Komponent C - Infrastruktura wiejska

      Komponent C Programu aktywizacji obszarów wiejskich jest największym komponentem Programu pod względem zaangażowanych środków, bo wynoszący ok. 65% całości budżetu (w tym 47,7% kwoty kredytu Banku Światowego). Komponent C jest realizowany na terenie całego kraju. Obejmuje zarownówno inwestycje infrastrukturalne jak i szkolenia.


Zadaniem komponentu C jest ...
     ... poprawa infrastruktury technicznej obszarów wiejskich, co pośrednio będzie prowadzić do stymulowania inwestycji w sektorze prywatnym, tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem, poprawy warunków środowiskowych i zdrowotnych oraz zmniejszania różnic w poziomie rozwoju gospodarczego między obszarami wiejskimi i miejskimi. W ramach komponentu C finansowane będą projekty obejmujące inwestycje w budowę i modernizację dróg, systemów wodociągowych, kanalizacji oraz systemów gromadzenia i utylizacji odpadów stałych.


Inwestycje infrastrukturalne mogące być finansowane w ramach Komponentu C to:
-  budowa systemów wodociągowych dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw,
-  budowa na obszarach gmin i powiatów systemów kanalizacji/zbierania i utylizacji ścieków - często w powiązaniu z systemami wodociągowymi - w celu uzyskania zamkniętego systemu obiegu wody o dobrej jakości i spełniającej wymogi higieniczne,
-  budowa systemów zarządzania odpadami stałymi, łącznie z wyposażeniem do zbierania i utylizacji odpadów, spełniających wymagania prawne UE w zakresie bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych na obszarach gmin i powiatów,
-  poprawa stanu wybranych dróg na obszarach wiejskich, zwłaszcza poprawa lokalnych połączeń drogowych z drogami głównymi oraz utwardzenie nawierzchni w celu zapewnienia możliwości dojazdu do niektórych miejscowości niezależnie od warunków pogodowych.


Uprawnionymi do ubiegania się o finansowanie w ramach komponentu C są ...
-  gminy wiejskie,
-  gminy miejsko-wiejskie z wyłączeniem inwestycji w miastach powyżej 15000 mieszkańców
-  gminy miejskie z wyłączeniem inwestycji w miastach powyżej 15000 mieszkańców,
-  uprawnione organy związków międzygminnych,
-  powiaty, tylko w odniesieniu do dróg powiatowych, z wyłączeniem inwestycji w miastach powyżej 15000 mieszkańców.


Procedura ubiegania się o finansowanie:
     Wysokość dofinansowania projektów infrastrukturalnych wynosi do 30% wartości brutto w wypadku projektów wodociągowych, oraz do 50% wartości przy projektach kanalizacyjnych, drogowych i zagospodarowania odpadów stałych. Decyzje w sprawie zakwalifikowania i wysokości dofinansowania poszczególnych projektów podejmuje na szczeblu województwa Regionalny Komitet Sterujący. Wnioski o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych muszą być składane do weryfikacji we właściwym terytorialnie Regionalnym Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (RO-ARiMR). W ciągu czterech tygodni od upływu terminu nadsyłania wniosków, RO-ARiMR dokonają weryfikacji wniosków zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wnioski zweryfikowane pozytywnie są przekazywane do Regionalnego Komitetu Sterującego (RKS), w celu ich oceny zgodnie z przyjętymi i podanymi do publicznej wiadomości, kryteriami (np. zgodności z planem rozwoju regionalnego, bezpośrednich i pośrednich możliwości tworzenia miejsc pracy). W oparciu o wielkość funduszy dostępnych do wykorzystania przez poszczególne województwa, RKS zatwierdza projekty do współfinansowania w formie listy rankingowej.


      Proces ubiegania się o finansowanie inwestycji w ramach komponentu C zakończył się w pierwszej połowie 2001 roku. Począwszy od drugiego półrocza 2001 r. trwa realizacja projektów zakwalifikowanych na listy rankingowe przez Regionalne Komitety Sterujące w poszczególnych województwach. Zakończenie realizacji projektów przewidywane jest z końcem 2004 r.
Autor: Michał Giermasiński, 2003