Komponent C - pytania i odpowiedzi

Czy gmina może dostać wsparcie na jeden z etapów inwestycji?
Gmina (Związek Gmin, Powiat) uzyska dotacje na podstawie wniosku jaki ta gmina złoży i jaki będzie pozytywnie zweryfikowany przez RO-ARiMR, następnie zatwierdzony do finansowania RKS i na końcu formalnie potwierdzony (w ramach zatwierdzonej całej listy rankingowej województwa) przez KKS. Z związku z tym, odpowiedzi na to pytanie należy szukać każdorazowo w ocenie efektów realizacji projektu. Wnioskodawca będzie określał przewidywane efekty realizacji projektu na formularzu składanego wniosku. Osiągane efekty z realizacji projektu (czy jak w zadanym pytaniu - etapu projektu) będą miały duże znaczenie dla oceny takiego wniosku i jego pozycji na liście rankingowej. Należy pamiętać, że przetarg na wykonanie - w takim przypadku etapu inwestycji- musi być przeprowadzony zgodnie z procedurą Banku Światowego.

Z Zasad... wynika, że wnioski komponentu C może składać gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska, z wyłączeniem inwestycji w miastach > 15000 mieszkańców, itd. Czy mogą ubiegać się o dofinansowanie gminy miejskie o liczbie mieszkańców mniejszej niż 15000?Tak, mogą. Jest to zmiana w stosunku do wcześniejszych zapisów (m.in. w “Zasadach ubiegania się ...”). Wynika to z uzgodnień z misją Banku Światowego dokonanych podczas ostatniej wizyty w Polsce w dniach 5-12

Czy jest możliwa realizacja projektu dotyczącego kanalizacji deszczowej i jaki wniosek należy wypełnić w przypadku takiego projektu?
Jeśli kanalizacja deszczowa jest częścią przedsięwzięcia drogowego lub elementem kompleksowego rozwiązania sieci kanalizacyjnej miasta (kanalizacja sanitarna + kanalizacja deszczowa) - tak. Wówczas wymaganymi wnioskami będą odpowiednio wniosek na drogi i wniosek na kanalizację. Jeśli przedmiotem wniosku będzie tylko kanalizacja deszczowa, nie będzie on przyjęty.

Czy wkładem gminy może być praca mieszkańców, wyceniona i podana jako wkład finansowy gminy?
Za wkład gminy uważane są jedynie środki finansowe. Niemożliwe jest uznanie za wkład gminy pracy mieszkańców ani aportu rzeczowego.

Czy mogą być składane wnioski na oczyszczalnie przydomowe?
Tak, jeśli wniosek składa uprawniony podmiot a więc gmina wiejska, miejsko-wiejska oraz miejska lub uprawniony organ związków międzygminnych, z wyłączeniem inwestycji w miastach powyżej 15 tys. mieszkańców.

Czy można realizować projekt dotyczący remontu dróg?
Nie można. Ze środków PAOW możliwe jest dofinansowanie budowy lub modernizacji dróg. Remonty dróg uważane są za koszty ich bieżącej eksploatacji i nie mogą uzyskać dofinansowania z PAOW.

Jeśli powiat złoży projekt o dofinansowanie budowy drogi powiatowej, która w części będzie przechodzić przez miasto o liczbie mieszkańców powyżej 15 tys., to czy może dostać dofinansowanie?
Nie może. Miasta powyżej 15 tys. mieszkańców nie są objęte pomocą w ramach PAOW. Powiat może natomiast w takim wypadku złożyć oddzielny wniosek na budowę odcinka drogi znajdującego się poza miastem.

Jaką formę może mieć związek międzygminny, by był uprawniony do składania wniosków - czy musi to być związek komunalny, czy porozumienie (zawarte w formie np. umowy) czy inne (jakie)?
Musi to być zarejestrowany związek międzygminny, utworzony na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, ujęty w rejestrze związków prowadzonym przez Prezesa Rady Ministrów.

Czy starostwo powiatowe może być członkiem związku międzygminnego, czy starostwo powiatowe może być (na podstawie umowy) uprawnionym organem związku międzygminnego?
Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 (z dalszymi zmianami) o samorządzie gminnym, nie przewidują możliwości by członkiem związku gmin mógł być powiat. Jeżeli jednak powiat przystąpi do takiego związku i zostanie to zarejestrowane w rejestrze urzędowym (prowadzonym przez Prezesa Rady Ministrów), taki powiat będzie uważany za członka związku gmin.

Czy może ubiegać się o dofinansowanie wniosek gminy wiejsko-miejskiej na rozbudowę ujęcia wody w mieście > 15.000 mieszkańców, gdy rozbudowa tego ujęcia ma służyć potrzebom okolicznych wiosek?
Tak, ale tylko w części służącej potrzebom tychże okolicznych wiosek

Czy wnioski mogą być składane na budowę, modernizację lub remont czy tylko na nowe inwestycje?
Ze środków PAOW można dofinansowywać budowę lub modernizację określonych obiektów. Nie można natomiast dofinansować remontu, który jest kosztem eksploatacji inwestycji.

