Komponent B2 - edukacja

Zadaniem podkomponentu B2 jest ...
     ... poprawa warunków i poziomu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenach wiejskich objętych najwyższym bezrobociem. O dotacje mogą ubiegać się niżej wymienione jednostki samorządu terytorialnego:
-  gminy wiejskie
-  gminy wiejsko-miejskie, z wyłączeniem zadań w szkołach miejskich
-  powiaty (tylko dla szkół specjalnych), z wyłączeniem zadań w szkołach miejskich ...
... na terenie siedmiu województw: Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Zachodniopomorskiego.Podkomponent B2 wdrażany jest dwufazowo:
Faza I: zadania remontowo-inwestycyjne obejmujące:
-  rozbudowę, remonty i modernizację budynków szkolnych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych, tylko na terenach wiejskich (maksymalne dofinansowanie ze środków PAOW 42%)
-  remonty i wyposażenie świetlic szkolnych maksymalne dofinansowanie ze środków PAOW 42%)
Faza II: zadania szkoleniowo-dydaktyczne obejmujące:
-  szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół (maksymalne dofinansowanie ze środków PAOW 62%)
-  szkolenia informatyczne (maksymalne dofinansowanie ze środków PAOW 62%)
-  zakup środków dydaktycznych (maksymalne dofinansowanie ze środków PAOW 59%)
-  zakup oprogramowania komputerowego (maksymalne dofinansowanie ze środków PAOW 67%)Procedura ubiegania się o dotacje na zadania remontowo-inwestycyjne (Faza I) w ramach Podkomponentu B2 - Edukacja
1.  Termin składania wniosków o dotację na realizację zadań w podkomponencie B2 - Edukacja oraz kryteria ich oceny uchwala i podaje do publicznej wiadomości Regionalny Komitet Sterujący (RKS).
Regionalny Komitet Sterujący podejmie również decyzje o wprowadzeniu kryterium wstępnego dotyczącego wskaźnika dochodu gminy ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca ("Zasady ubiegania się o dotację na zadania realizowane w ramach podkomponentu B2 - Edukacja", pkt. VI) .
2.  Gminy/powiaty są zobowiązane do przekazania wszystkim uprawnionym szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom specjalnym działającym na ich terenie wyczerpujących informacji na temat zakresu zadań , których realizacja może być dofinansowana ze środków PAOW w ramach podkomponentu B2 - Edukacja.
3.  Następnie gminy/powiaty dokonują identyfikacji i kwalifikacji zadań do realizacji w poszczególnych szkołach, uwzględniając między innymi priorytety gminy/powiatu w zakresie zidentyfikowanych potrzeb oraz wymóg współfinansowania.
Planowane do realizacji zadania są przedstawione w formie dwóch oddzielnych wniosków:
-  Wniosek remontowo-inwestycyjny dotyczący: rozbudowy, remontów, modernizacji budynków szkolnych i/lub remontów i wyposażenia świetlic
-  Wniosek szkoleniowo-dydaktyczny dotyczący: szkoleń dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i szkoleń informatycznych, zakupu środków dydaktycznych i oprogramowania komputerowego
4.  Gmina/powiat dostarcza w wymaganym terminie do właściwego WBWP wnioski, o dotację na realizację zadań w ramach podkompoentu B2 - Edukacja.
5.  Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu w okresie 3 tygodni od daty złożenia wniosków dokonuje ich weryfikacji pod względem formalnym. W uzasadnionych przypadkach WBWP zwraca się do wnioskodawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie braków formalnych we wniosku.
6.  WBWP przekazuje pozytywnie zweryfikowane wnioski wraz z wypełnionymi arkuszami weryfikacyjnymi do Regionalnego Komitetu Sterującego.
7.  Regionalny Komitet Sterujący w okresie 3 tygodni uchwala listę rankingową zadań do współfinansowania ze środków PAOW.
8.  Zadania zakwalifikowane przez Regionalny Komitet Sterujący do współfinansowania ze środków PAOW są podstawą do zawarcia umów pomiędzy Marszałkiem Województwa a Beneficjentami. Wzory umów finansowych są przekazywane gminom przez WBWP..:: UWAGA ::.
     Wnioskowanie o dotacje na zadania remontowo - inwestycyjne szkół i swietlic w wymienionych wyżej 7 województwach miało miejsce głównie w roku 2001. Realizacja zadań rozpoczęła sie już w końcu roku 2001. W większosci zadania te zostały zrealizowane już w roku 2002. W maju 2003 Krajowy Komitet Sterujący podjął uchwałę o przeznaczeniu dodatkowej kwoty na remonty i wyposażenie szkół (ze szczególnym uwzglednieniem klas zerowych) i świetlic szkolnych ze środków rezerwy Programu, a mianowicie:
-   1 mln EUR dla 7 województw, w których od poczatku wdrażany jest podkomponent B2 - Edukacja
-   6 mln EUR dla 9 województw, które dotychczas nie wdrażały podkomponentu B2 - Edukacja, tj. dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.
Nabór nowych wniosków o dotacje na remonty i wyposażenie szkół i świetlic szkolnych ma szanse rozpocząc się w trzecim kwartale 2003 r., po dokonaniu przez JKP niezbędnych uzgodnień z Bankiem Światowym i uchwaleniu przez Regionalne Komitety Sterujące kryteriów oceny wniosków obowiązujacych w poszczególnych województwach.
Stare 7 województw, które z braku środków nie zrealizowały zadań z poprzedniego naboru wniosków mogą kontynuować ich realizację, wykorzystujac na ten cel dodatkowy 1 mln EUR.Zadania szkoleniowo - dydaktyczne
Zadania szkoleniowo - dydaktyczne - harmonogram działań przetargowych: . Faktyczne daty poszczególnych działań będą uzupełniane na bieżąco.
Szczegółowe informacje można otrzymać w Wojewódzkich Biurach Wdrażania Programu

Autor: Michał Giermasiński, 2003