Przetargi - pytania i odpowiedzi

Pyt.17 MW - czy podpisanie umów finansowych musi nastąpić przed opublikowaniem w prasie listy projektów, które zamierza się realizować w ramach PAOW? Pozytywna odpowiedz na to pytanie oznacza opóźnienie procesu realizacji danego komponentu (na negocjacje z gminami potrzebny będzie osobny termin). Negatywna odpowiedź nie wiąże się natomiast z żadnym niebezpieczeństwem, bo nawet, jeśli któraś z wybranych gmin (zw. miedzygminnych czy powiatów) nie podpisze umowy finansowej, to zakres zadań do realizacji ulegnie zawężeniu, a nie rozszerzeniu. Co najwyżej dokumenty przetargowe wysyłane przez inne gminy (itd.) trafią do większej liczby potencjalnych wykonawców, którzy zgłosili się na listę wysyłkową kierując się szerszym zakresem zadań do realizacji (tym z ogłoszenia prasowego).
Pyt.44MW - Kwestia informowania oferentów, których oferty nie zostały wybrane, powinna być rozwiązana tak samo jak przy NCB (po zaakceptowanych przez Panią - Emila z 29.01.2001 - poprawkach wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, zamawiający informuje tych oferentów o wyniku przetargu tuż po jego rozstrzygnięciu), nie zaś dopiero po podpisaniu kontraktu (Instrukcja dla oferentów, pkt 13.3 oraz KZP cześć C rozdział IV pkt 4.8 lit. h oraz l). Wydaje się, że niezwłoczne powiadamianie wszystkich oferentów, a nie tylko tego, który zwyciężył, jest zasadne, bo (tak jak przy NCB) oferenci maja prawo do wniesienia protestu (samo ogłoszenie wyniku przetargu w siedzibie zamawiającego wydaje się, podobnie jak przy NCB, nie wystarczające). Ponadto obowiązek niezwłocznego powiadomienia uczestników przetargu o jego rozstrzygnięciu wynika z ogólnych zasad, tj. art. 70 ze znaczkiem 3 paragraf 2.
Pyt.53Co zrobić jeśli wybrany oferent UCHYLA się od zawarcia umowy? Czy można zastosować art. 27c ustawy o zam. publ. (wybór kolejnego na liście oferenta): a) przy NCB b) przy MW? Ta kwestia jest szczególnie ważna przy procedurze MW, gdzie oferent nie wnosi wadium. Może się zdarzyć, ze wpłynie dużo nierzetelnych ofert. Sama sankcja w postaci wykreślenia z listy podmiotów, które mogą wykonywać projekty finansowane ze środków Banku, wydaje się zbyt słaba. Wydaje się, ze przepis ten WINIEN MIEC ZASTOSOWANIE przy OBU procedurach, ponieważ tylko wtedy ma sens zawiadamianie oferentów, którzy już znają rozstrzygniecie przetargu, o zawarciu kontraktu (KZP, cześć C, rozdział IV, pkt 3.6 lit l oraz pkt 4.8 lit. l). Od momentu otrzymania takiego zawiadomienia przestają oni być związani swoimi ofertami (o ile oczywiście ten termin nie upłynął wcześniej).

MODERNIZACJA DROGI Jeżeli projekt dotyczy jedynie modernizacji drogi (remont), to wg. polskiego prawa dotychczas nie obowiązywało pozwolenie budowlane. Czy wobec tego jest ono wymagane dla PAOW? Jeżeli nie - w jaki sposób uniknąć sytuacji, w której ARiMR odrzuci wniosek, ponieważ nie będzie załącznika w postaci pozwolenia na budowę?
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych kierunków działania ARiMR, dofinansowana jest budowa i modernizacja dróg. Wymagają one pozwolenia budowlanego. Analogicznie jest w przypadku PAOW Natomiast remont drogi, zgodnie z polskim prawem budowlanym nie wymaga pozwolenia, nie jest objęty PAOW i ARiMR odrzuci taki wniosek.

NS: dot. KZP Załącznik nr 4 cześć C pkt 2. Jakie konkretnie "krajowe procedury zakupów bezpośrednich" można stosować w procedurze NS? Czy chodzi tu może o tryb "zapytania o cenę", o którym jest mowa w KZP Aneksie Nr 6 do Dokumentu Oceny Programu - cześć pt. "kwoty progowe dla procedur zamówień publicznych (v), czy może o jakieś inne tryby zamówień?
W obu miejscach KZP tj. w Części A (Załącznik nr 4 do Umowy Kredytu) oraz w części B (Aneks nr 6 do Dokumentu Oceny Programu) mowa zawsze o tych samych zakupach krajowych - NS. Procedura NS będzie stosowana przy zakupach o wartości szacunkowej do 50.000 USD. Zacytowany zapis "krajowe procedury zakupów bezpośrednich" jest niezbyt dobrym tłumaczeniem na język polski oryginalnych zapisów Załącznika 4 do Umowy Kredytu, w którym, w tym punkcie, mowa wyraźnie o procedurze zakupów krajowych (NS).

MW: dot. "Raportu z oceny ofert", Rozdział 4 pkt 20 i 21 /cena ofertowa i całkowita cena kontraktu/ Czym różnią się (lub mogą różnić się) te ceny?
Są to takie same kwoty. Różnica nazw wynika z danego etapu procesu, tzn. oferent w swojej ofercie podaje "cenę ofertową", natomiast w momencie kiedy kontrakt zostaje oferentowi przyznany, oferowana przez niego cena zostaje wpisana do kontraktu i tym samym staje się ona "ceną kontraktową". (SIWZ - Rozdział A pkt 13.2) (P)

Proszę o wskazanie jakich firm (pod względem prawnym i formalnym) dotyczy określenie "oferenci zagraniczni"?
Oferent zagraniczny to taka firma, która jest zarejestrowana/zgłoszona do ewidencji (we właściwym organie rejestrowym) poza Polską. Jeśli firma ma oddziały w rożnych państwach, to określenie "narodowości" firmy jest zależne od kraju rejestracji centrali tej firmy, a nie któregoś z oddziałów.

MW: dot. pkt. 13.2 SIWZ - Czy nie byłoby wskazane, aby umowę z wybranym oferentem podpisywać tak jak w procedurze NCB, to jest poprzez zgłoszenie się przedstawiciela oferenta do zamawiającego, a nie poprzez wysyłanie do niego formularza umowy?
Jest to kwestia techniczna. Do zawiadomienia o przyznaniu kontraktu Zamawiający dołącza wypełniony Formularz Umowy ale nic nie stoi na przeszkodzie aby w zawiadomieniu o przyznaniu kontraktu zamieścić również zaproszenie na spotkanie w siedzibie Zamawiającego.

MW: W ciągu ilu dni od powiadomienia oferenta o przyznaniu mu kontraktu należy podpisać z nim umowę kontraktową?
Nie wcześniej niż po 7 dniach (ze względu na możliwość wnoszenia protestów) i nie później niż w przeddzień upływu terminu związania z ofertą. Określenie ilości dni należy w MW do Zamawiającego i powinien on te ilość określić w wysyłanym do zwycięskiego oferenta zawiadomieniu o przyznaniu kontraktu

MW: dot. pkt. 12.2 SIWZ, w którym stwierdza się, ze "Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru lub odrzucenia którejkolwiek oferty". Czy to znaczy, ze przy wyborze oferty (spośród ofert uznanych za ważne) nie obowiązuje tylko jedno kryterium "cena", tak jak to ma miejsce w procedurze NCB? Jak w tym kontekście należy rozumieć pierwsze zdanie w pkt 5 SIWZ, Rozdział F "Formularz ofertowy"? Czy ten zapis jest w ogóle potrzebny?
Zapis w punkcie 12.2. SIZW dla MW ma charakter bardziej ogólny niż proste sprowadzenie procesu wyboru do wyboru oferty najtańszej. Zamawiający ma prawo i obowiązek odrzucenia ofert nie spełniających wymagań zawartych w SIZW, ofert do których nie dołączono kompletu wymaganych oświadczeń i zaświadczeń, złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji ... itd. Ma więc prawo odrzucenia "którejkolwiek" oferty. Może też odrzucić wszystkie oferty z powodów jw. lub w wyniku unieważnienia przetargu. I wreszcie, Zamawiający może wybrać "którąkolwiek" ofertę, niekoniecznie najtańszą, bo jeśli okaże się że najtańsza złożona oferta jest nieważna, będzie ona odrzucona, a wygra oferta najkorzystniejsza spośród ofert ważnych. Pierwsze zdanie punktu 5 w Rozdziale F (Formularz ofertowy) SIZW dla MW oznacza zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy, o ile jego oferta wygra i zostanie on o tym pisemnie zawiadomiony przez Zamawiającego. (P)

NCB i MW: Według jakich kryteriów należy dokonać wyboru oferty w przypadku złożenia dwóch (lub więcej) ważnych ofert z jednakowa najniższą cena?
W wyniku przetargu wybierana jest oferta najkorzystniejsza. W związku z tym, jeśli będą złożone dwie ważne oferty z jednakową najniższą ceną, komisja przetargowa będzie mogła porównać te dwie oferty i dokonać spośród nich wyboru oferty korzystniejszej. Taka sytuacja, jak przedstawiono w pytaniu, nasuwać będzie podejrzenia o brak kontroli nad dokumentami i zamierzeniami realizatora przetargu. Takie pakiety przetargowe i przygotowane do podpisania kontrakty, w procesie sprawdzania i zatwierdzania będą poddane szczególnie wnikliwej analizie.

NCB: dot. SIWZ, Rozdział B pkt 7 - Czego maja dotyczyć i na jakim etapie maja być dokonywane "szczegółowe uzgodnienia", o których mowa w tym zapisie.
Szczegółowe uzgodnienia dotyczyć będą wszystkiego, co w projekcie technicznym nie jest ponad wszelka wątpliwość jednoznaczne. Mogą one także wynikać z cyklu realizacyjnego inwestycji - poprzez wpisy do dziennika budowy. Szczegółowe uzgodnienia będą dokonywane podczas realizacji inwestycji.

NCB: dot. SIWZ, Rozdział D "Wzór umowy" § 6 pkt. 6. Czy w NCB ewentualny aneks do umowy musi być także zatwierdzony przez instytucje zatwierdzającą, tak jak to ma miejsce w procedurze MW: SIWZ, Rozdział E "Formularz umowy" § 6 pkt. 6?
Tak. Zatwierdzenie ewentualnego aneksu do umowy podlega we wszystkich procedurach takiemu samemu trybowi zatwierdzania jak umowa.

NCB: Czy zgodnie z pkt 4.2 SIWZ należy w "Ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30.000 ECU" (w pkt. 12) wskazać tylko jedno kryterium "cena"?
Tak. Cena - 100%.

NCB: W SIWZ Rozdział A "Informacja dla oferentów" podany jest wykaz dokumentów (oświadczeń i zaświadczeń) jakie oferent winien złożyć w swojej ofercie. Jakie wymogi w tym zakresie obowiązują potencjalnych oferentów zagranicznych, jeśli wyrażą chęć uczestniczenia w przetargu oraz jakie dokumenty winni złożyć w swojej ofercie?
Wymogi i dokumenty dotyczące oferentów zagranicznych są takie same jak te dotyczące oferentów polskich, z zastrzeżeniem, że zaświadczenia z organu rejestrowego, Urzędu Skarbowego, ZUS-u i Centralnego Rejestru Skazanych mają być dokumentami odpowiednimi do krajów zarejestrowania tychże zagranicznych oferentów. (NCB-SIZW, uwaga na końcu punktu 1.2.1)

W KZP w Rozdziale 6 "Opis procedur..." podano, ze "każdy następny pakiet przetargowy podlega sprawdzeniu wewnętrznie". Proszę o wyjaśnienie kogo to określenie oznacza - beneficjanta, WBWP czy ARiMR?
Określenie "wewnętrznie" oznacza jednostkę która realizuje przetarg (nazywana w KZP Realizatorem Przetargu). Sytuacja, kiedy pakiet przetargowy będzie zatwierdzany zewnętrznie, zdarzy się wszędzie tam, gdzie Realizator Przetargu będzie prowadził więcej niż jeden przetarg spośród procedur NCB, MW, IS lub NS. Na przykład, jeśli gmina będzie miała przyznane przez RKS 3 projekty, z czego 2 w procedurze NCB i 1 w MW, wówczas do zatwierdzenia przez JKP prześle pakiet MW i pierwszy pakiet NCB. Drugi pakiet NCB, przygotowany przez pracownika odpowiedzialnego w tej gminie za przetargi, będzie zatwierdzony przez osobę upoważnioną do zatwierdzania dokumentacji w tej gminie, np. przez wójta i to będzie oznaczało "sprawdzenie wewnętrzne".

Zgodnie z księgą zamówień publicznych (ver. zatwierdzona przez Bank Światowy w dniu 18 września) w procedurach wyboru konsultantów nie znalazła się procedura LCS, wybór oparty na najniższym koszcie, czy procedura ta została usunięta z KZP całkowicie? Ponieważ w wersji poprzedniej ta procedura była zamieszczona.
W roboczej wersji opisu procedur, udostępnianej Państwu w lipcu i sierpniu br. była opisana procedura LCS. W Księdze Zamówień Publicznych nie została ona umieszczona, ponieważ dotyczy tylko i wyłącznie jednego przypadku w całym PAOW, mianowicie wyboru audytorów, który jest prowadzony przez JKP.

NCB: czy dla ważności przetargu konieczne jest otrzymanie co najmniej dwóch ważnych ofert od różnych oferentów (w nowej wersji KZP nie wspomina się o takim warunku, choć wynika on z ustawy o zam. publ., art. 27b. ust. 1 pkt 1 i był w poprzedniej wersji KZP, s. 20, pkt 3.2)?
W NCB jest konieczne otrzymanie co najmniej dwóch ważnych ofert, od różnych oferentów. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla NCB (KZP - część E, I.2.b, rozdział A punkt 1.1. jest napisane ze "oferent może złożyć jedna ofertę".

NCB: czy KZP (w odniesieniu do NCB) została skonstruowana w ten sposób, ze do przetargu krajowego należy stosować ustawę o zam. publ., O ILE co innego nie wynika z KZP?
Części KZP odnoszące się do NCB zostały skonstruowane w taki sposób, że mocno opierają się o ustawę o zamówieniach publicznych. Nie można jednak w pełni zastosować takiej definicji jak w pytaniu, że "należy stosować ustawę o zam. pul., o ile co innego nie wynika z KZP" ponieważ z ustawy zostały przyjęte przepisy ogólne, dotyczące UZP, zasad udzielania zamówień, protestów - ale z rodzajów przetargów tylko i wyłącznie przetarg nieograniczony.