Czy możliwa jest realizacja projektu drogowego, jeśli nie jest to jeden, a kilka odcinków dróg? Co w przypadku gminy, gdy chce ona objąć projektem kilka odcinków dróg dojazdowych do drogi powiatowej i wymagać to będzie tylko jednego pozwolenia budowlanego, co w przypadku dróg powiatowych?
Fakt, że jest to kilka a nie jeden odcinek drogi nie ma znaczenia jeśli jest jeden wniosek i jedno pozwolenie budowlane. Gmina jest uprawnionym podmiotem a droga gminna uprawnionym przedmiotem dofinansowania (patrz “Zasady ...”), a zatem drogi dojazdowe o ile są drogami gminnymi są uprawnione. W przypadku dróg powiatowych (kilka odcinków) sytuacja jest analogiczna jak w pierwszej części pytania.

MODERNIZACJA DROGI Jeżeli projekt dotyczy jedynie modernizacji drogi (remont), to wg. polskiego prawa dotychczas nie obowiązywało pozwolenie budowlane. Czy wobec tego jest ono wymagane dla PAOW? Jeżeli nie - w jaki sposób uniknąć sytuacji, w której ARiMR odrzuci wniosek, ponieważ nie będzie załącznika w postaci pozwolenia na budowę?
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych kierunków działania ARiMR, dofinansowana jest budowa i modernizacja dróg. Wymagają one pozwolenia budowlanego. Analogicznie jest w przypadku PAOW Natomiast remont drogi, zgodnie z polskim prawem budowlanym nie wymaga pozwolenia, nie jest objęty PAOW i ARiMR odrzuci taki wniosek.

Czy droga powiatowa dofinansowywana w ramach PAOW musi przebiegać przez obszary wiejskie? Ponieważ nie ma takiego wymogu w zasadach - co w przypadku, gdy droga będzie przebiegała np. przez środek miasta? Czy tu również zdajemy się na rozsądek RKSów?
Droga powiatowa dofinansowywana w ramach PAOW nie musi przebiegać tylko przez obszary wiejskie, może przebiegać przez środek miasta, o ile liczba jego mieszkańców nie przekracza 15 tysięcy.

Czy roboty wykonane przez Zarząd Dróg Publicznych w trybie bezprzetargowym będą zaliczane do wydatków powiatu na inwestycje drogowe?
Roboty własne nie mogą być zaliczone jako wymagany udział finansowy Wnioskodawcy na współfinansowanie projektu. Dotyczy to również wydatków takich jak przygotowanie dokumentacji, uzyskania stosownych zezwoleń, kosztów przygotowania i przeprowadzenia przetargów.

Czy robimy analizę ekonomiczną dla projektów drogowych pow.1.2 mln pln Jeżeli tak to w oparciu o jakie parametry konsultant nie potrafił tego wyjaśnić
Dla projektów drogowych robimy tylko taką analizę ekonomiczną jaka wynika z formularza wniosku drogowego, niezależnie od wartości projektu. Do projektów drogowych nie stosujemy modeli oceny ekonomicznej i finansowej.

Czy będzie możliwe dopuszczenie do dofinansowania wniosku który składa gmina dla swojej 100% własnej spółki, która wystąpiła i dostała pozwolenie na budowę? Co potem z Vat?
Odp.: Tak, gmina jest uprawnionym podmiotem do złożenia wniosku (vide „Zasady ...”). Konsekwentnie gmina, a nie spółka ma być kontrahentem PAOW, adresatem i płatnikiem faktur od wykonawcy. Spółka może być inwestorem zastępczym, działającym w imieniu i na rzecz gminy. Pytanie o VAT nie wiąże się z PAOW a z polityką skarbową.

Co z kodowaniem / nadawaniem numerów / projektów przez ARiMR. czy nie powinno się tego ustalić dla każdego regionu?
Odp.: Istniejące kodowanie wniosków zapewnia identyfikację poszczególnych RO-ARiMR jak również poszczególnych wniosków. System numeracji jest narzucony przez zainstalowany komputerowy system sprawozdawczości.

Czy formularz weryfikacji wniosku, a szczególnie odrzucający wniosek, sporządzony przez konkretną osobę z ARiMR, powinien być zatwierdzony przez dyrektora tej agencji lub jego zastępcę?
Odp.: Tak i to niezależnie od faktu czy wniosek jest zweryfikowany pozytywnie czy nie.

Czy w ramach projektu drogowego możliwa jest budowa mostu? Co w przypadku, gdy most ten jest na drodze powiatowej i zlokalizowany jest w mieście powyżej 15 tys. mieszkańców?
Odp.: Most traktowany jest jako część drogi, wobec czego możliwa jest jego budowa w ramach projektu drogowego. Ponieważ jednak w PAOW nie mogą uczestniczyć miasta powyżej 15 tys. mieszkańców, budowa mostu w takim mieście nie może być dofinansowana.

Czy w ramach projektu infrastrukturalnego można złożyć wniosek na modernizację mostu, który jest częścią drogi? A jeśli nie, to czy w ramach modernizacji drogi można we wniosku zgłosić modernizację (przebudowę mostu)?
Odp.: Most jest częścią drogi, a zarówno budowa jak i modernizacja drogi jest uprawniona do dofinansowania w ramach PAOW. Zatem wniosek można złożyć. Wprawdzie most jest na ogół inwestycją bardzo kapitałochłonną, jednakże z uwagi na realizację celów PAOW może być przez RKS oceniony na tyle wysoko, że znajdzie się na liście rankingowej.

