Komponent B1 - wydarzenia

      Realizacja PR/P rozpoczęła się 1 października 2001 roku i będzie kontynuowana do końca 2004 roku. Całkowity budżet PR/P wynosi 40,91 mln USD i jest finansowany w 49% ze środków kredytu BŚ, a w 51% ze środków budżetowych.
      Od początku realizacji programu do dnia 18 marca br. WUP podpisały 1745 umów, w ramach których zakontraktowały środki w wysokości 108 809 709 zł. Stanowią one 68 % środków przewidzianych w PAOW na usługi w ramach podkomponentu B-1. Od początku realizacji programu do 18 marca 2004r. PR/P zostało objętych 64 616 osób z 70 tys., które planowano objąć programem.
      Poniżej zostały przedstawione informacje na temat wdrażania PR/P w podziale na województwa narastająco od początku programu (stan na dzień 18 marca 2004 r.)

Województwo Liczba
podpisanych
umów
Liczba
beneficjentów
Kwota
umów (zł)
kujawsko-pomorskie 337 10145 15.654.079,27
lubelskie 182 7989 11.085.309,87
małopolskie 215 5256 13.934.442,44
podkarpackie 232 9126 15.370.371,61
świętokrzyskie 354 21107 23.789.956,30
warmińsko-mazurskie 301 5824 16.722.217,82
zachodniopomorskie 124 5169 12.253.332,05

      Oraz w podziale na kategorie usług, zaangażowanie środków i efektywność ich wykorzystania - (stan na 18 marca 2004 r.):

Kategoria usługi Kwota
umów (zł)
Liczba
beneficjentów
Wskaźnik
efektywności *
Usługi
zatrudnieniowe
(pośrednictwo)
6.481.565,71 15042 12,89 %
Szkolenia 48065209,61 13651 28,50 %
Okresowe
zatrudnienie
30641334,22 4573 30,72 %
Centra wspierania
przedsiębiorczości
13786916,99 6631 11,26 %
Inkubatory
przedsiębiorczości
2396661,09 87 -
Planowanie rozwoju
lokalnego
7438021,74 - -
*z umów zakończonych - % osób, które po objęciu usługą znalazły zatrudnienie

      Dodatkowe informacje na temat usług realizowanych w ramach PR/P można uzyskać w Wojewódzkich Urzędach Pracy.


Badania rynku pracy
      W połowie maja zakończono drugą i ostatnią serię badań ankietowych we wszystkich siedmiu województwach objętych realizacją tego pod-komponentu. Raporty z badań rynków pracy zostaną złożone przez firmę konsultingową PSDB do końca czerwca 2003 r.


Program Reorientacji - Przekwalifikowań
      W dniu 03.04.2003 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zespół Programowy z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, na temat: "Realizacji usług Podkomponentu B1 Reorientacja/Przekwalifikowania - szansa pełnego osiągnięcia celów merytorycznych i perspektyw absorpcji środków finansowych". Celem spotkania było omówienie dotychczasowych efektów realizacji Programu reorientacji/przekwalifikowań, przedstawienie obecnego zaangażowania środków, różnorodności usługodawców, efektywności i kosztów poszczególnych usług. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP) oraz Wojewódzkich Biur Wdrażania Programu, pracownicy Jednostki Koordynacji Programu, przedstawiciel Banku Światowego oraz organizatorzy.

      Do końca kwietnia 2003 zawarto 1040 umów na wszystkie typy usług realizowanych w ramach tego podkomponentu w Programie Reorientacji / Przekwalifikowań.


Tabela: Liczba umów zawartych do kwietnia 2003 r., w rozbiciu na województwa i kategorie usług.

województwo: Kuj.-
Pom.
Lubel. Małop. Podkar. Swięt. War.-
Maz.
Zach. RAZEM
Centra wspierania
przedsiębiorczosci
22 10 9 18 33 9 6 107
Inkubatory przedsię-
biorczosci
1 0 1 2 0 0 2 6
Planowanie lokalnego rozwoju 15 7 3 0 10 1 12 48
Okresowe zatrudnienie 42 2 16 77 38 34 32 241
Szkolenia zawodowe 34 93 91 41 144 139 30 572
Usługi zwiazane z zatrudnieniem 17 24 0 9 13 0 3 66
Razem 131 136 120 147 238 183 85 1040


Autor: Michał Giermasiński, 2003