MW - czy podpisanie umów finansowych musi nastąpić przed opublikowaniem w prasie listy projektów, które zamierza się realizować w ramach PAOW? Pozytywna odpowiedz na to pytanie oznacza opóźnienie procesu realizacji danego komponentu (na negocjacje z gminami potrzebny będzie osobny termin). Negatywna odpowiedź nie wiąże się natomiast z żadnym niebezpieczeństwem, bo nawet, jeśli któraś z wybranych gmin (zw. miedzygminnych czy powiatów) nie podpisze umowy finansowej, to zakres zadań do realizacji ulegnie zawężeniu, a nie rozszerzeniu. Co najwyżej dokumenty przetargowe wysyłane przez inne gminy (itd.) trafią do większej liczby potencjalnych wykonawców, którzy zgłosili się na listę wysyłkową kierując się szerszym zakresem zadań do realizacji (tym z ogłoszenia prasowego).
Kolejność powinna być wręcz odwrotna. Lista projektów, czyli "Zawiadomienie Przetargowe o Projektach Województwa" - KZP część C, rozdział III powinna być opublikowana po uchwaleniu przez RKS listy rankingowej projektów i podjęciu decyzji o przyznaniu dofinansowania na poszczególne projekty. Dalej, zakładając, że gminy przystąpią do organizacji przetargów zaraz po podpisaniu umów finansowych - lista powinna być opublikowana przed podpisaniem umów finansowych, tak aby potencjalni oferenci zdążyli zgłosić swoje zainteresowanie do WBWP, a WBWP poprzez tworzenie "Listy Wysyłkowej Projektów Regionalnych" przekazać te informacje do właściwych samorządów. W "Zawiadomieniu Przetargowym o Projektach Województwa" mają być podane, oprócz adresu WBWP, nazwa gminy/związku gmin/powiatu, nazwa zadania inwestycyjnego oraz planowany czas wysyłania zaproszeń do przetargu. Jeśli któraś z gmin nie podpisze umowy finansowej, a zgłaszają się oferenci zainteresowani przetargiem w tejże gminie - WBWP powinno zawiadomić tych oferentów, że dana inwestycja w ramach PAOW jest nieaktualna, co nie znaczy że gmina nie będzie jej realizować z własnych środków.

MW - w jakim terminie od otrzymania dokumentacji przetargowej i zaproszenia do składania ofert (pkt 4.8, lit. a, KZP) JKP podejmie decyzje zatwierdzającą (bądź odrzucającą) te dokumenty (1 dzień, tydzień, miesiąc,...)? Jest to ważne, bo beneficjant nie może rozpocząć przetargu bez otrzymania informacji o zatwierdzeniu dokumentacji (w szczególności nie może wysłać zaproszeń do składania ofert, co wynika z pkt 4.8, lit. b i c, KZP).
Procedury przetargowe, które będą sprawdzane i zatwierdzane przez JKP powinny być przesyłane przez Realizatora Przetargu etapami, wraz z właściwym wypełnionym formularzem kontroli przetargu. Jeśli przesłane formularze wraz z załącznikami nie będą budzić wątpliwości, JKP przęśle taka informacje (zatwierdzenie) Realizatorowi Przetargu w ciągu 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. Mamy tu do czynienia z etapem I kontroli przetargu. Jeśli przekazane formularze lub załączniki nie będą mogły być zatwierdzone, JKP przekaże Realizatorowi Przetargu specyfikacje uchybień w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji. (KZP część C, rozdział VI punkt 6, 7 i 7.1.)

MW - w jakim terminie od otrzymania projektu kontraktu z wykonawca (pkt 4.8, lit. i, KZP) JKP podejmie decyzję zatwierdzającą (bądź odrzucającą) ten projekt (1 dzień., tydzień, miesiąc, ...)? Jest to ważne, bo beneficjent nie może podpisać kontraktu bez otrzymania informacji o zatwierdzeniu przygotowanego projektu (pkt 4.8, lit. j i k, KZP).
Odp.: . Procedury przetargowe, które będą sprawdzane i zatwierdzane przez JKP powinny być przesyłane przez Realizatora Przetargu etapami, wraz z właściwym wypełnionym formularzem kontroli przetargu. Jeśli przesłane formularze wraz z załącznikami nie będą budzić wątpliwości, JKP przęśle taką informację (zatwierdzenie) Realizatorowi Przetargu w ciągu 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. Mamy tu do czynienia z etapem II kontroli przetargu. Jeśli przekazane formularze lub załączniki nie będą mogły być zatwierdzone, JKP przekaże Realizatorowi Przetargu specyfikacje uchybień w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji. (KZP część C, rozdział VI punkt 6, 7 i 7.2.)

Według instrukcji zawartych w KZP ICB ( Roboty ), ICB ( Zakupy ), IS - procedury przetargowe są prowadzone w języku angielskim. Czy są odstępstwa od tej zasady?
Odp.:Nie ma odstępstw od tej zasady. Co prawda instrukcja dotycząca zamówień publicznych (część D KZP) wspomina o możliwości zawierania kontraktu z lokalnym oferentem, w języku polskim, niemniej nie wiadomo przed przetargiem, jakiej narodowości oferent ten przetarg wygra. Stad prowadzenie przetargów międzynarodowych jakimi są ICB i IS odbywa się w języku angielskim.

Czy w KZP zawarto wszystkie formularz obowiązujące w procedurach przetargowych w metodach ICB, IS oraz NS ( Zakupy )?
Odp.:Tak. Są zamieszczone w Części E.

Czy w przypadku Zakupów w zamian za specyfikacje istotnych warunków zamówienia konieczny jest dokument opisujący dokładnie przedmiot zamówienia i omawiający szczegółowo co powinna zawierać oferta ( tak jak w przypadku Robot ). Jeśli tak to jaki ma to wygląd?
Odp.:W przypadku zakupów, dla każdej z trzech możliwych do zastosowania procedur (ICB, IS, NS) są przygotowane standardowe dokumentacje przetargowe (odpowiedniki specyfikacji istotnych warunków zamówienia) a w nich są rozdziały lub punkty w których należy opisać dokładnie przedmiot zamówienia. Dla ICB standardowa dokumentacja przetargowa jest zamieszczona w KZP w Części E rozdział II punkt II.1.b. a opis przedmiotu zamówienia umieszcza się w jej rozdziale VII (Technical Specifications). Dla IS standardowa dokumentacja przetargowa jest zamieszczona w KZP w Części E rozdział II punkt II.2.a. a opis przedmiotu zamówienia umieszcza się w punkcie 8 załącznika II do zaproszenia do składania ofert. Dla NS standardowa dokumentacja przetargowa jest zamieszczona w KZP w Części E rozdział II punkt II.3.a. a opis przedmiotu zamówienia umieszcza się? w punkcie 8 załącznika II do zaproszenia do składania ofert.

Czy w dokumentacji przetargowej zamieszcza się druki typu ZP wynikające z protokółu postępowania o zamówienia publiczne. Jeśli nie wszystkie to jakie są niezbędne?
Odp.:Druki ZP stosowane są tylko w procedurze NCB przy robotach i stosowane są tylko podczas oceny ofert, podczas prowadzenia protokółu z postępowania o zamówienie publiczne. Nie załącza się ich do dokumentacji przetargowej wysyłanej oferentom, załącza się natomiast do Formularza Kontroli Przetargu - etap II - zgodnie z KZP Cześć C rozdział VI pkt 7.1. Do przesyłanego do sprawdzenia protokółu (wzór podany w Monitorze Polskim.95.1.12) należy dołączyć druki ZP o niżej wymienionych numerach, wynikające z kolejności prowadzenia protokółu i które mają zastosowanie w NCB opracowanego dla PAOW pomijając druki które są drukami poufnymi (ocena indywidualna członków komisji). Numery formularzy ZP, które powinny być dołączone do protokółu: 14, 21, 41, 42, 43, 44, 45 46, 51, 53, 54, 61, 81.

Czy wszystkie ogłoszenia przetargowe musimy publikować w Biuletynie Zamówień Publicznych ( bo Ustawa o zamówieniach publicznych mówi, ze nie wszystkie, zależy od wartości przetargu )?
Odp.:Konieczność publikacji ogłoszenia (lub brak takiej konieczności) jest określona dla każdego rodzaju procedury przetargowej w KZP Cześć C rozdział IV. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych publikuje się tylko w procedurze NCB. NCB dotyczy robot, których wartość na podstawie kosztorysu inwestorskiego określono na wartość pomiędzy 200.000 a 3.000.000 USD. Dla każdego pakietu w procedurze NCB ogłoszenie musi być opublikowane.

NCB - Proszę wyjaśnić jak ma być zapakowana oferta. Ile ma być kopert wewnętrznych i co ma się w nich znajdować?
Oferta ma być zapakowana w zamkniętą, zapieczętowaną, nieprzezroczysta kopertę wewnętrzną, na której mają być napisane nazwa i adres zamawiającego oraz oferenta oraz napis, że jest to oferta na przetarg nr xxx na xxx projekt. Koperta wewnętrzna ma być umieszczona w zewnętrznej której opis będzie zawierał nazwę i adres zamawiającego, napis, ze jest to oferta na przetarg nr xxx na xxx projekt i ostrzeżenie aby jej nie otwierać przed określoną data i godzina wyznaczoną na termin otwarcia ofert. Koperta wewnętrzna ma zawierać ofertę. Będzie jedna koperta wewnętrzna. Zwrot "Ofertę należy umieścić w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach......" W SIZW dla NCB w punkcie 2.11, powinien brzmieć "Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie......."

NCB - Jeśli kopert będzie kilka to kiedy i w czyjej obecności otwiera się którą kopertę?
Będzie jedna koperta wewnętrzna. Jeżeli natomiast w pytaniu chodzi o kilka kopert zewnętrznych, to powinny być one otwierane w kolejności wpływu. Koperty zarówno zewnętrze jak i wewnętrzne otwiera się tylko i wyłącznie podczas publicznego otwarcia ofert, w obecności komisji przetargowej i tych oferentów, którzy zdecydowali się wziąć udział w publicznym otwarciu ofert.

NCB - Czy kryteria kwalifikacyjne w punkcie 3.1. mogą być tylko takie, jak w specyfikacji, czy gmina może dopisać jeszcze inne swoje kryteria?
Realizator przetargu może dopisać jeszcze inne swoje kryteria kwalifikacyjne. Dobór kryteriów należy wyważyć tak, aby nie spowodować braku konkurencji a jednocześnie zapewnić dopuszczenie do porównania cenowego tylko te oferty które zostały nadesłane przez kwalifikujących się oferentów.

NCB - Punkt 3.1.5 - należy wprowadzić kwotę. Czy są jakieś wartości progowe dla tej kwoty uzależnione od wartości robót, czy gmina może te kwotę ustalić dowolnie?
Nie ma dla tej kwoty wartości progowych. Kwotę te obliczy realizator przetargu. Przy obliczeniach należy wziąć pod uwagę płynność finansowa wykonawcy podczas realizacji kontraktu. Ważne tu będzie określenie czasu pomiędzy płatnościami i ilość środków potrzebnych wykonawcy na realizacje kontraktu w tym okresie. W przypadku, gdy nie będą przewidywane płatności częściowe (jednorazowa zaplata po wykonaniu całości prac), wartość aktywów posiadanych przez wykonawcę powinna zapewniać wykonanie całego kontraktu .

NCB - Punkt 5.8. (i w umowie par. 15 pkt 1) mówi o zabezpieczeniu należytego wykonania robót w wysokości 10 %. Z rozporządzenia Min.Gosp.Przestrz.Budownictwa z dn. 30.12.1994 (Dz.U. nr 140, 1994 poz. 794) uzależnia wysokość zabezpieczenia od wartości robót budowlanych. Gdy jest mniejsza od 200000 Euro to zabezp. wynosi 5-10%wartosci, a dla robót droższych niż 200000 Euro to zabezpieczenie wynosi 3-5% wartości. Chyba nie znalazłem w rozporządzeniu odwołania do ceny netto.
W kontraktach na wykonawstwo robót, współfinansowanych ze środków Banku Światowego, wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest ustalana jako procent wartości kontraktu, bez różnicowania czy wartość kontraktu jest powyżej, czy poniżej jakiegoś progu. Warunkiem jest nie przekroczenie 10% wartości kontraktu. Dla NCB w PAOW, podczas przygotowywania SIZW, zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało uzgodnione z Bankiem na 10% wartości kontraktu netto.

NCB - Czy w punkcie 6. Miejsce i termin składania ofert nie trzeba dodać, że o dacie i godzinie dostarczenia nie decyduje data stempla pocztowego?
Nie ma takiej potrzeby. Punkt 9.1 mówi wyraźnie że otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu składania ofert, określonym w punkcie 6.2. Wszystkie oferty, które nie będą złożone do momentu ostatecznego terminu składania ofert i publicznego otwarcia ofert, będą ofertami spóźnionymi i jako takie, zostaną oferentom zwrócone bez otwierania.

NCB - Czy punkt 7.3. należy pisać, jeżeli zamawiający nie ma zamiaru organiżować konferencji przedofertowej?
Jeżeli jakikolwiek punkt z SIZW nie będzie miał zastosowania, nie należy go usuwać. W takim przypadku należy dopisać np. "nie dotyczy" Punkt 7.3 również należy pozostawić. Jeżeli konferencja przedofertowa nie jest przewidywana, należy taka informacje umieścić w tym punkcie.

NCB - Rozdział B pkt 4. Punkt ten jest nieprecyzyjny. Która dokumentacja jest integralna częścią Specyfikacji? W tym punkcie mówi się o dokumentacji dotyczącej projektu (przedmiar robót) i o dokumentacji technicznej.
Integralna częścią SIZW jest przedmiar robót, który należy dołączyć do rozdziału C.

NCB - O co chodzi w punkcie 7. Wydaje mi się, ze prace będące przedmiotem przetargu zostaną wykonane na podstawie umowy, a nie szczegółowych uzgodnień.
Prace będące przedmiotem przetargu będą w pierwszym rzędzie wykonywane na podstawie umowy ale i dokumentacji technicznej oraz, o czym głownie mowa w tym punkcie, na podstawie szczegółowych uzgodnień - wpisów do dziennika budowy.

NCB - Punkt 10 mówi, że cenę ryczałtową traktować należy jako niezmienną, w rozdziale C pkt. 5 że ceny nie będą się zmieniały, chyba, że kontrakt obejmuje okres dłuższy niż 18 miesięcy, a w umowie znowu, że cena jest niezmienna.
Rozdział C mówi o sposobie obliczania ceny oferty a rozdział B i umowa mówią już o cenie. Obliczając cenę oferty, oferent bierze pod uwagę aktualne ceny. Jeżeli kontrakt ma być dłuższy niż 1,5 roku, oferent może obliczając ceny w latach następnych, poczynając od 19-tego miesiąca, uwzględnić wzrost cen o przewidywany wskaźnik inflacji. Tak obliczona cena ofertowa jest następnie przeniesiona do umowy jako cena ryczałtowa i pozostanie niezmienna.

NCB - Sprawa gwarancji. W punkcie 12 należy podać szczegółowe warunki gwarancji i/lub napisać zdanie "szczegółowe warunki itd.". Wydaje mi się, że nie może być "lub", ponieważ to oznaczałoby, że zamawiający nie określa swoich wymagań określających gwarancje. Wtedy firma mogłaby zaproponować w swojej ofercie np. 1 tydzień gwarancji i wygrałaby przetarg ponieważ podałaby najniższa cenę a oceniana jest tylko cena. Druga sprawa to zapis w umowie określający na sztywno 36 mies. gwarancji i 48 mies. rękojmii. Trzecia sprawa to brak określenia czy rękojmia liczy się od odbioru robót czy od upłynięcia terminu gwarancji.
W rozdziale B pkt 12 zamawiający określa szczegółowe warunki gwarancji, jeśli takie ma. Jeśli nie przewiduje niczego szczególnego, może pozostawić to oferentowi. Zamawiający nie musi tu (chociaż może), pisać o wymaganym 36-cio miesięcznym okresie gwarancji gdyż jest on już określony w umowie. Jeżeli oferent zaproponuje 1 tydzień, jego oferta nie będzie zgodna z postawionymi w SIZW wymaganiami. Oba okresy - gwarancji i rękojmi są określone w umowie i nie podlegają zmianom. Okres gwarancji i okres rękojmi rozpoczynają się od przekazania wypełnionej karty gwarancyjnej w dniu odbioru robót.

Kiedy i gdzie ustalane są stawki robocizny, kosztów ogólnych itd. na podstawie których wycenione będą robóty dodatkowe ?
Stawki robocizny, kosztów ogólnych itd..są przedstawione przez oferenta w jego ofercie, w załączniku nr 10 "Cena oferty".