Jeżeli gminy jednego powiatu chcą wspólnie realizować przedsięwzięcie z zakresu zagospodarowania odpadów stałych, które zostanie wsparte środkami starostwa powiatowego, to czy muszą powołać związek?
Odp.: Wsparcie inwestycji środkami starostwa powiatowego nie stoi w sprzeczności z „Zasadami ubiegania się ...”. Natomiast gminy (także różnych powiatów), jeśli chcą wspólnie realizować przedsięwzięcie muszą mieć status formalnego związku. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 (z późniejszymi zmianami) o samorządzie gminnym związki gmin są rejestrowane w rejestrze urzędowym. Należy pamiętać, że inwestycja musi mieć formalnego właściciela, co jest niezbędne z uwagi na zarządzanie inwestycją, a środki w ramach PAOW są dotacjami z budżetu państwa i mogą trafiać tylko do określonych podmiotów.

Czy wymagana jako załącznik do wniosku infrastrukturalnego ocena oddziaływania na środowisko ma być załączana zawsze, czy tylko wtedy, kiedy wymaga tego odpowiednie rozporządzenie dotyczące ocen oddziaływania na środowisko? Co w sytuacji, gdy pozwolenie na budowę inwestor otrzymał przed wejściem w życie ustawy o ocenach?
Odp.: Ocena oddziaływania na środowisko ma być załączona do wniosku, gdy wymaga tego polskie prawo. Ponieważ prawo nie działa wstecz to pozwolenie na budowę otrzymane przed wejściem ustawy o ocenach jest ważne o ile jego ważność nie wygasła z powodu nie rozpoczęcia inwestycji w wymaganym czasie.Uwaga: inwestycje są realizowane na terenie Polski i podlegają regulacjom polskiego prawa. Pytania związane z tymi regulacjami należy kierować do powołanych w tym celu instytucji.

Czy dane dotyczące obszaru inwestycji dotyczą całej gminy czy tylko jej części, na której powstaje dana inwestycja?
Odp.: Jeśli pytanie dotyczy tej części wniosku, która traktuje o informacji społeczno-gospodarczej o wnioskodawcy, to dane dotyczą całej gminy.

Czy związek gmin w skład, którego wchodzi miasto powyżej 20 tys. mieszkańców może składać wspólny wniosek na projekt dotyczący gospodarki odpadami?
Odp.: Związek taki może składać wniosek, ale dofinansowanie z PAOW będzie ograniczone do takiej części wartości inwestycji jaka będzie odpowiadała udziałowi uprawnionych beneficjentów (miasta powyżej 20 tys. mieszkańców nimi nie są). Jest tu pewna analogia z pytaniem i odpowiedzią nr 13 wysłanym Państwu w dniu 15 grudnia.

Czy gmina występująca z wnioskiem indywidualnym może jeszcze występować jako członek stowarzyszenia gmin?
Może, chyba że RKS postanowił inaczej.

Jaką kwotę należy umieścić w uchwale budżetowej gminy, jeżeli wniosek składany jest na kwotę kosztorysu inwestorskiego?
Taką kwotę, która wraz z kredytami i pożyczkami zaciągniętymi przez gminę oraz ewentualnym udziałem finansowym mieszkańców, będzie stanowiła minimum 30% wartości kosztorysu inwestorskiego wraz z podatkiem VAT. Gdyby projekt był po przetargu przeprowadzonym zgodnie z procedurą PAOW (Banku Światowego) owe 30% odnosiłoby się wówczas do kwoty wynikającej z tegoż przetargu.

Realizowany wodociąg będzie przebiegać przez trzy miejscowości. Gmina posiada trzy odrębne pozwolenia na budowę dla poszczególnych miejscowości. Czy konieczne jest posiadanie tylko jednego pozwolenia na budowę aby wniosek mógł obejmować wszystkie wsie?
Wystarczające są już posiadane pozwolenia o ile jest to nadal ten sam wodociąg na który pozwolenia już uzyskano.

W jaki sposób traktowana jest odrębność gospodarstw domowych zamieszkałych w jednym budynku, czy jest to grupa ludzi utrzymujących się i mieszkających wspólnie, co nie jest równoznaczne z budynkiem (w budynku może znajdować się przykładowo 5 gospodarstw domowych)?
Jeśli pytanie odnosi się do tej części wniosku, która dotyczy znaczenia społeczno-gospodarczego projektu, to każdą z rodzin zamieszkujących w tym samym budynku należy traktować jako odrębne gospodarstwo.

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę przy modernizacji drogi polegającej na położeniu nakładki asfaltowej?
Położenie nakładki asfaltowej jest jednym z zadań składających się na budowę drogi i jako takie wymaga pozwolenia. Nie wymaga pozwolenia remont drogi (odtworzenie stanu pierwotnego), ale też nie jest to objęte dofinansowaniem w ramach PAOW.

Gmina posiada projekt pod nazwą „Remont drogi gminnej”, obejmujący wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy żużlem i wykonania nawierzchni z masy bitumicznej. Czy w przypadku posiadania w/w projektu konieczne jest posiadanie pozwolenia na budowę czy też zgodnie z prawem budowlanym posiadanie potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych do organu architektoniczno-budowlanego?
Wzmocnienie istniejącej podbudowy żużlem i wykonania nawierzchni z masy bitumicznej są zadaniami składającymi się na budowę drogi i jako takie wymaga pozwolenia oraz może być dofinansowane w ramach PAOW. Natomiast remont drogi nie wymaga pozwolenia i nie jest dofinansowywany w ramach PAOW.

