Komponent B2 - rezultaty

      Wyremontowano 1999 szkół wiejskich na kwotę 254 mln PLN oraz 287 świetlic szkolnych na kwotę 11,5 mln PLN, natomiast wyposażenie o wartości 9,5 mln PLN dostarczono do 746 świetlic szkolnych oraz wyposażono 628 klas zerowych sprzętem o wartości 5 mln PLN. W pierwszej fazie (2001 r. – 2003 r.) remonty i wyposażanie szkół i świetlic szkolnych obejmowały 7 województw, natomiast od 2004 r. objęto nimi wszystkie 16 województw.
[Rozmiar: 18523 bajtów]
Zespół Szkół w Babicy, gm. Czudec, woj. podkarpackie –
wyremontowany budynek szkoły

      Do szkół dostarczone zostało w 2003 r. oprogramowanie edukacyjne o łącznej wartości 4,6 mln PLN, oraz w 2004 r. dostarczono materiały i pomoce dydaktyczne o wartości 23,2 mln PLN. W szkoleniach dydaktycznych, przeprowadzonych w 2004 r., dla nauczycieli i dyrektorów szkół, w ramach kontraktu o wartości 10,2 mln PLN, udział wzięło 8979 osób, natomiast w szkoleniach informatycznych, o wartości 6,3 mln PLN, udział wzięło 7.716 nauczycieli i dyrektorów szkół.
      Od kwietnia 2004 r. funkcjonuje, utworzony w ramach PAOW, portal internetowy Centrum Zasobów Edukacyjnych www.scholaris.pl, działający pod nadzorem MENiS. ICZE stał się już jednym z popularniejszych portali edukacyjnych w kraju.. W portalu ukazały się pierwsze numery internetowych wydań miesięczników "Nowe w Szkole" oraz "Kierowanie Szkołą".
      Realizacja podkomponentu B2 zaowocowała zwiększeniem efektywności nauczania, a przez to podwyższeniem kwalifikacji absolwentów szkół wiejskich. Pośrednio też, w dłuższej perspektywie, wpłynie ona na osiągnięcie najważniejszego celu PAOW, czyli na tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na wsi.
Autor: Michał Giermasiński, 2003