Komponent A - Mikropożyczki - wydarzenia

Na realizację zadań przewidzianych w Komponencie przeznaczono środki w wysokości około 16,7 mln USD, w tym: 10,4 mln USD z kredytu Banku Światowego, 2,9 mln USD pochodzących z budżetu państwa oraz 3,4 mln USD ze środków własnych instytucji mikropożyczkowych.
      Na połowę marca 2004r. udzielonych zostało 2 346 mikropożyczek o łącznej wartości 29 585 00 PLN.
      W podziale na poszczególne województwa ilości udzielonych mikropożyczek kształtują się następująco:
-  woj. podkarpackie - 551 mikropożyczek
-  woj. kujawsko-pomorskie - 461 mikropożyczek
-  woj. warmińsko-mazurskie - 339 mikropożyczek
-  woj. małopolskie - 552 mikropożyczek
-  woj. zachodniopomorskie - 443 mikropożyczki

      W przypadku jednorazowych dotacji na połowę marca br. udzielonych zostało 1131 dotacji. Ilość jednorazowych dotacji udzielonych w poszczególnych województwach:
-  woj. warmińsko-mazurskie - 169 dotacji
-  woj. podkarpackie - 334 dotacje
-  woj. kujawsko-pomorskie - 253 dotacji
-  woj. zachodniopomorskie - 156 dotacji
-  woj. małopolskie - 219 dotacji

      Do połowy marca br. w efekcie udzielonych pożyczek utworzonych zostało ok. 1886 miejsc pracy oraz ok. 1030 przedsiębiorstw.


Charakterystyka beneficjentów mikromożyczek
w 5 województwach
W dniach 12-14 lutego firma konsultingowa Facet BV przeprowadziła szkolenie z technik mikropożyczkowych dla nowo zatrudnionych doradców mikropożyczkowych.
W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób ze wszystkich województw objętych tym komponentem.
W marcu 2003 został zakończony nabór doradców pożyczkowych, zgodnie z zapisami poszczególnych umów dotyczących realizacji komponentu A.

Do końca kwietnia do JKP wpłynęły wnioski z województw na 170 dotacji, a Ministerstwo Finansów wydało decyzje na 123 z nich.

Udzielono beneficjentom 392 mikropożyczki na kwotę ponad 5,6 miliona złotych.

W dniach 19 maja i 23 maja odbyły się spotkania związane z realizacją komponentu A. Spotkania zostały zorganizowane przez Zespół Programowy MGPiPS a wzięli w nich udział przedstawiciele: Banku Gospodarki Krajowej , Fundacji Wspierania Wsi, Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Wojewódzkich Biur Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z pięciu województw realizujących ten komponent, JKP oraz organizatora spotkań. Celem spotkań było podsumowanie dotychczasowego stanu wdrażania komponentu A, zidentyfikowanie problemów w przepływie środków PAOW przeznaczonych na jednorazowe dotacje, omówienie rozwiązań mających na celu maksymalizację efektywności przepływu środków.Akcja infomacyjna
      Doradcy mikropożyczkowi oraz Wojewódzkie Biura Wdrażania Programu udzielają bieżących informacji dotyczących możliwości ubiegania się o mikropożyczki i jednorazowe dotacje na cele inwestycyjne.

Materiały informacyjne zostały przekazane do:
-  samorządów
-  Powiatowych Urzędów Pracy
-  Centrów Wspierania Przedsiębiorczości - projektów realizowanych w ramach Podkomponentu B1Kontakt z doradcą mikropożyczkowym
Dla zainteresowanych z województw:
-  kujawsko - pomorskiego
-  podkarpackiego
-  warmińsko mazurskiego


      Na tej stronie internetowej znajdują się nazwiska i telefony doradców mikropożyczkowych oraz elektroniczna wersja wniosku o mikropożyczkę oraz regulaminu mikropożyczkowego:

www.fww.org.pl/polski/mikro/paow.html


Dla zainteresowanych z województw:
-  małopolskiego
-  zachodniopomorskiego

      Na poniższej stronie można znaleźć informację o programie mikropożyczkowym, regulaminy udzielania mikropożyczek oraz jednorazowych dotacji, elektroniczne wersje wniosków oraz nazwiska i telefony doradców mikropożyczkowych:

http://www.fdpa.org.pl/programyaktualne.html


      Uwaga - dokumenty w formie elektronicznej zamieszczone na stronach internetowych Fundacji służą jedynie celom informacyjnym. Aby złożyć wniosek o mikrpożyczkę i uzyskać pomoc w jego wypełnieniu, należy skontaktować się z doradcą mikropożyczkowym.Zakup wyposażenia dla Realizatorów Usług
      Trwa procedura przetargowa na zakup komputerów, oprogramowania oraz innego sprzętu dla Realizatorów Usług.

Autor: Michał Giermasiński, 2003