W jaki sposób gmina w swoich dokumentach związanych z przygotowaniem wniosku do BŚ (do celów kontroli) powinna mieć udokumentowane kwestie dotyczące własności terenu?
Posiadanie pozwolenia na budowę obejmuje również kwestię własności terenu.

Czy w ramach PAOW dopuszczona jest budowa chodnika wzdłuż istniejącej jezdni? Czy można tu stosować definicję drogi (art.4 ust.1) z ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz..U? Nr 14, poz.60 ze zm.)?
Można tu stosować definicję drogi (ciągu komunikacyjnego) i wniosek jest uprawniony do dofinansowania w ramach PAOW. Natomiast RKS zadecyduje czy projekt jest wart dofinansowania, bo np. chodnik ten ma służyć jako ciąg komunikacyjny do powstającego zakładu pracy, który jest istotny dla tworzenia miejsc pracy.

Czy RKS ma prawo decydować o zawężeniu zakresu składania wniosków tylko do wodociągów i kanalizacji?. Argumentem jest niewielka ilość pieniędzy.
Zgodnie z filozofią PAOW, ze środków BŚ powinny być finansowane projekty najlepsze z punktu widzenia celów Programu. W ramach komponentu Infrastruktura, PAOW obejmuje także zagospodarowanie odpadów oraz drogi. Zawężenie wniosków tylko do wodociągów i kanalizacji ogranicza wybór projektów najlepszych. RKS ma natomiast prawo decydować o miejscu każdego projektu na liście rankingowej, stosując przyjęte uchwałą RKS kryteria oceny. Należy tu jeszcze dodać, że jednym z celów PAOW jest budowanie potencjału instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej. Zatem argument aby zaoszczędzić pracy gminom składającym wnioski (w domyśle: które nie znajdą się na liście rankingowej) nie jest tu uprawniony.

Czy dopuszczalny jest przedstawiony poniżej montaż finansowy we wniosku dotyczącym wodociągu? Pkt 7 wniosku - źródła finansowania: Środki własne wnioskodawcy: Udział mieszkańców - 70% łącznych nakładów finansowych Wnioskowana dotacja z PAOW - 30% łącznych nakładów finansowych
Taki montaż finansowy jest dopuszczalny. Udział mieszkańców jest zaliczany do środków własnych wnioskodawcy i ma wynosić min. 30% (patrz „Zasady ...” pkt. VIII). Wnioskodawcą musi być oczywiście uprawniony podmiot np. gmina (patrz „Zasady...” pkt. V).

Pozwolenie na budowę -co jeśli pozwolenie obejmuje całą inwestycję natomiast wnioskowany projekt jest tylko jej etapem? Czy w tym wypadku można załączyć „szersze” pozwolenie na budowę, czy też trzeba załatwić oddzielne, dotyczące tylko tego projektu?
Wystarczające jest „szersze” pozwolenie na budowę.

W jaki sposób gmina będzie musiała udokumentować własność terenu- jakie to powinny być dokumenty, czy trzeba załączyć je do wniosku czy też przechowywać je w urzędzie gminy do wglądu na życzenie?
Do wniosku ma być załączone pozwolenie na budowę. Natomiast pozwolenie nie może być wydane bez udokumentowanej własności gruntu.

Oczyszczalnie przyzagrodowe- w jaki sposób rozwiązać kwestie własności oczyszczalni, jeśli będzie ulokowana na terenie prywatnym- czy taka oczyszczalnia ma być własnością gminy, czy gmina ma wyłożyć środki z własnego budżetu, czy wkład mieszkańców będzie uważany za udział środków własnych?
Odp.: Kwestie własności proszę wyjaśnić z właściwym urzędem. Z punktu widzenia zarządzania ważne jest, aby inwestycja posiadała formalnego właściciela. Należy też pamiętać, że osoba prywatna nie jest uprawnionym wnioskodawcą w PAOW (patrz „Zasady...”). Wkład mieszkańców (finansowy a nie rzeczowy!!!) jest oczywiście uważany jako środki własne wnioskodawcy (patrz „Zasady ...” pkt. VII). Trudno sobie jednak wyobrazić wpływ takich obiektów na tworzenie stałych pozarolniczych miejsc pracy. Jeżeli jednak gmina złoży taki wniosek i spełnia on inne formalne wymogi, aby być pozytywnie zweryfikowany przez RO ARiMR to powinien być poddany ocenie RKS.

Czy możliwe jest finansowanie w ramach PAOW projektu dot. zabezpieczenia osuwiska koło drogi?
Możliwe jest dofinansowanie w ramach PAOW budowy i modernizacji drogi. Nie jest natomiast możliwe dofinansowanie remontu drogi. Remont drogi, zgodnie z polskim prawem budowlanym nie wymaga pozwolenia budowlanego. Koszty remontu drogi traktowane są jako koszty eksploatacji i nie mogą uzyskać dofinansowania z PAOW.

