Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DLA BENEFICJENTÓW PILOTAŻOWEGO PROGRAMU LEADER+ SCHEMAT II

Lista rankingowa PPL+ Schemat II

   
Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór deklaracji do weksla in blanco

   
Formularz wniosku beneficjenta o patność  
Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu  
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT  
Zestawienie wykonawców lub dostawców uczestniczących w realizacji projektu lub jego etapu  
Informacja o postępach w realizacji projektu  
Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o patność  
   
Wykaz imienny odbiorców usług doradczych  
Wykaz imienny uczestników szkolenia/konferencji  
   
Wzór sprawozdania końcowego z realizacji projektu  
Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego  
   
UWAGA! Pomocniczy arkusz w MS Excel ułatwiajacy prawidowe wypełnienie pkt. 21 wniosku beneficjenta o patność oraz rozliczenie pierwszej płatności (zaliczki) w ramach PPL+ Schemat II.