MW Czy w przypadku np. budowy oczyszczalni ścieków należy przeprowadzić dwa przetargi - jeden na wykonanie robót a drugi na wyposażenie oczyszczeni w niezbędne urządzenia - czy może jeden - na całość przedsięwzięcia?
Możliwe są oba rozwiązania. Każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie. W przytoczonym przykładzie budowy oczyszczalni ścieków, wyposażenie stanowią specyficzne, wytwarzane przez wyspecjalizowanych (zwykle nie prowadzących robót budowlanych) producentów. Jeżeli byłyby przeprowadzone osobne przetargi i zawarte osobne kontrakty na wykonawstwo i na dostawę wyposażenia, na zamawiającym będzie spoczywać obowiązek koordynacji działań obu kontrahentów, zabezpieczenia odpowiednich gwarancji, rozstrzygania kto montuje wyposażenie, rozstrzygania wątpliwości po czyjej stronie leży wina w przypadku awarii itd. Jeżeli byłby jeden przetarg, zamawiający oczekuje wykonania całości od jednego kontrahenta, który odpowiada za siebie i za swoich podwykonawców.

MW - Czy data z pkt. 4 Zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót powinna być identyczna z tą podawaną w pkt 8.1 Instrukcji dla oferentów? Wydaje się, że tak, w związku z czym warto by zapisać to wyraźnie w kwadratowych nawiasach, w których podawane są wyjaśnienia.
Tak, to jest ta sama data i godzina. W obu miejscach w kwadratowych nawiasach jest podana informacja że jest to data i godzina składania ofert.

MW - W pkt. 3 lit. c Instrukcji dla oferentów (w SIWZ dla MW) zamieszczono odesłanie do pkt. 11.3, a chodzi chyba o pkt. 11.1 i 11.2
Tak, w punkcie 3 lit. c powinno być odesłanie do punktu 11.2, gdzie są podawane wymogi kwalifikacyjne.

MW - Co oznacza wykluczenie z listy oferentów mogących się ubiegać o kontrakty w ramach PAOW na okres jednego roku: czy chodzi o wykreślenie z wszystkich List Wysyłkowych Projektów Regionalnych i Listy Wysyłkowej Programu (a wiec oferent nie weźmie udziału w przetargach wg procedury MW), czy może jest to dalej idąca sankcja, mianowicie ze oferent taki nie może w ogóle skutecznie złożyć oferty w całym PAOW, a wiec także np. w przetargach NCB? (Zaproszenie do składania ofert, pkt 6; Instrukcja dla oferentów, pkt 6.2, 7.4)
Oferent opisany w punkcie 6.2 traci, na okres jednego roku, możliwość skutecznego złożenia oferty w całym PAOW, niezależnie od wartości kontraktu i niezależnie od komponentu Programu. Jeżeli w którejkolwiek jednostce i którymkolwiek komponencie wystąpi sytuacja wymagająca wykluczenia oferenta z listy mogących się ubiegać o kontrakty w ramach PAOW, gmina/związek gmin/powiat po konsultacji z odpowiednim WBWP winna pisemnie poinformować oferenta o tym fakcie. WBWP przekaże te informacje do JKP, które będzie prowadziło, aktualizowało i udostępniało WBWP listę wykluczonych oferentów.

MW - Czy w przypadku gdy oferent wyznacza inny niż podany w Instrukcji dla oferentów pkt. 11.2 lit. f oraz w pkt. 4 Rozdziału B - Przedmiot zamówienia SIWZ dla MW termin zakończenia prac jego oferta należy odrzucić? Tak by wynikało z pkt 11.2 lit. f Instrukcji dla oferentów. A może należy w jakiś sposób przełożyć to opóźnienie na cenę oferowaną przez tego oferenta (podwyższyć ją) - tak zdaje się sugerował Pan Naushad Khan na szkoleniu w dniu 6.10.2000 w Kielcach?
Termin dłuższy niż tego wymaga zamawiający może skutkować odrzuceniem oferty, jako nie spełniającej wymogów SIZW. Jeżeli termin zakończenia budowy jest ważny dla zamawiającego z powodu jego zobowiązań wobec innych instytucji współfinansujacych tę budowę lub następujących dostaw albo innych robót, późniejszy termin odbioru może być dla niego nie do przyjęcia. Metoda przeliczenia czasu opóźnienia lub przyspieszenia czasu budowy na cenę ofertową może być zastosowana, ale wówczas w punkcie 11.2.f powinien być podany zalecany termin i dopuszczalne odchylenie, a w punkcie 11.3 wyjaśnienie w jaki sposób będzie następowało dostosowywanie ceny z tego tytułu.

MW - Niejasny jest pkt 11.2 lit. e Instrukcji dla oferentów. W jaki sposób można sensownie sumować płynne aktywa z kredytami (przecież zaciągnięte kredyty powiększają aktywa i taka suma oznacza podwójne liczenie tych samych środków)? Co zaliczyć do płynnych aktywów?
Zgadza się, zaciągnięte kredyty powiększają aktywa pkt 11.2 lit. e Instrukcji dla oferentów nie powinny być wymienione osobno kredyty. Płynność aktywów ma miejsce, gdy są one wyrażone w walorach pieniężnych czy tez mogą być zamienione na gotówkę przy poniesieniu niewielkich kosztów. Takimi cechami charakteryzują się aktywa obrotowe, na które składają się aktywa finansowe (o najwyższej płynnością) oraz aktywa rzeczowe. Aktywa finansowe obejmują środki pieniężne (gotówka w kasie, pieniądze na rachunkach bankowych, weksle, czeki obce) oraz krótkoterminowe (o zapadalności poniżej jednego roku) lokaty bankowe i papiery wartościowe. Aktywa rzeczowe obejmują zapasy (materiały, towary, produkty gotowe, produkcja nie zakończona) oraz należności krótkoterminowe (od odbiorców, pracowników, instytucji).

MW - Wątpliwości budzi możliwość odwołania przez Zamawiającego procesu selekcji bez udzielania jakichkolwiek wyjaśnień (pkt 12.2 i 12.3 Instrukcji dla oferentów). Czy nie jest to zbyt daleko idące uprawnienie? Czy nie rodzi możliwości nadużyć (Zamawiający może tak długo odwoływać kolejne selekcje aż "preferowany" przez niego oferent złoży ofertę, która wygra)? Czy w związku z tym WBWP ma przyglądać się jakoś szczególniej przetargom, które zostały zakończone w taki sposób?
Zamawiający ma prawo odwołać proces selekcji w przypadku gdy nie wpłynie wymagana liczba ważnych ofert, gdy prowadzenie przetargu i dalsza praca nad projektem z powodu jakichś zmian nie leżą już w interesie publicznym itd. Nie jest zobowiązany informować oferentów o powodach odwołania przetargu, co nie oznacza ze może kilkakrotnie odwoływać przetarg bez jakichkolwiek wyjaśnień. Gmina (poprzez umowę finansowa) jest zobowiązana przestrzegać terminów, proces przetargowy podlega dokumentowanej kontroli, przedstawiciel WBWP ma prawo być obserwatorem w komisjach przetargowych powoływanych na szczeblu lokalnym - nie wydaje się aby mogła wystąpić opisana w pytaniu sytuacja.

MW - Kwestia informowania oferentów, których oferty nie zostały wybrane, powinna być rozwiązana tak samo jak przy NCB (po zaakceptowanych przez Panią - Emila z 29.01.2001 - poprawkach wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, zamawiający informuje tych oferentów o wyniku przetargu tuż po jego rozstrzygnięciu), nie zaś dopiero po podpisaniu kontraktu (Instrukcja dla oferentów, pkt 13.3 oraz KZP cześć C rozdział IV pkt 4.8 lit. h oraz l). Wydaje się, że niezwłoczne powiadamianie wszystkich oferentów, a nie tylko tego, który zwyciężył, jest zasadne, bo (tak jak przy NCB) oferenci maja prawo do wniesienia protestu (samo ogłoszenie wyniku przetargu w siedzibie zamawiającego wydaje się, podobnie jak przy NCB, nie wystarczające). Ponadto obowiązek niezwłocznego powiadomienia uczestników przetargu o jego rozstrzygnięciu wynika z ogólnych zasad, tj. art. 70 ze znaczkiem 3 paragraf 2.
Tak, oferenci będą informowani o wyniku przetargu zaraz po jego rozstrzygnięciu, przed podpisaniem kontraktu. Księga Zamówień Publicznych rozdział C została w tym względzie poprawiona.

MW - Szereg wątpliwości budzi kwestia środków odwoławczych (pkt 14 Instrukcji dla oferentów): a) w niektórych miejscach zamiennie stosuje się określenia "protest" i "odwołanie" (np. 14.1 lit. b), a tymczasem są to rożne środki odwoławcze; b) do odwołania należałoby stosować przepisy ustawy o zam. publ. : art. 88 ust. 2, art. 89 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 90. Wszystkie oczywiście per analogiam, a nie wprost. Nie jest jasne czy można stosować art. 86 ust. 3 (terminy składania środków odwoławczych są bardzo krotkie) oraz art. 91 a. Brak odpowiednich zasad, które regulowałyby kwestie ujęte w tych przepisach wydaje się dość istotna wada procedury MW.
W pkt 14.1 b instrukcji dla oferentów słowa "podstawę do odwołania" należy zmienić na "podstawę do złożenia protestu". Są dwa etapy postępowania odwoławczego, pierwszy to protest składany do Zamawiającego, a drugi to odwołanie od protestu do innego organu jakim jest JKP. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych dotyczące odwołań stosowane są tu tylko pomocniczo, gdyż procedury są określone w sztandarowej dokumentacji zatwierdzonej przez Bank Światowy. Np. wobec sformułowania pkt 14.4 ust c "decyzja zespołu arbitrów będzie ostateczna i wiążąca dla stron" nie będzie miał zastosowania art. 91a ustawy o zamówieniach .publicznych mówiący o możliwości odwołania do sadu powszechnego. Również, nie należy narzucać arbitrowi zasady określonej w art. 88 ust 2 ustawy o zamówieniach publicznych. Ta zasada dotyczy arbitrów "zawodowych:" z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Według procedur określonych dla MW, arbitrem będzie osoba wskazana przez Stronę tak jak w sadzie arbitrażowym.

MW Kwestia terminologiczna: w Rozdziale B - Przedmiot zamówienia mowa o Urzędzie Geodezji i Kartografii, podczas gdy chodzi chyba o Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (najczęściej powiatowy).
W Rozdziale B chodzi o właściwy miejscowo dla Zamawiającego urząd czy też ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

MW W formularzu ofertowym należy podać podatek VAT w procentach. Tymczasem w Polsce obowiązują cztery stawki VAT (0%, 3%, 7%, 22%). Co w przypadku, gdy VAT na poszczególne składowe zamówienia jest inny? Trzeba chyba już w formularzu ofertowym podać bardziej szczegółowe informacje albo w ogóle zrezygnować z podawania VAT-u w % i zostawić tylko kwotę w złotych.
Jeżeli wystąpi więcej jak jedna swatka VAT, oferent powinien wypisać poszczególne stawki procentowe i odpowiadające im kwoty a na końcu podsumować wartość podatku VAT i podać jego łączna wartość.

MW - W Oświadczeniu oferenta wątpliwy wydaje się pkt 15. Umowa jest przecież zawarta z chwilą gdy pisemne powiadomienie o przyznaniu kontraktu wraz z wypełnionym formularzem umowy dotrze do oferenta (Instrukcja dla oferentów, pkt 13.2)! Nie ma zatem technicznej możliwości wypełnienia złożonej w pkt 15 Oświadczenia oferenta deklaracji. Przecież oferent nie wniesie zabezpieczenia finansowego tylko na podstawie informacji od zamawiającego, że ten (dopiero) ZAMIERZA zawrzeć umowę z tym właśnie oferentem.
Oferent w tym punkcie oświadczenia deklaruje, że jeżeli kontrakt będzie mu przyznany, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kontrakt nie będzie mógł być podpisany jeśli oferent, który wygra przetarg, będzie się uchylał przed wniesieniem takiego zabezpieczenia. Umowa będzie zawarta z chwilą gdy obie strony ją podpiszą. Odbywać się to będzie w następującej kolejności: Zamawiający przesyła pisemne powiadomienie o przyznaniu kontraktu wraz z wypełnionym formularzem umowy (parafowanym ale nie podpisanym jeszcze przez Zamawiającego), oferent wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, podpisuje umowę, przesyła do zamawiającego, zamawiający podpisuje i przesyła wykonawcy jego egzemplarz. Podpisanie może się też odbyć podczas osobistego spotkanie reprezentantów stron, przy czym, wykonawca będzie musiał już udokumentować wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

MW - Raporcie z oceny (Małe roboty), pkt 24 chodzi chyba tylko o protesty, a nie o zażalenia, których procedura w ogóle nie przewiduje.
Tak, w raporcie z oceny ofert powinno być użyte słowo "protesty"

MW Czy w dokumentacji przetargowej do MW można poprawiać drobne błędy językowe, np. wszędzie jest mowa o "okresie związania z ofertą", a nie o "okresie związania oferta"; w kilku miejscach brakuje przecinków, cudzysłowów; w pkt 14.1 lit. b Instrukcji dla oferentów pominięto słowo "dowiedzieć"; w paragrafie 11 ust. 4 Formularza umowy nie zastosowano punktacji, lecz zwykle wyliczenie (kropki, kwadraty zamiast punktów i liter); podobnie w par. 15 ust. 3; w par. 17 nie wskazano księgi k.c. (chodzi o księgę trzecia). Jak dużo można i czy w ogóle można zmieniać cos we wzorze dokumentacji przetargowej do MW?
Standardowe dokumentacje przetargowe zarówno dla MW jak i pozostałych procedur zostały uzgodnione z Bankiem i jako takie nie mogą podlegać indywidualnym zmianom. Zastrzeżenie to oczywiście nie dotyczy drobnych błędów językowych.

Czy art. 25 ust. 4 i 5 ustawy o zam. publ. (obowiązek informowania MSWiA o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane) stosuje się: a) przy NCB b) przy MW? Z jednej strony można powiedzieć, że NIE powołując się na pismo Prezesa UZP, ale z drugiej strony ten przepis ma chyba na celu zebranie odpowiednich danych statystycznych (a nie kontrole przetargu).
Z uwagi na treść art. 3 ustawy o zamówieniach publicznych co znalazło potwierdzenie w piśmie Prezesa UZP- skoro w procedurach zatwierdzonych przez Bank Światowy nie ma zapisu określonego w art. 25 ust 4,5 nie stosuje się go, bez względu na to jaki jest jego cel.