Jak określamy we wniosku wnioskodawcę, jeśli inwestycja obejmuje np. dwie gminy?
Gminy mogą założyć związek międzygminny i zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 (z późniejszymi zmianami) o samorządzie gminnym zarejestrować go. Wtedy wnioskodawcą będzie związek międzygminny (patrz „Zasady ...” pkt. V). Należy pamiętać, że inwestycja musi mieć formalnego właściciela, co jest niezbędne z uwagi na zarządzanie inwestycją, a środki w ramach PAOW są dotacjami z budżetu państwa i mogą trafiać tylko do określonych podmiotów. Z wnioskiem może też wystąpić tylko jedna gmina i wtedy ta gmina będzie wnioskodawcą i formalnym właścicielem inwestycji, natomiast z drugą gminą może zawrzeć odrębną umowę na współfinansowanie i eksploatację inwestycji a także na korzystanie z dofinansowania w ramach PAOW.

Kosztorysy inwestorskie zawyżają realne koszty projektów. Koszty po przetargu spadają nawet o połowę.
Jeśli projekt jest przed przetargiem obowiązuje kosztorys inwestorski. Natomiast wartość dotacji z PAOW wynikająca z umowy finansowej pomiędzy województwem a gminą będzie wówczas, poprzez aneks do umowy, zmniejszona do kwoty wynikającej z przetargu, z uwzględnieniem dozwolonego procentu finansowania w ramach PAOW. W takich przypadkach RKS będzie miał oszczędności, z których będzie mógł dofinansować kolejne projekty na liście rankingowej.

Jak ma wyglądać podział funkcji wdrożeniowej i płatniczej w ARiMR?
Jest to problem ARiMR w SAPARD’zie , w PAOW nie ma uzasadnienia. Jednakże stosując ten podział można powiedzieć, że ARiMR w PAOW pełni funkcje wdrożeniowe w komponencie „C”. Zgodnie z „Zasadami ...” - pkt. VIII. 9, RO ARiMR weryfikuje też autoryzowane kopie faktur pod względem zgodności z wykonanym zakresem robót dla celów PAOW, co można w pewnym sensie traktować jako funkcję płatniczą. Bez pozytywnej weryfikacji autoryzowanej kopii faktury przez RO ARiMR, beneficjent nie otrzyma bowiem dofinansowania w ramach PAOW. Jednak płatności na rzecz Wykonawcy dokonuje inwestor (np. gmina) zaś dofinansowanie w ramach PAOW gmina otrzymuje za pośrednictwem Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego. Jeśliby zatem gmina dokonała zapłaty, nie czekając na pozytywną weryfikację przez RO ARiMR, to w przypadku braku pozytywnej weryfikacji, gmina nie otrzyma dofinansowania z PAOW.

Czy ARiMR musi dokonać wizytacji terenowej wszystkich wniosków?
Jeśli pytającemu chodzi o weryfikację na etapie składania wniosku, to RO ARiMR nie ma zapisanego takiego obowiązku, pozostawia się to do decyzji ARiMR, czy też RO ARiMR czy przy poszczególnych składanych wnioskach taka wizytacja jest potrzebna, czy też pracownicy RO ARiMR mogą, na podstawie złożonych przez wnioskodawcę dokumentów, stwierdzić „zza biurka” czy wnioskowana inwestycja ma swoje uzasadnienie, czy też nie. Jeśli natomiast chodzi o wizytacje terenowe celem potwierdzenia zgodności autoryzowanej kopii faktury z wykonanym zadaniem to wizytacje terenowe są niewątpliwie potrzebne, najlepiej na odbiorach.

W gminie ustalona jest zasada, że przy budowie wodociągów udział mieszkańców wynosi 30% wartości robót budowlanych i umowy z poszczególnymi mieszkańcami zawierane są po zatwierdzeniu wyników przetargu a następnie wpłacone środki przez poszczególnych mieszkańców do Społecznego Komitetu Budowy są wprowadzane do budżetu gminy, po ich przekazaniu przez SKB. Wobec powyższego czy przy ocenie wniosków fakt udziału mieszkańców w realizacji inwestycji będzie miał znaczenie? Przed przetargiem Zarząd Miasta i Gminy ) zawiera odpowiednią umowę ze Społecznymi Komitetami Budowy, a dopiero po zatwierdzeniu wyników przetargu ustala się kwoty udziału poszczególnych mieszkańców i zawiera się z nimi umowy.
Wnioskodawca, zgodnie z „Zasadami ...”, zobowiązany jest udowodnić posiadanie lub przyrzeczenie środków własnych w wysokości min. 30% kosztów przedsięwzięcia. Składać się na to mogą (ale nie muszą) również zobowiązania użytkowników (tu: mieszkańców). Zawarcie umowy z SKB na owe 30% jest wystarczające do uznania, że wkład własny gminy jest wzbogacony wkładem mieszkańców o 30%. Umowa gminy z SKB powinna zawierać klauzulę dotyczącą terminów wpłacania konkretnych kwot do kasy SKB i dalej- wprowadzenia do budżetu gminy

Jeżeli gmina zamierza realizować kilka odcinków drogi, czy może to być jeden wniosek czy też oddzielne wnioski na poszczególne odcinki?
Fakt, że jest to kilka a nie jeden odcinek drogi nie ma znaczenia jeśli jest jeden wniosek i jedno pozwolenie budowlane. Gmina jest uprawnionym podmiotem a droga gminna uprawnionym przedmiotem dofinansowania (patrz “Zasady ...”).

