą trwałego wsparcia niektórych przedsięwzięć podejmowanych przez resort, Centrum prowadziło i rozwijało działalność popularyzatorską, której adresatem byli przede wszystkim pracownicy MRiRW. W wyniku swojej ponad dziesięcioletniej pracy, w CID zgromadzono około 4000 publikacji książkowych, wydawnictw słownikowo-encyklopedycznych, opracowań, analiz, raportów oraz czasopism branżowych. Tworzą one bogate zbiory biblioteczne o tematyce związanej z rolnictwem i zagadnieniami rozwoju wsi w różnych jej aspektach. Publikacje zgromadzone w CID dotyczą między innymi Wspólnej Polityki Rolnej, funkcjonowania rynków rolnych, polityki strukturalnej i regionalnej UE, rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska, agroturystyki, ekonomiki rolnictwa, agrobiznesu, przemysłu rolno-spożywczego, jakości żywności, produktów tradycyjnych i regionalnych oraz w mniejszym zakresie chowu zwierząt i hodowli roślin. Jedynym dysponentem tych materiałów jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Centrum Informacji i Dokumentacji FAPA w ramach działalności wydawniczej – we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ekspertami z instytutów naukowych, a także w ramach realizowanych przez FAPA projektów – opublikowano około 400 książek, broszur i periodyków.

CID wydawało również Agroekspres – Tydzień w Unii Europejskiej. Tygodnik opracowywany był na bazie artykułów z czasopism zagranicznych, a jego tematyka koncentrowała się wokół bieżących, istotnych wydarzeń dot. unijnej polityki rolnej i obszarów wiejskich oraz zagadnień pokrewnych. Bezpośrednim odbiorcą tygodnika było MRiRW.

Wśród opublikowanych przez CID FAPA książek znajdują się m.in:

W ostatnich latach swej działalności Centrum aktywnie uczestniczyło w pracach Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczących opracowania artykułów, prowadzenia redakcji i publikowania Biuletynu KSOW.