Czy JUZ na etapie PRZYGOTOWANIA dokumentacji przetargowej należy MAKSYMALNIE uzupełnić formularz umowy z wykonawca (tj. np. wpisać w paragrafie 2 konkretnie cały zakres robót rzeczowy, bo oczywiście nazwa oferenta, czy data zawarcia umowy nie są jeszcze znane i te miejsca na pewno pozostaną puste), czy też robi się to DOPIERO PO ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU, a przed wysłaniem projektu umowy do JKP? Pytanie dotyczy zarówno NCB jak i MW.
Tak, formularz umowy należy wypełnić maksymalnie już na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej, chociaż można się spodziewać, że niektóre z tych wpisów ulęgną zmianie podczas przygotowywania ostatecznego (przed zatwierdzeniem) kształtu umowy

Co zrobić jeśli wybrany oferent UCHYLA się od zawarcia umowy? Czy można zastosować art. 27c ustawy o zam. publ. (wybór kolejnego na liście oferenta): a) przy NCB b) przy MW? Ta kwestia jest szczególnie ważna przy procedurze MW, gdzie oferent nie wnosi wadium. Może się zdarzyć, ze wpłynie dużo nierzetelnych ofert. Sama sankcja w postaci wykreślenia z listy podmiotów, które mogą wykonywać projekty finansowane ze środków Banku, wydaje się zbyt słaba. Wydaje się, ze przepis ten WINIEN MIEC ZASTOSOWANIE przy OBU procedurach, ponieważ tylko wtedy ma sens zawiadamianie oferentów, którzy już znają rozstrzygniecie przetargu, o zawarciu kontraktu (KZP, cześć C, rozdział IV, pkt 3.6 lit l oraz pkt 4.8 lit. l). Od momentu otrzymania takiego zawiadomienia przestają oni być związani swoimi ofertami (o ile oczywiście ten termin nie upłynął wcześniej).
Jeżeli wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy, można zaproponować podpisanie umowy kolejnemu oferentowi na liście. Proces ten musi być udokumentowany pisemnie i odbyć się przed upływem terminu związania oferta. O wyniku przetargu wszyscy oferenci będą informowani zaraz po jego rozstrzygnięciu.

Jeśli przy MW nie można stosować tego przepisu, to co zrobić: unieważnić przetarg i startować od początku? Takie rozwiązanie, mimo wielu zalet procedury MW, bardzo zniechęci gminy i powiaty w naszym Województwie do stosowania tej procedury.
Jeżeli wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy, można zaproponować podpisanie umowy kolejnemu oferentowi na liście. Jeżeli jednak zamawiający nie podejmie stosownych działań przed upływem terminu związania oferta, przetarg będzie musiał być unieważniony i rozpisany od nowa.

Pytanie dotyczące finansów: jak formalnie ma być potwierdzona faktura przesyłana do RO-ARiMR? Czy podpis skarbnika wystarczy, czy też np. inspektor nadzoru budowlanego?
Płatność (faktura) jest konsekwencją zrealizowania pewnego, wymiernego zakresu prac. Powyższy zakres prac musi być potwierdzony protokółem odbioru częściowego czy też końcowego, który to protokół jest załączany do faktury. Protokół odbioru robót podpisuje inspektor nadzoru, natomiast fakturę skarbnik. Obydwa dokumenty zawsze musza występować razem.

MW - KTO może wykupić specyfikację techniczną - czy tylko firmy, do których wysłane zostały zaproszenia, czy wszystkie firmy które się po nią zgłoszą (np. uzyskają informacje "towarzysko")?
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mogą wykupić wszyscy zainteresowani. Wszyscy, niezależnie czy otrzymali zaproszenie, czy dowiedzieli się o przetargu inna droga, o sprzedaż dokumentacji powinni zwrócić się do zamawiającego pisemnie. Wymóg pisemnego zwracania się o sprzedaż dokumentacji ma na celu umożliwienie Zamawiającemu posiadania listy zainteresowanych danym przetargiem oferentów (nazw firm i ich adresów), w takim celu aby informacje o ewentualnych uzupełnieniach lub zmianach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia mogły być wysłane przez Zamawiającego do tychże oferentów. W przypadku, gdy oferent wykupuje dokumentacje osobiście, powinien pozostawić Zamawiającemu jakiś dokument z nazwą firmy i adresem, identyfikujący go jako kupującego dokumentację.

MW - KTO może następnie startować w przetargu: czy tylko firmy, które "legalnie" wykupiły specyfikacje techniczna (od gminy), czy też firmy mogą sobie skopiować dokumentacje - ze względu na np. wysoki koszt jej zakupu od gminy (podobno jest to praktyka często występująca)?
Wszyscy mogą startować w przetargu, jednak informacje o ewentualnych uzupełnieniach lub zmianach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ewentualnych zmianach terminów itd. będą wysyłane przez zamawiającego tylko do tych oferentów, którzy specyfikacje wykupili. Zamawiający posiada listę firm wraz z ich nazwami i adresami, według której będzie przesyłał następne, dotyczące przetargu informacje. Oferenci, którzy weszli w posiadanie dokumentacji inną drogą niż jej zakup od zamawiającego, mogą tych nowych informacji nie otrzymać i nie będą mieli prawa do żadnych protestów z tego tytułu.

MW - W jaki sposób rozwiązana będzie kwestia ewentualnych robót dodatkowych - już wiemy, ze sfinansuje je w całości gmina z własnych środków, natomiast: dopóki nie zostaną zrealizowane roboty dodatkowe, może nie być możliwości fizycznego odbioru całej inwestycji, bo w myśl umowy z wykonawcą realizacja nie jest zakończona. Dopóki nie zostanie zakończona realizacja projektu, gmina nie otrzyma ostatnich 30% dotacji z PAOW. W "naszym" systemie sprawozdawczości nie mogą się nagle pojawić faktury o zerowym procencie dofinansowania z PAOW, umowa finansowa gminy z Marszałkiem nie powinna być anektowana itd. Czy wobec tego roboty dodatkowe należałoby odbierać innym protokółem i wszystkie sprawy dotyczące negocjacji z wykonawca pozostawić gminie?
Tak, roboty dodatkowe rozlicza na podstawie odrębnego protokółu odbioru zamawiający, czyli gmina lub powiat. W tym szczególnym przypadku powinien być najpierw sporządzony tzw. "Protokół konieczności", uzasadniający potrzebę robót dodatkowych, następnie należy sporządzić kosztorys robót dodatkowych, który zatwierdza inspektor nadzoru. Po zrealizowaniu robót dodatkowych sporządza się protokół odbioru tych robót, co jest w konsekwencji podstawa wystąpienia o płatność i realizacji płatności z tego tytułu. W systemie sprawozdawczości PAOW kwestia ta będzie rozwiązana poprzez wprowadzenie do danego projektu "drugiego kontraktu" z zerowym procentem dofinansowania z PAOW. Ostatnie 30% środków wynikające z dofinansowania z PAOW będzie mogło być przekazane po zakończeniu i rozliczeniu robót dodatkowych

NCB - Potwierdzanie dokumentów "przez notariusza lub inne upoważnione osoby" - które z zaświadczeń wymagają poświadczenia notariusza, a do których wystarczy pieczątka i podpis np. głównej księgowej?
Wszystkie dokumenty wymagające potwierdzenia są tak samo ważne, nie możemy ich klasyfikować ze względu na ważność. Potwierdzone powinny być albo przez notariusza, albo przez inne osoby upoważnione. Inna osoba upoważniona może być osoba upoważniona do reprezentowania firmy (w przypadku np. spółki z o.o. uwidoczniona w odpisie z rejestru), albo działająca na podstawie jej pełnomocnictwa..

NCB Numerowanie stron oferty. Czy zapis "strona 1 z ogólnej liczby stron...." oznacza, że oferta ma mięć numeracje ciągła - od pierwszej do ostatniej strony wraz ze wszystkimi załącznikami - czy zapis ten dotyczy każdego elementu oferty osobno?
Numeracja ciągła - od pierwszej do ostatniej strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Czy w przypadku np. budowy WODOCIAGU KONIECZNE jest wysyłanie zaproszenia do składania ofert do WSZYSTKICH przedsiębiorstw ujętych na LWP i Liście Wysyłkowej Projektów Regionalnych (LWPR)?
Realizator przetargu nie będzie musiał korzystać z dwóch list. Lista Wysyłkowa Projektów Regionalnych prowadzona przez WBWP już zawiera nazwy i adresy firm wykonawczych, które zgłosiły się do Listy Wysyłkowej Programu. W procedurze Małych Robot, zaproszenia do składania ofert wysyła się do tych przedsiębiorstw z Listy Wysyłkowej Projektów Regionalnych, które wyraziły zainteresowanie braniem udziału w przetargach na wykonawstwo robót. W przypadku opisanym w pytaniu, realizator przetargu może z otrzymanej od WBWP listy pominąć tych, którzy nie są zainteresowani udziałem w przetargach na wykonawstwo wodociągu.

Czy można pominąć te przedsiębiorstwa, które np. zadeklarowały, ze są zainteresowane tylko komponentem B-1 lub A?
Takie przedsiębiorstwa może pominąć WBWP dopisując przedsiębiorstwa wykonawcze na Listę Wysyłkową Projektów Regionalnych, gdyż w Ogólnym Zawiadomieniu Przetargowym, komponenty były opisane i potencjalni oferenci wpisując się na Listę Wysyłkową Programu wyrażali swoje zainteresowanie stosownie do nich. Jednak, jeżeli wśród tych oferentów, którzy wyrazili swoje zainteresowanie tylko do A lub B1 będą takie przedsiębiorstwa, które mogłyby z powodzeniem wziąć udział w przetargu w komponencie C, WBWP dokonując wpisu przedsiębiorstw wykonawczych na Listę Wysyłkową Projektów Regionalnych powinno podjąć decyzje co do pominięcia lub umieszczenia danej firmy na liście.

Czy można też pominąć, zakładając, że dalej mowa o przykładzie z pytania nr 1, te przedsiębiorstwa, które wyraziły zainteresowanie tylko budowaniem dróg?
Tak, można pominąć, jeżeli oferent wyraźnie zastrzega, ze jest zainteresowany tylko budowaniem dróg. Jednak, jeżeli wśród tych oferentów, którzy wyrazili swoje zainteresowanie tylko budowa dróg będą takie przedsiębiorstwa, które mogłyby z powodzeniem wziąć udział w przetargu na wykonawstwo wodociągu, zamawiający może wysłać także do nich zaproszenie do składania ofert, zwiększając dzięki temu konkurencje.

Co jeśli z profilu przedsiębiorstwa wynika, ze jest ono zainteresowane tylko np. komponentem B-1 albo tylko budowaniem dróg? Czy można je pominąć przy wysyłaniu zaproszeń, o których mowa w pytaniu nr 61?
Samo wyrażenie zainteresowania otrzymane od oferenta może być zbyt skromna informacja, aby zamawiający mógł bezbłędnie określić profil przedsiębiorstwa. Nie należy pomijać przedsiębiorstw, dopóki one same nie określą wyraźnie, ˇjakiego typu wykonawstwem są zainteresowane. Dla zamawiającego ze względu na konkurencje, najkorzystniejsze będzie rozesłanie zaproszeń do składania ofert do jak najszerszej liczby oferentów a nie ograniczanie tej listy.

Jak gmina/powiat ma udowodnić, że wysłała listy do wszystkich przedsiębiorstw ujętych na LWP i LWPR: czy wystarczy ogólny wpis w dzienniku korespondencji z dołączona lista adresatów, czy wystarczy potwierdzenie z faxu?
Obie powyższe metody są dobre. Może także być zastosowana metoda elektronicznej wysyłki, gdzie istotne będzie posiadanie wydruku wysłanego e-maila.

Czy do wszystkich potencjalnych oferentów trzeba wysłać zaproszenie w ten sam sposób, tzn. albo do wszystkich faxem albo do wszystkich listami, czy tez można np. do części wysłać faxem a do części listami?
Można wysyłać w różny sposób. Ważny tutaj będzie czas, tak, aby wszyscy oferenci mieli równe szanse i odpowiednio długi czas na wykupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przygotowanie oferty. Tak wiec, obliczenie czasu dawanego oferentom na złożenie ofert, powinno uwzględniać czas otrzymania przez nich zaproszenia wysyłanego droga najbardziej czasochłonna.

Kiedy LWP będzie dostępna na stronie internetowej JKP i czy będzie ja można stamtąd skopiować?
Lista Wysyłkową Programu nie będzie dostępna na stronie internetowej JKP. Księga Zamówień Publicznych została też w tym względzie zmieniona. Aktualna Lista Wysyłkową Programu będzie wysyłana przez JKP, każdorazowo, na prośbę każdego WBWP.

Czy możliwe jest finansowanie tej samej inwestycji ze środków PAOW oraz ISPA?
Dopóki w realizacji takiej inwestycji będą stosowane procedury obowiązujące w PAOW (procedury przetargowe, rozliczeniowe, sprawozdawcze itd.) jest możliwe łączenie wszelkich źródeł finansowania.

Czy różnica w FORMIE zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jaka istnieje miedzy procedurą NCB (tylko bezwarunkowa gwarancja bankowa) a procedurą MW (także pieniądz, obligacje panstwowe, bezwarunkowe poręczenie) - zob. par. 15 ust. 2 wzorów kontraktu z wykonawcą - byla zamierzona? W ustawie o zam. publ. (art. 75 ust. 2), która pomocniczo stosuje sie do NCB, wymienia się nawet wiecej form zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Tak, rożnica pomiedzy formami zabezpieczenia należytego wykonania umowy w procedurach NCB i MW byla zamierzona. W procedurach NCB i MW w PAOW są dopuszczone tylko takie formy zabezpieczenia jakie są wymienione w poszczególnych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia

Rozumiem, ze mozna uwazac, iz art. 75 ust.2 zd. 2 ustawy nie stosuje sie do umow zawieranych a wykonawstwo projektow dofinansowanych srodkami PAOW. Wg ustawy bowiem max. kwota zabezpieczenia nie moze przekraczac 10 % wartosci zamowienia, ale brutto, a nie netto jak w SIWZ do NCB.
Procedura NCB zostala oparta o Ustawe o zamowieniach publicznych, jednakze wystepuje pomiedzy nimi wiele roznic. W PAOW dla kontraktow o wartosci szacunkowej pomiedzy 200.000 a 3.000.000 USD nalezy stosowac zapisy i regulacje zawarte w SIZW dla NCB.

Podobnie rzecz sie ma chyba z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 794) - nie stosuje sie chyba par. 1-3, par. 5. Szczegolnie prosze o udzielenie odpowiedzi, czy par. 5 moze byc stosowany w procedurze NCB lub MW? Ma on istotne znaczenie dla tych gmin, ktore realizuja duze zadania inwestycyjne - wniesienie zabezpieczenia w kwocie 10 % wartosci robot (netto) znaczaco podniesie koszty, ktore tak czy inaczej poniesie zamawiajacy.
W procedurach NCB i MW zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, musi byc wnoszone w przypadku NCB tylko w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej a w przyapadku MW w formie pieniadza, obligacji panstwowych, bezwarunkowego poreczenia lub bezwarunkowej gwarancji bankowej. W obu przypadkach zabepieczenie nalezytego wykonania umowy musi byc wniesione w pelnej wartosci, przed podpisaniem umowy. Opisane w paragrafie 5 Rozporzadzenia mozliwosci tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z faktur, nie moga byc tu zastosowane. Podobnie jak Ustawa o zamowieniach publicznych, przytoczone tu Rozporzadzenie, zostalo zastosowane pomocniczo. Jedynie paragraf 6 Rozporzadzenia, mowiacy o terminach i zasadach zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie zastosowany w pelni, przy czym, odnosnie ustepu 2 tego paragrafu, nalezy zachowac proporcje podzialu zabezpieczenia tak jak sa podane w standardowych kontraktach NCB i MW, tj. 25% na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi a 75% na zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot.

Czy w przypadu gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono przy procedurze MW w pieniadzu, nalezy stosowac art. 75 ust. 2a (kwestia odsetek i kosztow prowadzenia rachunku)?
Co prawda procedura MW nie ma zasadniczo oparcia w Ustawie o zamowieniach publicznych, jednakze uregulowania dotyczace zwrotu (wniesionego w pieniadzu) zabezpieczenia nalzezytego wykonania umowy zawarte w tym artykile sa bardzo precyzyjne i nalezy zastosowac te zapisy takze w MW.