Czy dla budowy drogi potrzebna jest ocena oddziaływania na środowisko i w jakiej formie?
Ocena oddziaływania na środowisko jest potrzebna wtedy, gdy wymaga tego polskie prawo. Jeśli uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga oceny oddziaływania na środowisko to należy je wykonać. UWAGA: inwestycje są realizowane na terenie Polski i podlegają regulacjom polskiego prawa. Pytania związane z tymi regulacjami należy kierować do powołanych w tym celu instytucji.

Czy beneficjent załącza do faktury żądanie zapłaty?
Gmina przekazuje do RO ARiMR tylko autoryzowaną kopię faktury, stanowiącą dowód ukończenia przez kontrahenta etapu lub całej inwestycji oraz przyjęcia wykonanej pracy przez gminę. Gmina nie powinna dokonać zapłaty przed potwierdzeniem zgodności faktury z kontraktem za wykonaną pracę, jeśli płatność (w dopuszczalnym udziale) ma być dokonana ze środków PAOW. Przy okazji wyjaśnienie: RO ARiMR nie mają do czynienia z przepływem środków. W związku z tym nie otrzymują wniosków o środki, które to gmina przekazuje bezpośrednio do WBWP

Czy istnieje możliwość takiej konstrukcji montażu finansowego dla inwestycji w zakresie dróg powiatowych?
Istnieje, o ile powiat i gmina stanowią formalny związek.

Czy w związku z deklaracją partycypacji gminy w kosztach tej inwestycji konieczne jest powołanie odrębnego podmiotu do zgłoszenia takiej inwestycji?
Niekonieczne. Z wnioskiem może wystąpić sam powiat, będący właścicielem drogi, zaś z gminą może zawrzeć odrębną umowę na współfinansowanie inwestycji oraz podzielenie się z nią otrzymaną dotacją z PAOW. Należy pamiętać, że inwestycja musi mieć formalnego właściciela, co jest niezbędne z uwagi na zarządzanie inwestycją, a środki w ramach PAOW są dotacjami z budżetu państwa i mogą trafiać tylko do określonych podmiotów.

Czy środki przekazane przez gminę na realizację takiej inwestycji są traktowane jako udział własny zgłaszającego wniosek i stanowią podstawę do ustalenia wysokości współfinansowania tej inwestycji w ramach PAOW?
Jeśli powiat i gmina wystąpią jako formalny związek to środki gminy będą wówczas środkami własnymi wnioskodawcy. Jeśli z wnioskiem wystąpi sam powiat to środki gminy będą traktowane jako „inne” (patrz: „ Zasady...”, pkt. VII).

Czy refundacja PAOW w przypadku zakwalifikowania wniosku dotyczy tylko zgłaszającego czy również współfinansujacej inwestycję gminy?
Refundacja dotyczy uprawnionego wnioskodawcy (patrz „uprawnieni do ubiegania się o dotację - Zasady ..., pkt. V).”

Czy uzyskanie przez zgłaszany projekt przebudowy drogi powiatowej współfinansowania ze strony gminy jest traktowane jako argument zwiększający szansę na realizację projektów w ramach PAOW?
To zależy od uchwały RKS w sprawie przyjętych kryteriów oceny wniosków. Niektóre RKS-y prawdopodobnie korzystniej ocenią projekty mające większe od wymaganego minimum współfinansowania ze strony wnioskodawcy lub, gdy zgłaszane są przez więcej niż jeden podmiot.

Czy w Programie Banku Światowego może uczestniczyć gmina należąca do sąsiedniego województwa, a będąca członkiem Związku? Jak ma wyglądać dofinansowanie projektu z PAOW i rozliczenie się między województwami?
Gmina sąsiedniego województwa, będąca członkiem Związku może uczestniczyć w Programie jako członek Związku. Beneficjentem projektu dofinansowanego z PAOW będzie w tym wypadku również Związek, do którego zostanie skierowana dotacja z PAOW. Decyzję o zakwalifikowaniu wniosku składanego przez Związek podejmie RKS województwa na terenie którego znajduje się większość gmin należących do Związku. Ponieważ mamy wtedy przypadek zaangażowania części środków PAOW przyznanych jednemu województwu na rzecz sąsiedniego województwa, to Przewodniczący RKS’ów tych województw, z pomocą WBWP, mogą zawrzeć stosowne porozumienie, na mocy którego nastąpi refundacja środków.

Czy zgodnie z formularzami wniosków w Komponencie C - infrastruktura wiejska, pkt. 7 „Źródła finansowania projektu” do środków własnych wnioskodawcy zalicza się wymienione w pkt. 7.1.3 „Darowizny i dotacje ze źródeł pozabudżetowych”?
Tak. Zgodnie z formularzami wniosków w komponencie C - infrastruktura wiejska, darowizny i dotacje ze źródeł pozabudżetowych wymienione w punkcie 7.1.3 zaliczane są do środków własnych wnioskodawcy.

W jakim terminie od otrzymania przyjętej przez RKS listy rankingowej KKS podejmie decyzje o jej zatwierdzeniu: czy będzie to 1 dzień, tydzień, czy może dłuższy okres? Czy KKS będzie zbierał listy rankingowe z kilku województw i zatwierdzał je na jednym posiedzeniu?
KKS nie zatwierdza list rankingowych uchwalonych przez poszczególne RKS lecz przyjmuje je "do wiadomości" i odnotowuje fakt postępu w PAOW. Przesłane do wiadomości KKS listy rankingowe - w wersji papierowej w formie uchwały RKS - będą archiwowane w JKP celem bieżącego sprawdzania czy projekty wchodzące do realizacji w danym województwie w późniejszym okresie (np. po uruchomieniu oszczędności w województwie) są rzeczywiście następnymi w kolejności z listy rankingowej. WBWP przesyła ponadto do JKP listę rankingową w formie elektronicznej celem ułatwienia archiwizacji. W przyszłości, jeśli zaistnieje taka potrzeba, sprawozdawczość FMS zostanie poszerzona o listy rankingowe.