Czy mozna stosowac art. 44 ust. 3 (poprawianie oczywistych omylek i zawiadamianie o tym oferenta) w procedurach NCB i MW, czy tez TYLKO pkt 11.3 SIWZ do MW i 10.11 SIWZ do NCB i tylko w podanym w tych punktach ZAKRESIE?
Mozna, podczas oceny ofert, poprawiac wszelkie oczywiste pomylki zawiadamiajac o tym oferenta. Przytoczone w pytaniu punkty specyfikacji istotnych warunkow zamowienia dotycza okreslania ceny oferty i dokonywania ewentualnych korekt. . Punkty 11.3 w MW i 10.11. w NCB nie ograniczaja prawa komisji przetargowej do poprawiania oczywistych pomylek

Na ile wiazacy jest harmonogram realizacji zadan zawarty we WNIOSKACH, ktore skladaly gminy ubiegajac sie o dotacje z PAOW? Czy mozna przy podpisaniu umowy o finansowaniu ustalic inny niz we wniosku rozklad srodkow, np. zadanie realizuje sie nie w ciagu trzech lat, lecz dwoch lat, badz odwrotnie?
Harmonogram realizacji zadan zawarty w umowie o finansowaniu powinien zasadniczo odpowiadac temu harmonogramowi jaki byl zawarty w zaakceptowanym i przyjetym do finansowania wniosku. Jezeli jednak wystapily istotne przyczyny, ktore powoduja, ze zmiana harmonogramu jest konieczna, wojewodztwo moze wyrazic zgode na taka zmiane. W tym wypadku jednak, nalezy upewnic sie czy zmieniony w tym zakresie wniosek jest nadal wykonalny technicznie, czy sa dowody na posiadanie wymaganego wkladu finansowego uzupelniajacego srodki PAOW w danym czasie, czy taka zmiana nie wplynie ujemnie na realizacje zadania, czy nie wplynie negatywnie na roczny bilans srodkow w calym wojewodztwie i realizacje porozumienia zawartego pomiedzy KKS a wojewodztwem, itd.

Czy Zamawiajacy moze wymagac od oferenta, aby jeden z kierowników budowy dysponowal praktyka w zakresie nadzoru i prowadzenia robót nad sieciami przesylowymi rurociagów ropy naftowej? Chodzi o obecnosc na terenie planowanej budowy wodociagu rurociagów ropy naftowej i niebezpieczenstwo licznych kolizji z projektowanym wodociagiem. Z jednej strony takie kwalifikacje oferenta zabezpieczaja zamawiajacego, ale z drugiej strony znaczaco ograniczaja konkurencje.
Kierownik budowy jest jeden i najwazniejsze dla zamawiajacego powinno byc to, aby mial odpowiednie kwalifikacje, praktyke i doswiadczenie w zakresie robót o równowaznym charakterze i wielkosci jak wlasnie zamawiany projekt. Praktyka w zakresie nadzoru i prowadzenia robót nad sieciami przesylowymi rurociagów ropy naftowej nie bedzie tym samym co praktyka w wykonawstwie sieci wodociagowych. Trasa wodociagu i zabezpieczenie przed ewentualnymi kolizjami z rurociagiem ropy naftowej powinny byc opracowanie w projekcie technicznym wodociagu i uzgodnione z wlascicielem ropociagu.

W formularzu umowy nie wspomina sie o tym, ze ostatnia faktura ma opiewac na co najminiej 30 % wartosci zamowienia. Czy mozna taki wymog wprowadzic do kontraktu, skoro w umowie finansowej jest takie zastrzezenie?
Nie, takiego wymogu nie nalezy bezkrytycznie wprowadzac do umowy z wykonawca. Zapis w umowie finansowej dotyczacy 30% mowi o tym, ze dotacja PAOW bedzie przekazywana beneficjentowi transzami, stosownie do postepow w realizacji zadania i po przedstawianiu faktur, przy czym ostatnie 30% bedzie beneficjentowi przekazane po dokonaniu odbioru koncowego zadania. Zastrzezenie zatrzymania ostatniej czesci dotacji, w wysokosci minimum 30%, do czasu zakonczenia calego projektu jest zastrzezeniem dotyczacym beneficjenta i nie musi byc przenoszone na wykonawce. Moga sie takze zdarzyc roboty nie dzielone na etapy, z zalozona jednorazowa platnoscia po zakonczeniu zadania, w tych wypadkach zapis ze ostatnia faktura ma opiewac na co najminiej 30 % wartosci zamowienia bylby bezzasadny. Zamawiajacy powinien natomiast podzielic zadanie na etapy, wyznaczajac jednoczesnie terminy ich wykonania. Dopuszczajac jednoczesnie fakturowanie czesciowe, zamawiajacy moze tym sposobem w przyblizeniu wyznaczyc wartosc (wielkosc procentowa) ostatniej faktury.

Czy w procedurze MW gmina ma obowiazek zadac oswiadczenia czy oferent pozostaje w stosunku zaleznosci lub dominacji? Jeoli nie, to czy jednostka podlegla gminie moze brac udzial w przetargu?
Procedura MW nie naklada na gmine obowiazku zadania oswiadczen o nie pozostawaniu w stosunku zaleznosci lub dominacji. Mimo to, jednostka podlegla gminie nie moze brac udzialu w przetargu, poniewaz zgodnie z zapisami instrukcji dotyczacej zamowien publicznych (KZP - czesc D "Zamowienia publiczne..." ) podmioty uzaleznione prawnie lub finansowo od pozyczkobiorcy nie moga byc uznane za kwalifikujace sie. Okreslenie "pozyczkobiorca" odnosi sie tu do zamawiajacego, ktoremu na podstawie odrebnych umow, faktyczny pozyczkobioraca, czyli Rzad Polski przekazal srodki na realizacje zadania.

Czy promesa bankowa jest dowodem posiadania aktywow wymaganych w minimalnych kryteriach kwalifikacyjnych?
Jezeli promesa nie bedzie obwarowana takimi warunkami, ktore moga uniemozliwic wykonawcy otrzymanie kredytu, moze ona byc uznana za jeden z dowodow posiadania wymaganych aktywow.

NCB: Zgodnie z KZP w procedurze NCB nie ma zastosowania punktowy system oceny ofert, a jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (100%). W jaki sposób nalezy wobec tego dokonac oceny poszczególnych ofert na drukach ZP-52 i ZP-53?
Przy jedynym kryterium cena, wypelnienie tych drukow jest w zasadzie formalnoscia. Dla kompletnosci protokolu nalezy je jednak wypelnic. W celu wypelnienia druku ZP-52 nalezy zastosowac formule obliczania punktow P=Cn/Cr x 100 gdzie P-liczba punktow, Cn-cena oferty najtanszej, Cr-cena oferty rozpatrywanej. W uzasadniu nalezy podac powyzsza formule obliczania punktow. Na kazdym druku ZP-52 bedzie wypelniona tylko pierwsza linia tabeli. W druku ZP-53, w gornej tabeli nalezy wypelnic tylko kryterium numer 1 - cena. W dolnej tabeli dla kazdej z ofert, nalezy wypelnic kolumne nr 1 odnoszaca do kryterium nr 1, wpisujac liczbe punktow obliczonych w poszczegolnych drukach ZP-52.

NCB: Czy Zamawiajacy moze wprowadzic do SIWZ (jako dodatkowe kryterium kwalifikacyjne) wymóg posiadania przez oferenta certyfikatu ISO? Wprowadzenie takiego kryterium moze wplynac na zmniejszenie liczby potencjalnych oferentów
Certyfikat ISO jest zwiazany.z technologia, produktem itp. a nie z samym oferentem. Wprowadzanie takiego kryterium kwalifikacyjnego byloby nieprawidlowe.

NCB: Zamawiajacy nie zgadza sie na ewentualne roboty dodatkowe (lub zamienne), ktore powodowalyby wzrost wynagrodzenia. Czy ma do tego prawo? Jesli tak, to w jaki sposob nalezy zmodyfikowaa standardowa dokumentaje przetargowa?
Zamawiajacy nie ma prawa zadac od wykonawcy wykonywania robot dodatkowych bez wynagrodzenia. Kazde ewentualne roboty dodatkowe beda wykonywane na podstawie protokolu koniecznosci, ktory bedzie uprzednio zaakceptowany przez zamawiajacego. Jezeli zamawiajacy nie godzi sie na ewentualny wzrost kosztow, musi sie liczyc z koneicznoscia wykonania robot dodatkowych we wlasnym zakresie. Rozliczenia robot dodatkowych wynikajacych z zzakceptowanego protokolu koniecznosci, beda sie odbywac wedlug zasad opisanych w standardowej umowie, zawartej w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, ktorych nie nalezy zmieniac.

NCB: dot. SIWZ, Rozdz. A, pkt 5.4. Jaki "numer i nazwe zamówienia" nalezy wpisaa w tym punkcie?
Taki sam jak w Rozdz.A pkt 2.12 "numer i nazwa projektu", co jest tozsame z "numerem i nazwa zadania" na stronie tytulowej SIWZ. Nazwa projektu/zadania jest taka sama jak byla napisana we wniosku, nastepnie wprowadzona do MIS a nastepnie przeniesiona do umowy o finansowanie, natomiast numer projektu to numer nadany automatycznie przez MIS.

NCB: dot. SIWZ, Rozdz. A, pkt 12.1.2 - 12.1.4. Czy w tych punktach nalezy zastapic wyraz "odwolanie" wyrazem "protest"?
Tak, powinno byc uzyte slowo "protest". Dodatkowo, w punkcie 12.1.2. nalezy dodac slowa "w ciagu", tak aby poczatek punktu 12.1.2. brzmial "Protest moze zostac zlozony w ciagu 7 dni po dacie......."

Czy zalacznikiem Nr 1 do "Formularza kontroli przetargu - Etap I" ma byc kosztorys inwestorski, czy moze to byc jakis inny dokument?
Zalacznikiem nr 1 do "Formularza kontroli przetargu - Etap I" ma byc podstawa okreslenia szacunkowej wartosci kontraktu. Zalacznikiem moze wiec byc oswiadczenie gminy ze podstawa byl kosztorys inwestorski, moze tez byc tenze kosztorys. W przypadkach kiedy kosztorys inwestorski nie byc wymagany (np. w IS, NS) podstawa mogly byc katalogi produktow, rozpoznanie cen na rynku itd.

Czy firma wykonujaca kosztorys inwestorski inwestycji dofinansowanej z PAOW moze stanac do przetargu jako wykonawca tej inwestycji?
Nie, taka firma nie moze wziac udzialu w przetargu, gdyz wystepuje tu konflikt interesow.

Czy "stala" komisja dzialajaca w gminie (powolana do rozstrzygania przetargow) moze rozstrzygac przetargi z zakresu PAOW, czy tez konieczne jest powolanie nowej komisji?
Nie trzeba powolywac nowej komisji, specjalnie dla przetargow w ramach PAOW. Wazne jest natomiast aby w skladzie komisji znajdowali sie ludzie znajacy zagadnienia zwiazane z przedmiotem przetargu oraz procedury oceny ofert obowiazujace w PAOW.

Czy interesuje nas forma wyboru (sposob zatrudnienia) inspektora nadzoru budowlanego?
Inspektor nadzoru budowlanego bedzie oplacany przez beneficjenta z jego srodkow wlasnych. Praca inspektora nadzoru moze sie odbywac na podstawie umowy o prace, umowy-zlecenia czy tez jakiegokolwiek innego kontraktu czy porozumienia. Dla PAOW forma wyboru inspektora nadzoru nie jest istotna, przy czym wazne dla beneficjenta bedzie to, aby taka osoba byla zatrudniona zgodnie z polskim prawem i miala odpowiednie kwalifikacje do pelnienia swoich funkcji w sposob nalezyty.

Prawdopodobnie we wzorze umowy z wykonawca - par. 6 punkt 9 - powolujemy sie na stare, juz nie obowiazujace przepisy z zakresu prawa budowlanego. W obowiazujacym Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. podstawa do ustalenia kosztorysowych nakladow rzeczowych sa odpowiednie KNNR-y, a nie KNR-y jak to jest w zapisie par. we wzorze umowy. Prawdopodobnie cen materialow i cen sprzetu nie ustala sie w oparciu o informator SEKOCENBUD.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000 dotyczy kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Rozporzadzenie to zastapilo poprzednie rozporzadzenie w sprawie okreslania kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow produkcji do potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego wydane 26 lutego 1999 przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Adnministracji. W standardowym wzorze umowy w NCB w paragrafie 6 i w MW takze w paragrafie 6 mowa jest natomiast o kosztorysie wykonawczym dla wyceny prac dodatkowych. Kosztorysy, ktore oferenci zalaczaja do swoich ofert, sa nadal sporzadzane na podstawie KNR-ow. Ewentalne kosztorysy wykonawcze na roboty dodatkowe takze sa nadal opracowywane na podstawie KNR-ow a ceny materialow i ceny sprzetu beda przyjjmowane z informatorow SEKOCENBUD

Czy mozna podac w specyfikacji rodzaj i nazwe pompy jaka chcialby posiadac beneficjent?
Nie, w specyfikacji nie podaje sie nazw ani numerow katalogowych ani takich cech, ktore by spowodowaly brak konkurencji. W specyfikacji nalezy opisac wymagane urzadzenie okreslajac np. jego wydajnosc, maksymalny lub minimalny pobor mocy, wymagany czy tez dopuszczalny zakres gabarytow itd. zaleznie od przypadku. Mozna takze przedstawic typ urzadzen jakie funkcjonuja juz w danym obiekcie a w specyfikacji zazadac aby zamawiane urzadzenie bezkonfliktowo z nimi wspoldzialalo.

Czy dwie lub trzy gminy skladajace oddzielnie wnioski na zakup wyposazenia swietlic moga przeprowadzic jeden wspolny przetarg, jezeli tak, to jakich procedur musza dopelnic?
Tak, takie gminy moga przeprowadzic jeden wspolny przetarg. W tym celu powinny spisac pomiedzy soba porozumienie o tym ze prowadza wspolny przetarg (i przekazac je do wiadomosci WBWP), wyznaczyc sposrod siebie jednostke ktora bedzie procesowi przetargowemu przewodniczyc (wyznaczyc zamawiajacego, okreslic jeden adres, osobe udzielajaca wyjasnien oferentom itd), uzgodnic pomiedzy soba sklad komisji przetargowej, w specyfikacji zamawianych towarow podac gdzie poszczegolne elementy wyposazenia maja byc dostarczone, komu jakie karty gwarancyjne dostawca ma przekazac, na kogo i na ktore towary maja byc wystawione faktury, w umowach o finansowanie wszystkie gminy wpisuja te same planowane daty postepowania przetargowego, oryginaly dokumentacji przetargowej sa przechowywane w gminie ktora przewodniczy ale wszystkie pozostale gminy maja kopie calej dokumentacji. Wybor procedury przetargowej (IS czy NS) bedzie uzalezniony od sumy wartosci zamawianych towarow (suma wynikajaca z tych dwoch lub trzech wnioskow gmin).

Jak technicznie /w którym miejscu SIWZ i przez jakie osoby/, powinno wygladac zatwierdzanie dokumentacji przetargowych skladanych przez gminy/powiaty?
Specyfikacje zatwierdza WBWP - tj. dyrektor lub inna osoba, formalnie upowazniona przez dyrektora. Gmina lub powiat przysyla do zatwierdzenia dokumentacje przetargowa wraz z "Formularzem kontroli przetargu" ktorego wzor jest zamieszczony w KZP czesc C rozdzial VI. Dalej sposob zatwierdzenia moze byc rozny: a) slowo "zatwierdzam" na formularzu kontroli przetargu przeslanym przez gmine/powiat, podpis i pieczatka. Przy tym sposobie formularz kontroli przetargu (z oryginalnym podpisem) jest odsylany gminie/powiatowi a WBWP pozostawia sobie jego kserokopie b) pismo do gminy/powiatu, ze specyfikacja do projektu nr xxx jest z dniem xxxx zatwierdzona c) inna metoda jaka WBWP uzna za najwalsciwsza.

Oferent zadal gminie pytanie: Co nalezy wpisac w zalaczniku 10 do oferty w NCB: e) "formula kalkulacji kosztow"
Od oferente oczekuje sie, ze w tym miejscu okresli jaki rodzaj kalkulacji kosztow zastosowal, czy kalulacje uproszczona (polegajaca na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynow ilosci scalonych jednostek jednorodnych robot oraz cen jednostkowych tych robot, z uwzglednieniem podatku od towarow i uslug) czy tez kalkulacje szczegolowa (polegajaca na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynow: ilosci robot, jednostkowych nakladow rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztow posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towarow i uslug). Oferent powinien tu napisac formule obliczen jaka zastosowal, zagodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 (MP. z 9.08.1996 nr 48 poz. 461)

Z jaka data powinny byc wystawione zaswiadczenia z ZUS i Urzedu Skarbowego dotyczace nie zalegania z oplacaniem skladek i podatkow?
W przypadku procedury NCB, zaswiadczenia powinny byc wydane po dacie ogloszenia przetargu) a w przypadku MW moga byc z wczesniejsza data, ale z data nie wczesniejsza niz 3 miesiace od daty okreslonej w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia jako data skladania ofert.

Czy Firma ktora zaprojektowala oczyszczalnie sciekow moze startowac w przetargu na jej wykonawstwo?
Nie, nie moze. Wedlug obowiazujacej w PAOW instrukcji "Wybor i zatrudnianie konsultantow przez pozyczkobiorcow Banku Swiatowego" (KZP czesc D) w punkcie 1.9 gdzie jest mowa o konflikcie interesow, taka firma jest zdyskwalifikowana. Mianowicie: "firma zaangazowana w celu dostarczania uslug konsultingowych przy przygotowywaniu lub wdrazaniu projektu oraz jakiekolwiek jej filie, zostana zdyskalifikowane z dostarczania towarow lub prac, czy uslug zwiazanych z perwotnym zadaniem (poza kontynuacja wczesniejszych uslug konsultingowyc, jak opisano w paragrafie 3.10) dla tego samego projektu. Tego postanowienia nie stosuje sie do roznych firm (konsultantow, wykonawcow, czy dostawcow), ktore razem wykonuja zobowiazania wykonawcy w ramach kontraktu "pod klucz" czy kontraktu projektowo-wykonawczego" Zastosowany w w/w wymienione instrukcji termin "konsultanci" obejmuje szeroki zakres jednostek zajmujacych sie miedzy innymi (pkt 1.3 instrukcji) zarzadzaniem, uslugami inzynieryjnymi, nadzorem budowlanym, identyfikacja oraz przygotowaniem i wdrazaniem projektow.

Czy okres gwarancji i rekojmii dotyczy rowniez urzadzen, na ktore dostawcy z reguly okreslaja okres gwarancji na 1 rok?
W obecnych zapisach umów (w NCB i MW par. 12) gwarancja i rekojmia dotyczy jedynie uslugi (robot) jaka Wykonawca ma wykonac. Jezeli zamawiajacy chce aby wymaganymi w NCB i MW okresami gwarancji i rekojmi byly objete takze dostarczane urzadzenia, powinien we wzorze umowy w SIWZ w par. 12 ust. 2, po slowach "na wykonane przez siebie roboty" dodac slowa "i dostarczone urzadzenia". Jezeli oferent-wykonawca nie wynegocjuje z dostawca/producentem dluzszego niz zwyczajowy rok okresu gwarancji, prawdopodobnie doliczy do swojej ceny ofertowej spodziewane koszty napraw urzadzen w okresie przypadajacym po zakonczeniu okresu gwarancji producenta do zakonczenia okresu gwarancji wynikajcego z umowy..

MW - co to jest dokladnie bezwarunkowe poreczenie - jaka moze przybrac forme?
Bezwarunkowe poreczenie lub bezwarunkowa gwarancja bankowa jest to dokument wystawiony przez poreczyciela lub przez bank (zaakceptowanego przez zamawiajacego), w ktorym odnosi sie on do konkretnego konktraktu zawieranego pomiedzy zamawiajacym, w ktorym deklaruje ze jest odpowiedzialny wobec zamawiajacego w imieniu wykonawcy i w ktorym zobowiazuje sie on do przekazania zamawiajacemu kwoty (lub kwot) pieniedzy w ramach limitu okreslonego wysokoscia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na pierwsze pisemne zadania zamawiajacego przekazania takiej kwoty bez potrzeby udowadniania przez zamawiajacego wobec gwaranta/poreczyciela zasadnosci takiego zadania. Dla NCB i MW nie zostaly przygotowane standardowe druki bezwarunkowych poreczen/gwarancji. Stosowane w miedzynarodowych przetargach formy bezwarunkowych gwarancji/poreczen mozna znalezc w KZP, czesc E - standardowe dokumentacje przetargowe dla Miedzynarodowego Przetargu Konkurencyjnego (ICB) dla robot lub dla zakupow.

W jaki sposob oferent moze poswiadczyc / udokumentowac wielkosc rocznych obrotow / wielkosc aktywow?
W NCB oferent dokumentuje wielkosc obrotow i wymaganych aktywow poprzez wypelnienie i podpisanie zalacznika nr 2 do formularza ofertowego ("Dowody na posiadanie kapitalu obrotowego") oraz zalacznika nr 6 ("Ogolna wartosc robot wykonanych przez ostatnie piec lat"). Oferent dodatkowo zalacza wymagane dokumenty (zgodnie z SIWZ pkt 1.2.1 o) , ktore potwierdzaja jego pozycje finansowa oraz inne, wymieniane przez oferenta w zalczniku nr 2, kopie dokumentow. W MW oferent takze dolacza, w formie zalacznika do formularza ofertowego, dokumenty potwierdzajace spelnienie wykazanych w SIWZ, pkt 11.2 wymogow kwalifikacyjnych. W NCB i MW oferta, wszystkie jej zalaczniki i dokumenty potwierdzajace sa podpisywane przez upowaznionego przedstawiciela oferenta.

Przetargi w B-2 - wg jakiej zasady gminy powinny ustalac wymagania dotyczace rocznych obrotow, jesli planowana wartosc inwestycji wynosi np. 100.000 PLN, a okres realizacji - np. 2 miesiace?
Niezaleznie od tego czy jest to przetarg na wykonawstwo w komponencie C czy w B2, nalezy tak okreslac wymagana wielkosc rocznych obrotow, aby miec gwarancje ze wykonawca bedzie firma doswiadczona w tego typu robotach i podobnej wielkosci. Wymagana wielkosc obrotow zamawiajacy okresla indywidualnie dla kazdego przypadku. Zwykle przyjmue sie, ze bedzie to roczna wartosc inwestycji powiekszona o ok. 20%, co w przypadku opisanym w pytaniu daloby ok. 720.000 zl.(50.000 zl/miesiac x 12 miesiecy = 600.000 x 1,2 = 720.000 zl)

Czy w MW zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (par. 15 rozdzialu E - formularza umowy) moze stanowic polisa firmy ubezpieczeniowej?
Tak, jest to odpowiednik wymienionego w par. 15 bezwarunkowego poreczenia. Polisa ubezpieczeniowa moze stanowic zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pod warunkiem, ze jest polisa bezwarunkowa.

Czy zaswiadczenie wydane przez Centralny Rejestr Skazanych stanowiace zalacznik do formularza ofertowego (oswiadczenie oferenta) moze byc z roku 2000 czy musi byc za rok biezacy?
Kazdorazowo takie zaswiadczenie musi byc aktualne i nie moze byc starsze niz trzy miesiace od daty skladania ofert. Uwaga dodatkowa - od 22 czerwca br. nie ma juz Centralnego Rejestru Skazanych, w jego miejsce funkcjonuje Krajowy Rejesr Karny (Dz.U. nr 50 z 2000r.)

MW punkt 11.2. b) Instrukcji dla Oferentów: W jaki sposób mozna udokumentowac wymaganie, ze w ciagu ostatnich pieciu lat Oferent byl glównym wykonawca przy realizacji co najmniej dwoch robot o podobnym charakterze i zlozonosci co przedmiot przetargu (aby spelnic ten wymog, prace, na które Oferent powoluje sie, musza byc ukonczone w 70 procentach)? Czy mozna uznac, ze oswiadczenie podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Oferenta jest w takiej sytuacji wystarczajace? Czy ewentualnie potrzebne sa jakies dokumenty / (poswiadczone) kopie dokumentów potwierdzajace te fakty?
Przy ocenie spelnienia tego kryterium kwalifikacyjnego, najwazniejszy bedzie podpisany przez oferenta zalacznik nr 1 do fomularza ofertowego - "Oswiadczenie Oferenta" i wymienione w jego pkt 14 zaswiadczenia.. Oprocz "Oswiadczenia Oferenta" do formularza ofertowego powinna byc zalaczona rozwniez "Informacja o kwalifikacjach oferenta, posiadanym sprzecie , wyposazeniu oraz pracownikach przeznaczonych do realizacji robot" Informacja o kwalifikacjach oferenta moze miec dowolna forme. Nie sa tu bezwzglednie wymagane dokumenty o charakterze dowodowym. Jezeli do "Informacji......." nie beda dolaczone dokumenty potwierdzajace prawdziwosc podpisanego "Oswiadczenia Oferenta" nie powoduje to odrzucenia oferty.

MW punkt 11.2. c) Instrukcji dla Oferentów: Propozycja terminowego zapewnienia (wlasny sprzet, wydzierzawienie, wynajem itd.) podstawowego sprzetu - czy tu rowniez wystarczy oswiadczenie upowaznionego przedstawiciela Oferenta dotyczace rodzaju posiadanego sprzetu oraz formy jego wlasnosci?
Odpowiedz, jak wyzej. Najwazniejszy bedzie podpisany przez oferenta zalacznik nr 1 do fomularza ofertowego - "Oswiadczenie Oferenta". W dolaczanej do "Oswiadczenia Oferenta" "Informacji o kwalifikacjach oferenta, posiadanym sprzecie , wyposazeniu oraz pracownikach przeznaczonych do realizacji robot" oferent w dowolnej formie informuje o przeznaczonym do wykonania zadania sprzecie i o formie jego wlasnosci. Nie musza tu byc koniecznie dolaczone dokumenty udowadniajace prawdziwosc informacji, moga one byc sprawdzone przez zamawiajcego przed podpisaniem kontraktu.

MW punkt 11.2. d) Instrukcji dla Oferentów: Kierownik Budowy musi dysponowac piecioletnim doswiadczeniem w zakresie robót o rownowaznym charakterze i wielkosci, w tym nie mniej niz dwa lata w charakterze Kierownika. Czy do tego dolaczyc trzeba dodatkowo podpisany zyciorys proponowanego Kierownika budowy?
Odpowiedz, jak wyzej. W "Informacji o kwalifikacjach oferenta, posiadanym sprzecie , wyposazeniu oraz pracownikach przeznaczonych do realizacji robot" musi sie znalezc informacja o kwalifikacjach o dosiwadczeniu kierownika budowy. Najlepiej jezeli bedzie ona przedstawiona w formie podpisanego przez niego zyciorysu. Jednakze brak dokumentu jakim bylby podpisany zyciorys nie powoduje odrzucenia oferty.

MW - Zaswiadczenie z ZUS / Urzedu Skarbowego Czy Oferent zobowiazany jest do zalaczenia do swojej oferty oryginalnych zaswiadczen z ww. instytucji, czy ewentualnie kopii tych dokumentów / poswiadczonych kopii?
Zalaczane zaswiadczenia moga byc formie oryginalu lub poswiadczomnych za zgodnosc z oryginalem kopii.

Uniewaznienie przetargu - w jaki sposob WBWP uniewaznia przetarg? - czy np. poprzez adnotacje „przetarg uniewazniony” na dostarczonym przez gmine formularzu kontroli przetargu oraz osobnym pismem wyjasniajacym powod uniewaznienia?
Uniewaznic przetarg moze tylko realizator przetargu, jesli ma ku temu powody. WBWP zatwierdza lub nie zatwierdza - w pierwszym etapie dokumentacje przetargowa a drugim etapie projekt kontraktu. Odmowa zatwierdzenia dokumentacji przetargowej/projektu kontraktu bedzie sie odbywac w formie podobnej do formy przyjetej przez wojewodztwo w dla przypadku zatwierdzenia, przy czym nalezy wyspecyfikowac uchybienia ktore spowodowaly odmowe zatwierdzenia dokumentacji przetargowej/projektu kontraktu.

NCB - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia - Rozdzial A - pkt.3.1.1 Czy roczne obroty w zakresie prac budowlanych odnosic sie beda do sredniej z ostatnich 5 lat, czy do wartosci z kazdego roku w tym okresie czy z ostatniego roku?
W NCB wymagane w specyfikacji roczne obroty odnosza sie do kazdego z ostatnich pieciu lat.

Czy w przypadku malych robot, tam gdzie wartosc zadania jest bardzo niska (w komponencie B2 czesto ponizej 50 tys. zl.) jest celowe (konieczne) przeliczanie wartosci zadania na obroty tak, jak to bylo zalecane. Tak malymi projektami nie sa zainteresowane wieksze firmy, a te ktore chetnie by takie roboty wziely nie posiadaja obrotow na wymaganym poziomie.
W przypadku kazdej procedury, okreslone w specyfikacji wymagania kwalifikacyjne maja na celu doprowadzenie do sytuacji, kiedy porownywane sa oferty cenowe tylko i wylacznie kwalifikujacych sie oferentow. Jest to bardzo istotne z tego wzgledu ze jedynym kryterium oceny ofert jest jej cena i nie mozna dopuscic do sytuacji, gdzie nalezaloby przyjac, jako najtansza, oferte zlozona przez niedoswiadczonego, nie posiadajacego odpowiedniego potencjalu oferenta. Okreslenie czy oferent kwalifikuje sie do wykonania okreslonego zadania czy tez nie osiaga sie przez odpowiednia kompozycje wymogow kwalifikacyjnych. Wysokosc obortow, wysokosc aktywow plynnych i inne wymogi kwalifikacyjne sa okreslane kazdorazowo przez realizatora przetargu, idywidualnie dla kazdego zadania. Nie istnieja sztywne granice kwot ani definicja sluzaca okresleniu wysokosci wymaganych obrotow, poza taka, ze wysokosc obrotow wraz z wartosciami innych wymogow kwalifikacyjnych musi doprowadzic do okreslenia czy oferent jest w stanie rzetelnie wykonac dane zadanie w okreslonym czasie czy nie.

Kwestia dokumentowania obrotow / aktywow plynnych. W procedurze NCB jest wyraznie sprecyzowany wymog zalaczenia dokumentow potwierdzajacych sytuacje finansowa, potencjal ekonomiczny i techniczny oferenta. W procedurze MW takich zapisow nie ma. Wydaje sie, ze dokumenty zastepuje tutaj oswiadczenie oferenta, stanowiace zalacznik nr 1 do formularza ofertowego. Zawarty w zalaczniku zapis upowazniajacy realizatora przetargu do przeprowadzenia ewentualnych "badan", oraz zamkniety wykaz zalacznikow sugeruje, ze zadanie udokumentowania wymogow stawianych w specyfikacji "wykracza" poza zapisy w niej zawarte.
Tak, zgadza sie, w procedurze MW nie ma wymogu zalaczania dowodow. Wazne jest tutaj oswiadczenie oferenta stanowiace zalacznik nr 1 do formularza ofertowego, informacja (w dowolnej formie) o jego kwalifikacjach i potencjale oraz uprawnienie dla realizatora przetargu do sprawdzenia prawdziwosci oswiadczenia oferenta.