Czy „sprawozdanie finansowe gminy/ powiatu za rok ...... (na podstawie Załącznika 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie zasad i terminów działania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego) oraz prognoza na najbliższe dwa lata”, wymagane jako Załącznik do wniosku, musi obejmować wszystkie wydatki, czy tylko wydatki na inwestycje w zakresie infrastruktury?
Powyższe Sprawozdanie powinno obejmować tylko wydatki przewidziane na realizację zadań inwestycyjnych (infrastruktura techniczna).

Zgłoszono problem z Izbą Obrachunkową, która może nie zatwierdzić budżetu gminy (Uchwała Budżetowa) jeśli inwestycja (planowana) nie jest dopięta w 100%.
Pytanie zostało zgłoszone tylko w jednym z województw. Być może należy skorzystać z doświadczeń gmin / jednostek samorządu terytorialnego, które realizowały już inwestycje finansowane ze środków pomocowych - w jaki sposób rozwiązywały ten problem.

Uwaga do modelu F&E (wodociągi): jeżeli inwestycja obejmuje wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w celu przyłączenia już istniejących przyłączy do nowej stacji to co wpisujemy w rubrykę „nowe przyłącza” tak aby kalkulacja była prawidłowa?
Należy wpisać liczbę przyłączy, które będą podłączone po wybudowaniu tego odcinka.

Skąd wziąć informacje odnośnie stopnia zwodociągowania wnioskodawcy jeśli Urząd Wojewódzki ich nie posiada?
Urzędy wojewódzkie na ogół niechętnie udzielają takich informacji na indywidualne zapytania gmin. W takim przypadku WBWP powinno wystąpić o zbiorową listę stopnia zwodociągowania gmin w danym województwie i udostępnić ją poszczególnym gminom. Jeśli okaże się to nieosiągalne, informacje o stopniu zwodociągowania mogą przedstawić same gminy składające wnioski. Zgodnie z ustawą o statystyce, gminy sporządzają coroczne sprawozdanie w tym m.in. na formularzu RGZ-2, na podstawie którego mogą wyliczyć stopień zwodociągowania. Formularz RGŻ-2 za rok 2000 posiada kolumnę z wyliczeniem liczby przyłączy wodociągowych na 100 mieszkańców. Ważnym jest, aby zastosowano jednolitą metodę dla wszystkich gmin w województwie celem zachowania porównywalności tej informacji.

Czy w ramach podkomponentu- system gospodarki odpadami stałymi - można dofinansować rekultywację wysypisk?
Jeżeli przez rekultywację rozumie się zamknięcie wysypiska śmieci, projekt nie powinien być dofinansowany w ramach PAOW. Rekultywacja powinna być dokonana w ramach pobieranych opłat od użytkowników składowiska. Jeśli jednak rekultywacja ma polegać na modernizacji wysypiska, np. celem spełnienia wymogów ochrony środowiska, rozbudowy itp. to wówczas projekt taki można przekazać do RKS celem dokonania oceny i umieszczenia go, bądź nie, na liście rankingowej.

Czy chodnik koło drogi może być finansowany z PAOW- i czy może być tylko częścią składową projektu, czy sam też może stanowić osobny projekt? Chodniki zaliczane są do elementów drogi w myśl ustawy o drogach publicznych
Chodnik może być dofinansowany z PAOW jako część składowa infrastruktury drogowej. Jednak RKS zadecyduje, czy projekt jest wart dofinansowania

Czy możliwe jest zamieszczenie zapisu warunkowego w uchwale intencyjnej, stanowiącego, że dane środki są zabezpieczone na finansowanie inwestycji w przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji?
Nie jest możliwe jeśli uchwała dotyczy roku bieżącego. Jeśli Wnioskodawcy rzeczywiście zależy na wybudowaniu np. drogi to powinien mieć na to środki w budżecie - a jeśli się uda - otrzymać dofinansowanie z PAOW (a nie odwrotnie). Podczas szkoleń dla RO ARiMR i WBWP, pracownicy JKP zwracali uwagę, że na rok bieżący ma być uchwała budżetowa. Uchwała intencyjna może dotyczyć lat następnych, jeśli inwestycja jest wieloletnia.