Czy w przypadku "uelastycznienia" wymogow kwalifikacyjnych dla malych robot mozna obnizyc wymagania juz po otwarciu ofert? Chodzi mi o nastepujace sytuacje:a) po otwarciu ofert okazuje sie, ze wplynely trzy oferty ale jeden (badz zaden) z oferentow nie posiada (wedlug zalaczonych dokumentow) wymaganych w specyfikacji obrotow. Wszystkie inne wymagania zostaly spelnione. Czy w takiej sytuacji Komisja Przetargowa moze podjac decyzje o rozstrzygnieciu przetargu? Czy oferty nie spelniajace wymogu dotyczacego obrotow mozna uznac za wazne?
Nie mozna obnizac wymagan juz po otawrciu ofert. Jezeli realizator przetargu zawarlby w specyfikacji nizsze wymagania, prawdopodobnie w przetargu wzieloby udzial wiecej oferentow.

W MW wplynelly trzy oferty. Jeden z oferentow udokumentowal posiadanie wymaganych w specyfikacji obrotow, dwaj pozostali nie doreczyli na ich posiadanie zadnych "dowodow". Czy nalezy zadac od dwoch pozostalych doreczenia stosownych dokumentow, czy uznac ze wplynely trzy wazne oferty i zazadac (ewentualnie) dokumentacji wylacznie od wybranego oferenta?
W przypadku MW, nie ma potrzeby zadania od wszystkich oferentow dostarczenia "dowodow". W sutuacji opisanej w tym pytaniu, jezeli wszystkie trzy oferty zawieraly formularze ofertowe wraz z zalacznikiem "oswiadczenie oferenta", kosztorys robot oraz informacje o kwalifikacjach oferenta i jego potencjale (zgodnym z wymogami zawartymi w specyfikacji) wszystkie trzy oferty mona uznac za wazne. Przed podpisaniem umowy, gmina moze sprawdzic prawdziwosc oswiadczenia wybranego oferenta.

Ktorych z osob w spolce komandytowej ma dotyczyc zaswiadczenie wydane przez Centralny Rejestr Skazanych. Zapytanie wynika z tego, iz spolka komandytowa nie posiada zarzadu jako takiego i urzedujace wladze sa pelnomocnicy. W zwiazku z tym, czy zaswiadczenie o niekaralnosci ma dotyczyc osoby posiadajacej pelnomocnictwo do podpisania umowy, czy tez innych osób pelnomocnych?
Zarzadem spllki jest partner (lub partnerzy) zarzadzajacy ktory jest komplementariuszem (odpowiada za zobowiazania spolki calym majatkiem). Moze byc kilku komplementariuszy, ale nie wszyscy moga byc zarzadzajacymi. Wypis z Krajowego Rejestru Karnego (zastapil Centralny Rejestr Skazanych) powinien dotyczyc osob upowaznionych do reprezentacji spolki

Ktore instytucje (poza notariuszem) sa odpowiednie do potwierdzenia za zgodnosc z oryginalem kopii przedstawionych dokumentow?
Za zgodnosc moze poswiadczac notariusz lub osoba upowazniona do reprezentacji firmy albo osoba dzialajaca na podstawie pelnomocnictwa firmy.

Czy konsorcjum moze zostac zawiazane na wykonanie konkretnej inwestycji, czy musi funkcjonowaa na rynku od ustalonego okresu czasu?
Nie ma przezkod by konsorcjum zawiazalo sie na czas konkretnej inwestycji, umowa konsorcjum jest umowa nie nazwana i nie funkcjonuje na stale w obrocie prawnym. Z reguly konsorcja zawiazuja sie na wykonanie okreslonego przedsiewziecia.

Czy kazda z firm tworzacych konsorcjum przedstawia wszystkie wymagane dokumenty osobno, a dopiero pozniej dane z tych dokumentow sa sumowane i lacznie maja spelniac wymogi przedstawione w specyfikacji? Czy zalacznik "Kwalifikacje i doswiadczenie personelu" obowiazuje wszystkie firmy, czy tylko podmiot upowazniony?
Oferta konsorcjum musi spelniac wymagania okreslone w pkt 1.5 SIWZ w NCB i musi prawnie zobowiazywac wszystkie strony konsorcjum Niezaleznie od tego, kazda z firm - czlonkow konsorcjum, sklada zaswiadczenia z wlasciwego organu rejestrowego, Urzedu Skarbowego, ZUS-u i Krajowego Rejestru Karnego, a pozostale dokumenty swiadczace o spelnieniu przez konsorcjum wymogow kwalifikacyjnych (obroty roczne, wykonane w ostatnich latach roboty itd) moga byc zlozone oddzielnie i podsumowane lub od razu przedstawione w formie zbiorczej, podpisanej przez upowaznionego przedstawiciela podmiotu, ktory zostal w konsorcjum wyznaczony jako odpowiedzialny.

Czy mozliwe jest dolaczenie zapisu w specyfikacji NCB w czesci B, pkt.8 jako pkt g o tresci: koszt zajecia pasa drogowego z kosztami zbudowania urzadzen ponosi wykonawca?
Nie ma takiej potrzeby, poniewaz o kosztach mowi rozdzial C - opis sposobu obliczania ceny oferty. W punkcie 4 mowa jest o tym, ze cena powinna obejmowac wszystkie koszty robot, takze nie ujetych w dokumentacji technicznej, takie jak m.in. koszty wszystkich robot przygotowawczych.

Jaka forme ma umowa finalizujaca przetarg na zakupy?
Jest to formularz zamowienia (zalacznik nr 1 do Zaproszenia do Skladania Ofert - "Projekt zamowienia"), rzygotowujac zamowienie nalezy wykreslic z nazwy niniejszegoi zalacznika slowo "projekt", przez zawarta umowe kupna/sprzedazy rozumie sie zamowienie podpisane przez Zamawiajacego zawierajace potwierdzenie odbioru - podpis i date otrzymania tego dokumentu przez Dostawce.

Jak postapic, jesli na zakupy planowane do realizacji w ramach podkomponentu B-2 skladaja sie rozne towary - np. meble, sprzet RTV, ksiazki - czy mozna zrealizowac takie zakupy w ramach jednego przetargu?
Tak - w zaproszeniu do skladania ofert w punkcie 4 nalezy wybrac opcje "Oferty cenowe moga byc skladane dla ktoregokolwiek elementu Zaproszenia do Skladania Ofert. Kazdy element bedzie oceniany i kontrakt bedzie przydzielany oddzielnie firmie (firmom) oferujacej najnizej ovceniona cene dla poszczegolnego elementu." Za element nalezy rozumiec grupy towarow jak np. meble, sprzet RTV, ksiazki - te elementy (grupy towarow) nalezy umiescic na liscie towarow w punkcie 1. Zaproszenia do Skladania Ofert; w punkcie 1. nalezy takze przy kazdym elemencie (grupie) wyszczegolnic wszystkie pozycje zamawiane w ramach danej grupy (elementu) zamowienia.

Dot. Sprawozdania z realizacji platnosci kontraktów - Towary i Roboty (1c/C i 1c/B2): czy w poz. 13 "typ wydatków" nalezy wpisac symbol komponenetu (C, B2), czy tez te sama informacje, ktora podaja sie w poz. 2 "typ projektu" w sprawozdaniu z osiagnietych wynikow - wedlug kontraktów (1e/C i 1e/B2)? Byc moze chodzi o jeszcze inny symbol?
W pozycji 13 sprawozdania typu c okresla sie symbol liczbowo literowy: 1, 2a, 2b lub 2c, ktorym jest "kategoria wydatkow" (niestety okreslenie "typ wydatkow" jest tu mylace), ktore sa szerzej opisane w instrukcji do raportu typu h. Znaczenie symboli liczbowo-literowych jest nastepujace: 1- roboty, 2a - zakupy stanowiace w 100% wydatki zagraniczne, 2b - zakupy stanowiace w 100% wydatki krajowe ale od producenta i 2c - zakupy stanowiace wydatki krajowe ale pozyskiwane w inny sposob niz w calosci od producenta. Reasumujac, dla wszystkich robot w pozycji 13 sprawozdania c bedzie wpisywany symbol "1" a w przypadku zakupow, po wylonieniu dostawcy trzeba bedzie dobrac odpowienio 2a, 2b lub 2c.

Dot NCB Czy wystarczajaca podstawa odrzucenia oferty jest brak oswiadczenia oferenta nt. doswiadczenia kierownika budowy (SIWZ roz. A pkt 3.1.4)? (Ten sam problem pojawia sie przy procedurze MW)
Nie ma jakiegos szczegolnego wzoru oswiadczenia na temat kierownika budowy, w zwiazku z tym brak oswiadczenia oferenta nt. doswiadczenia kierownika budowy nie powinien byc podstawa do odrzucenia oferty. W obu procedurach, w swojej ofercie, oferent sklada i podpisuje zalacznik nr 1 "Oswiadczenie oferenta", w ktorym oswiadcza miedzy innymi, ze posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie, potencjal ekonomiczny i techniczny, a takze pracownikow zdolnych do wykonania zamowienia. Dodatkowo w NCB wymagane jest wypelnienie zalacznika nr 4 mowiacego o kwalifikacjach i doswiadczeniu kluczowego personelu, w tym takze o kierowniku budowy. W MW juz takiego specjalnego zalacznika dotyczacego kluczowego personelu nie ma - wymagane jest "Oswiadczenie oferenta" stanowiace zalacznik nr 1 do formularza ofertowego oraz (wymieniona w pkt 7c formularza ofertowego) "informacja o kwalifikacjach oferenta, posiadanym sprzecie, wyposazeniu oraz pracownikach przeznaczonych do realizacji robot".

Dot NCB W przedmiarze robot zamawiajacy oznaczyl ilosc jednostek materialow na 20 a oferent w swoim kosztorysie, prawdopodobnie przez pomylke, przyjal liczbe 2,0. W zwiazku z tym cena ofertowa nie obejmowala calego zakresu robot. Czy w takiej sytuacji komisja przetargowa moze uznac to za oczywista pomylke (art 44 ust 3 Ustawy o zam...) i dokonac poprawek w porozumieniu z oferentem?
Tylko do komisji przetargowej nalezy decyzja, czy cos uznaje za oczwista pomylke i postepuje dalej z odpowiednimi zasadami, czy tez danej niescislosci nie moze potraktowac jako pomylki oczywistej. Jezeli komisja ten fakt uzna za pomylke oczywista, bedzie musiala poprawic oferte takze cenowo i poinformowac o tym oferenta. Jezeli oferent nie wyrazi zgody na te poprawke, jego oferta bedzie odrzucona.

Czy polski przedstawiciel miedzynarodowej grupy, który rozpoczal dzialalnosc w pierwszej polowie 1997 r. moze wziac udzial w postepowaniu przetargowym tzn. czy fakt zarejestrowania firmy w 1997 r i jego konsekwencje (np. zerowe obroty w roku 1996) nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty ?
Kazdy oferent, aby jego oferta zostala przyjeta do porownania cen, musi spelnic wymogi kwalifikacyjne okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Wymogi te sa kazdorazowo okreslane przez zamawiajacego, z tym ze wystepuje zdecydowana roznica pomiedzy wymogami kwalifikacyjnymi w procedurach NCB i MW. W procedurze NCB wymagane sa (miedzy innymi) obroty na okreslonej wysokosci w ostatnich pieciu latach i wykonanie w ostatnich pieciu latach co najmniej trzech robot o podobnym charakterze i zlozonosci . Tak jak trzy roboty wykonane w ostatnich latach moglyby byc skumulowane w ostatnich trzech lub czterech latach, tak niestety zerowe obroty w ktoryms z lat objetych wymaganym okresem eliminuje oferenta. Nieco inaczej sprawa wyglada w procedurze MW, gdzie sa wymagane (miedzy innymi) obroty na okreslonej wysokosci bez zastrzezenia ze takie maja byc w okresie ostatnich pieciu lat (przyjmuje sie ostatni rok) i wykonanie w ostatnich pieciu latach co najmniej dwoch robot o podobnym charakterze i zlozonosci. Mozna wiec zalozyc, ze jezeli oferent mial za ostatni rok obroty co najmniej na wymaganej wysokosci, wykonal wymagane dwie roboty (nawet tylko w ostatnim roku) i spelnil pozostale wymogi kwalifikacyjne to jego oferta bedzie przyjeta.

Czy SIWZ dopuszczajac skladanie lacznej oferty przez konsorcjum firm nie jest sprzeczna z teza wyroku ogloszonego przez Sad Najwyzszy Izba Cywilna RP wydanego w dniu 13 grudnia 1999 r. Akt III CKN 478/98: cyt."Powyzsze upowaznia do stwierdzenia, ze przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych wykluczaja mozliwosc zlozenia lacznej oferty przez podmioty ubiegajace sie o zamówienie publiczne"?
Procedury przetargowe obowiazujace w PAOW nie podlegaja w pelni zapisom ustawy o zamowienia publiczne. W PAOW jest mozliwe skladanie ofert przez konsorcja, na warunkach okreslonych w SIWZ.

Czy firma X moze zalozyc z firma Y konsorcjum na czas realizacji zadania, jezeli: firma X nie spelnia wymogów SIWZ tylko pod wzgledem wielkosci aktywów, natomiast firma Y (która uzupelni brakujace aktywa, lub bedzie firma kredytujaca) niekoniecznie funkcjonuje w branzy budowlano-sanitarnej. Jezeli tak, to czy firma nie bedaca w branzy musi przedstawiac wszystkie zalaczniki wymienione w SIWZ a odnoszace sie do przerobu, kwalifikacji, itp.
Oferta konsorcjum musi spelniac wymagania okreslone w pkt 1.5 SIWZ w NCB i musi prawnie zobowiazywac wszystkie strony konsorcjum Niezaleznie od tego, kazda z firm - czlonkow konsorcjum, sklada zaswiadczenia z wlasciwego organu rejestrowego, Urzedu Skarbowego, ZUS-u i Krajowego Rejestru Karnego, a pozostale dokumenty swiadczace o spelnieniu przez konsorcjum wymogow kwalifikacyjnych (obroty roczne, wykonane w ostatnich latach roboty itd) sumuje sie. Zawiazanie konsorcjum przez te firmy jest wiec mozliwe. Dokumenty odnoszace sie do przerobu, kwalifikacji, itp.moga byc zlozone oddzielnie i podsumowane lub od razu przedstawione w formie zbiorczej, podpisanej przez upowaznionego przedstawiciela podmiotu, ktory zostal w konsorcjum wyznaczony jako odpowiedzialny.

Czy przy wypelnianiu druku ZP-110 (NCB) Zamawiajacy musi podawac numer obu norm: EKD i PKD (dot. punktu 2)?
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci (PKD), w okresie od dnia 1 stycznia 1998r. do dnia 31 grudnia 1999r. Polska Klasyfikacje Dzialalnosci (PKD) stosowalo sie równolegle z Europejska Klasyfikacja Dzialalnosci (EKD). Od dnia 1 stycznia 2000r. Europejska Klasyfikacja Dzialalnosci (EKD) zostala zastapiona przez Polska Klasyfikacje Dzialalnosci (PKD).

NCB pkt 10.11 b) co oznaczaja sumy rezerwowe?
W pkt 10.11. b) chodzi o pozycje kosztorysowe, które ewentualnie oferent podal w swoim kosztorysie dodatkowo, ponad to co jest wymagane w przedmiarze robót, czyli zaproponowal i wycenil wykonanie robót, których w przedmiarze robot nie zadano lub tez zalozyl sobie rezerwe na nieprzewidziane wydatki. Nalezy jednak odroznic wylaczane sumy rezerwowe od opisanych w rozdz. C pkt 4, kosztow robot nie ujetych w dokumentacji technicznej, a koniecznych dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

NCB pkt 10.11. c) Czy mozliwe jest skladanie ofert w roznych wariantach?
W procedurze NCB w PAOW nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych. Zgodnie z rozdz. A pkt 1.1. kazdy oferent ma prawo zlozyc tylko jedna oferte (jedna oferta oznacza jedno rozwiazanie zgodne z projektem technicznym i jedna oferta cenowa). W miejscu gdzie jest w tym punkcie mowa o ofercie alternatywnej, rozumie sie przez to oferte zmieniajaca oferte pierwotna w rozumieniu pkt 2.13 rozdzialu A. SIWZ nie przewiduje „ofert alternatywnych”, tylko mówi w pkt 10.4 rozdzialu A o tym, ze „jezeli oferta alternatywna w calosci zastepuje oferte pierwotna.....” co oznacza, ze dopuszcza sie zmiany ofert, o czym jest mowa powyzej i jezeli oferta zmieniona w calosci zastepuje oferte pierwotna, to oferta pierwotna nie bedzie otwierana, natomiast jezeli zmiana oferty dotyczy tylko czesci oferty pierwotnej to obie oferty beda otwarte.

NCB pkt 10.11.-czy oferta alternatywna to oferta zmodyfikowana lub wycofana?
Oferta alternatywna to oferta zmodyfikowana w którejkolwiek jej czesci, a oferta wycofana - to po prostu wycofana, której w ogóle nie nalezy brac pod uwage przy ocenie ofert. Trzeba pamietac o tym, ze wycofania lub modyfikacje ofert moga byc skladane tylko przed uplywem terminu skladania ofert.

NCB pkt 10.11 d) Jezeli oferent zaproponuje w cenie koncowej rabat, to czy do oceny oferty bdzie przyjeta cena z uwzglednieniem rabatu?
Tak, do porownania cen przyjmuje sie cene zmniejszona o zaproponowany rabat.

W sprawozdaniach 1e/C i 1e/B2 skladanych przez gminy/zwiazki gmin/powiaty, pozycja 5 "Faktyczny koszt do dnia raportu" - nie jest tu jasne wyrazenie wystepujace w pkt. 5 Instrukcji, który brzmi: Faktyczny koszt do dnia raportu; sumaryczna, oddzielnie dla kazdej czesci zadania wartosc faktur brutto. Ma to byc wartosc sumaryczna czy tez wartosc faktur oddzielnie dla kazdej czesci projektu. Wydaje sie, ze powinno to byc albo jedno albo drugie. Ten sam problem dotyczy poz. 6 - Planowany...
Zarowno w pozycji 5 jak i 6 ma to byc wartosc sumaryczna faktur brutto. Przewidywana jest dalsza rozbudowa SIZ, gdzie bedzie wymagane wpisywanie planow i faktycznych kosztow w rozbiciu na czesci/etapy zadan. W obecnie uzytkowanej wersji SIZ taka opcja jest niedostepna, w zwiazku z czym w tych pozycjach na razie podaje sie sumaryczna wartosc faktur brutto dla kontraktu w calosci.

Jak wypelniac sprawozdania, jesli w ramach jednego zadania np. remont i wyposazenie swietlicy przeprowadza sie dwa rozne przetargi, np. najpierw swietlice sie remontuje, a potem sie ja wyposaza?
Nalezy zaczac od tego, ze zadanie typu "remont i wyposazenie swietlicy" to zaleznie od tego czy to bedzie jeden przetarg na calosc, czy dwa odrebne przetargi, osobno na prace remontowe, a osobno na zakup wyposazenia - bedzie jednym lub dwoma projektami w rozumieniu SIZ. Przy zalozeniu, jak w powyzszym pytaniu, ze maja to byc dwa osobne przetargi, to juz w umowie o finansowanie, w zalacznikach nr 1, 2 i 3 powinny byc wpisane dwa projekty o numerach nadanych przez SIZ np. projekt "remont swietlicy w szkole nr x w miejscowosci y" o numerze B2-xxx-x1 i projekt "wyposazenie swietlicy w szkole nr x w miejscowosci y" o numerze B2-xxx-x2. W zalaczniku numer 2 do umowy o finansowanie wprowadza sie w kolumnie 5 wlasciwa metode realizacji przetargu, dla kazdego z tych projektow. Sprawozdania "a", "c" i "e" gmina wypelnia osobno dla kazdego projektu (tyle sprawozdan "a", "c", "e" ile projektow w umowie o finansowaniu), a nastepnie WBWP dokonuje konsolidacji sprawozdan, wprowadzajac do SIZ dane z raportow przekazanych przez gminy w formie papierowej..

Jak wypelniac sprawozdania, jesli przetarg organizowano dwukrotnie (np. pierwszy uniewazniono, bo po otwarciu ofert okazalo sie, ze zadna oferta nie spelnia wymogów formalnych)? Co np. z pozycja "Faktyczny termin otwarcia ofert" ?
Terminy planowane, raz wpisane, pozostaja niezmienne. Terminy faktyczne, do momentu uniewaznienia przetargu powinny zawierac daty z pierwszej procedury, lacznie z faktycznym terminem otwarcia ofert. Przy powtornym podejsciu do tego samego przetargu, po uniewaznieniu poprzedniego, wpisywane sa daty z drugiej procedury,. Oznacza to, ze terminy faktyczne dla pierwszej procedury nalezy usunac a w ich miejsce wprowadzac suksesywnie daty dla procedury drugiej. Dodatkowo w SIZ, w "informacjach dodatkowych" nalezy napisac kilka slow wyjasnienia, ze przetarg na dane zadanie jest ogloszony i prowadzony powtornie.

Co moze zrobic Zamawiajacy, jezeli dowiedzial sie nieoficjalnie, ze w wymaganym terminie nie wplynie zadana oferta?
Jesli Zamawiajacy ma informacje, ze zaden z oferentow, ktorzy wykupili SIWZ nie zlozy oferty w terminie okreslonym w SIWZ, moze przesunac termin skladania ofert by dac oferentom wiecej czasu na ich przygotowanie. Informacja o przedluzeniu terminu skladania ofert, jako zmiana SIWZ, powinna byc przekazana wszystkim oferentom z odpowiednim wyprzedzeniem.

Od kiedy liczy sie okresy gwarancji i rekojmi?
Dzien od którego liczy sie zarówno okres rekojmi jak i gwarancji to dzien przyjecia/podpisania przez obie strony umowy protokolu zdawczo odbiorczego na dana robote.

Czy, jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci pieniadza, to zamawiajacy zwraca je z odsetkami czy bez?
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek dostawcy lub wykonawcy. W przypadku kiedy rachunek, na ktorym przechowywane sa te srodki ma oprocentowanie zerowe (co wynika z umowy rachunku bankowego) - odsetki nie powstaja - wobec czego zwrotowi podlega taka sama kwota jaka zostala przekazana Zamawiajacemu w ramach zabezpieczenie prawidlowego wykonania umowy. Nalezy tez pamietac, ze wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu jest mozliwe tylko w MW.

Czy w swietle zasad opianych w Ksiedze Zamowien Publicznych jest mozliwe skladanie ofert rownowaznych jesli zzamawiajacy umiescil w SIWZ okreslony typ urzadzen?
W swietle zasad opisanych w Ksiedze Zamowien Publicznych (KZP) zamawiajacy nie powinni umieszczac w specyfikacjach istotnych warunkow zamowienia typow urzadzen. Zasady KZP w tym wzgledzie sa w pelni zogodne z Ustawa o zamowieniach publicznych (art.17 ust 1.), ktora obliguje zamawiajacego do okreslania przedmiotu zamowienia za pomoca obiektywnych cech technicznych i jakosciowych, przy czym opis przedmiotu zamowienia powinien byc dokonany w sposob gwarantujacy udzielenie zamowienia w warunkach uczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem i interpretacja Urzedu Zamowien Publicznych, wskazanie przez zamawiajacego znakow towarowych, patentow lub pochodzenia przedmiotu zamowienia (jezeli taki obowiazek wynika z przepisow prawa lub zachodzi koniecznosc zachowania norm, parametrow lub standardow, jakimi charakteryzuja sie posiadane przez zamawiajacego maszyny lub urzadzenia) nie stanowi utrudnienia uczciwej konkurencji pod warunkiem, ze zamawiajacy dopuscil skladanie ofert rownowaznych. Podobnie jak w przypadku nazw urzadzen, obowiazek opisywania przedmiotu zamowienia za pomoca obiektywnych cech technicznych i jakosciowych. dotyczy takze technologii. Nalezy tu rozroznic pojecie opisanych powyzej "ofert rownowaznych" od pojecia "ofert alternatywnych" w rozumieniu obowiazujacych w PAOW specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, gdzie jest mowa o prawie oferenta do zlozenia tylko jednej oferty i o mozliwosci zmiany oferty pierwotnej na oferte alternatywna.

Czy realizujac zamowienie wykonawca moze w roku 2001 wykonac rozszerzony zakres robót o roboty przewidziane do wykonania w roku 2002 z zachowaniem terminu rozliczenia za w/w roboty wynikajacego z harmonogramu finansowo-rzeczowego tj. 2002 r. Czy w przypadku pozytywnej opinii powyzsze zmiany dotyczace realizacji projektu nalezy wprowadzic do umowy z Wykonawca?
W tym przypadku sa mozliwe trzy warianty: - wariant opisany w pytaniu - przyspieszenie platnosci na rok 2001, o ile zamawiajacy ma w tym roku wystarczajaca ilosc pieniedzy i moglby zaplacic wykonawcy calosc kontraktu. Wowczas zamawiajacy zaplacilby wykonawcy calosc wartosci kontraktu a na rozliczenie z PAOW czekalby do roku 2002, zgodnie z umowa o finansowanie. - przyspieszenie platnosci na rok 2001, o ile w puli wojewodzkiej na rok 2001 jest tyle "wolnych" srodkow, ze wojewodztwo mogloby z gmina aneksowac umowe o finansowanie i przyspieszyc przekazanie srodkow gminie, calosc na rok 2001 W kazdym przypadku zachodzi potrzeba podpisania aneksu do umowy z wykonawca.

Czy w przypadku niesprzyjajacych warunków atmosferycznych w roku 2001zamawiajacy moze wykonac zakres robót roku 2001 w roku 2002, wykonujac w jednym roku etapy przewidziane do realizacji w latach 2001-2002. W danym przypadku termin rozliczenia zakresu robót przewidzianego do wykonania w roku 2001 zostalby przesuniety na rok 2002. Czy w przypadku pozytywnej opinii powyzsze zmiany dotyczace realizacji projektu nalezy wprowadzic do umowy z Wykonawca?
Zmiana terminu rozpoczecia (i zakonczenia robot w 2002) jest mozliwa. Bedzie tu potrzebny aneks do umowy z wykonaca i ankes do umowy o finansowanie. Wojewodztwo musi wyrazic zgode na takie zmiany, jesli sa uzasadnione i pamietac o tym, ze taka zmiana wplynie na zapotrzebowanie na srodki finansowe w danym roku z calego wojewodztwa. Wojewodztwo wyrazajac zgode na takie zmiany powinno takze wziac pod uwage czy gmina ma zapewnione srodki na zwiekszone finansowanie projektu w jednym roku. Podobnie jak WBWP zatwierdza umowy zawierane pomiedzy beneficjentami a wykonawcami, tak samo zatwierdza aneksy do tych umow.

Dwaj beneficjenci juz po podpisaniu umowy finansowej z Województwem zlozyli wnioski o przesuniecie realizacji zadania z roku 2001 na rok 2002. W pierwszym przypadku przyczyna bylo uniewaznienie przetargu i tym samym brak mozliwosci zrealizowania zadania w br. W drugim przypadku beneficjent nie ma nawet zatwierdzonej specyfikacji przetargowej. Wydaje sie zasadne uwzglednienie wniosków. Czy oznacza to koniecznosc sporzadzenia aneksów do Umowy? Jesli tak, to co zmieniamy?
Tak, w tych przypadkach zawarcie ankesu do umowy o finansowanie jest konieczne, gdyz zmienia sie plan zapotrzebowania na srodki PAOW w poszczegolnych latach, jak rowniez z powodu koniecznosci zmiany terminu wygasniecia umowy o finansowaniu. W przypadku sporzadzania ankesu do umowy o finansowanie z powyzszych powodow (a nie jako urealnienie dat i kwot po przetargu) zmieniane sa par.5 ust. 1 w tresci umowy ewentualnie takze par.5 ust. 3 i par. 9) oraz zalaczniki 1, 2 i 3. W przypadku opisanym w pytaniu, nalezy pamietac, ze beneficjent powinien dostarczyc dowody posiadania srodkow wlasnych na finansowanie zadania w zmienionym ukladzie czasowym (uchwala intencyjna o wspolfinansowaniu projektu ze srodkow wlasnych po 2001 roku)

W przypadku MW ustalono, ze wartosc tych prac nie moze przekroczyc 20 % umowionej wartosci robot (par. 6 ust. 7). W kontrakcie zawieranym w oparciu o procedure NCB brak takiego zapisu. Czy oznacza to, ze wartosc robot dodatkowych moze byc dowolna?
Wartosc prac dodatkowych w ramach zawartego kontraktu nie moze przekroczyc 20% ani w przypadku MW ani w przypadku NCB. W przypadku kontraktow zawieranych w oparciu o procedure NCB ma zastosowanie zapis ustawy o zamowieniach publicznych (art. 71 ust.1 pkt 1) mowiacy o mozliwosci dokonania zamowienia dodatkowego, nie przekraczajacego 20% wartosci uprzedniego zamowienia.

Brzmienie par. 6 ust. 6 jest nieco rozne w przypadku obu procedur. Chodzi o to, ze w procedurze MW aneks do umowy musi byc dodatkowo zatwierdzony przez instytucje, ktora zatwierdzila umowe (jak rozumiem jest to WBWP). Natomiast w procedurze NCB brak takiego sformulowania. Czy oznacza to, ze w NCB taki "brak zastrzezen" ze strony WBWP nie jest konieczny?
Mimo, ze w procedurze NCB brak zjest apisu o zatwierdzeniu aneksu, aneks taki powinien byc zatwierdzony przez WBWP, podobnie jak byla zatwierdzana umowa z wykonawca.

Jak wyglada sprawa finansowania robot dodatkowych? Powiedzmy, ze np. w kosztorysie inwestorskim (a potem w umowie finansowej) wpisano szacunkowy koszt projektu w wysokosci 1 mln zl. Wnioskowano o dotacje z PAOW rzedu 50% (procent PAOW). Po przetargu cena spadla na 800 tys. zl. Zrealizowano zadanie i okazalo sie, ze konieczne jest przeprowadzenie robot dodatkowych na 100 tys. zl. Lacznie wiec wykonawcy trzeba zaplacic 900 tys zl. Ile wynosi dotacja z PAOW: 400 tys. zl (polowa kwoty po przetargu), czy tez 450 tys. zl (polowa rzeczywistych kosztow, ktore nie przekraczaja szacunku z kosztorysu inwestorskiego)? Innymi slowy, czy mozna finansowac roboty dodatkowe (spelniajace wymogi postawione w kontrakcie z wykonawca) ze srodkow PAOW, ktore zapisano w umowie finansowej.
Ze srodkow PAOW moze byc finansowana kwota stanowiaca uzgodniony procent (w tym przypadku 50%) wartosci po przetargu, czyli wartosci podpisanego kontraktu (w tym przypadku 400 tys zl). Wszelkie roboty dodatkowe sa oplacane ze srodkow wlasnych beneficjenta.


Autor: Michał Giermasiński, 2003