Czy gmina musi udokumentować zamiar pozyskania kredytu lub pożyczki umową lub przyrzeczeniem jej otrzymania, czy wystarczy uchwała Rady Gminy o upoważnieniu zarządu do zaciągnięcia takich zobowiązań? Wg spisu załączników do wniosku - pkt.1 wymienia się obie te formy jako wymagane. Jak interpretować taki zapis zwłaszcza w kontekście konieczności rozpisania przetargu na wyłonienie banku udzielającego kredytu lub pożyczki?
Tak, musi udokumentować. Dane dotyczące kredytu lub pożyczki musza być wiarygodne nie tylko ze względu na realność wykonania danego projektu, ale są one także niezbędne do wykonania analizy finansowej i ekonomicznej, gdzie bierze się pod uwagę wysokość kredytu lub pożyczki, okres spłaty i wysokość stóp procentowych

Urząd Gminy jako potencjalny pożyczkobiorca, w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich, w swojej strukturze organizacyjnej posiada komórkę wykonującą roboty inwestycyjne (budowa wodociągów, budowa dróg). Czy może w ramach tego programu wykorzystać swój personel i sprzęt do prowadzenia robót budowlanych? Jeżeli tak, to na jakich warunkach, jak wyceniać wartość robót, czy obowiązuje przetarg i czy jest możliwy?
W każdym przypadku obowiązuje przetarg i wybór najlepszego oferenta w drodze uczciwej konkurencji. Komórka wykonująca roboty inwestycyjne i będąca jednocześnie w strukturze Urzędu Gminy, nie może stawać do przetargu ogłaszanego przez tę gminę. Jeżeli według oceny Gminy najlepszym rozwiązaniem jest aby roboty wykonywała ta komórka, Gmina może złożyć wniosek dotyczący tylko zakupu niezbędnych materiałów do budowy. Koszty robocizny będzie Gmina pokrywać z własnych środków, niejako poza PAOW. Gmina składając taki, ograniczony do zakupów, wniosek powinna wykazać, ze jej komórka zajmująca się wykonawstwem robot ma niezbędny sprzęt i kwalifikacje do właściwego wbudowania zakupionych w ramach PAOW materiałów, tak aby nie było wątpliwości, ze środki przyznane na zakup materiałów, będą spożytkowane w sposób zgodny z celami PAOW i przynoszący taki efekt jaki byłby gdyby przedmiotem wniosku była całość robót tj. robocizna wraz z zakupem materiałów.

Jako załącznik do wniosku wymagane jest złożenie sprawozdania finansowego. Sprawozdanie za 2000 rok będzie sporządzane dopiero w lutym. Czy w przypadku terminu składania wniosków wyznaczonego na 31 styczeń wystarczy jako załącznik sprawozdanie za 1999 rok?
Jak poprzednio odpowiedzieliśmy, sprawozdanie dotyczy tylko wydatków na inwestycje infrastrukturalne, a nie wszystkich wydatków, jednak dane te musza pochodzić z oficjalnego sprawozdania. Wobec tego, w przypadku, gdy gmina nie ma jeszcze sprawozdania za 2000 r. Możliwe jest przedstawienie sprawozdania za rok 1999, natomiast wtedy zamiast prognozy na najbliższe 2 lata wymagane jest, aby prognoza obejmowała tez rok 2000 - czyli 3 kolejne lata

Jak należy traktować w montażu finansowym kredyt udzielony przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej? Czy można traktować te środki jak kredyt komercyjny i ujmować w pozycji kredyty i pożyczki? Jest to, co prawda kredyt na preferencyjnych warunkach (niżej oprocentowany, niemniej jednak gmina musi go spłacić.
Tak jak inne kredyty zaciągnięte przez gminę, tj. jako środki wnioskodawcy.

Jako załącznik do wniosku jest wymagana - w przypadku inwestycji wieloletnich - uchwała intencyjna władz samorządowych. Czy może to być uchwała zarządu, czy wyłącznie rady gminy?
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w gminie organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy. Przepis art. 18 tej ustawy określa jakie sprawy pozostają w wyłącznej właściwości rady gminy. Rada gminy może jednak określić wysokość sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania - art. 18 ust. 10 ustawy. Zatem odpowiadając wprost, powinna to być uchwała rady gminy, a w przypadku gdy jest to uchwała zarządu gminy, to do uchwały powinno być załączone stosowne upoważnienie zarządu przez radę gminy.

Pytanie jest nawiązaniem do pytania nr 13 z dnia 04.01.br. Chodzi o sytuację, gdy wniosek na budowę drogi składa powiat, a gmina, przez którą droga przebiega partycypuje w kosztach budowy. Z wypowiedzi skarbnika starostwa wynika, ze środki przekazane na ten cel przez gminę są ujmowane w budżecie starostwa. Czy wobec tego mogą być traktowane jako środki własne wnioskodawcy (choćby przez analogię do udziału mieszkańców w przypadku wniosków składanych przez gminę - zobowiązanie użytkowników)?
Środki te należy wpisać w poz. 1.3 "darowizny i dotacje ze źródeł pozabudżetowych" w tabeli w punkcie 7 Wniosku. Ponieważ wnioskodawcą jest powiat, to środków gminy nie można wpisywać w poz. 1.1, dotyczącej budżetu własnego wnioskodawcy, (czyli w tym przypadku powiatu) ani tez w poz. 1.2, tj. udział mieszkańców.

W ustawie Prawo Budowlane nie występuje pojecie "modernizacja". Jak należy zatem rozumieć określenie modernizacja występujące w dokumentach PAOW? Czy "modernizacja to "wykonywanie robot budowlanych w istniejącym obiekcie budowlanym polegające na dostosowaniu jego funkcji do zakładanych potrzeb użytkownika ( jak np. wykonania nowych instalacji, zastosowanie nowych materiałów, rozwiązań - inaczej unowocześnienie obiektu budowlanego - ale wymagające pozwolenia na budowę, mieszczące się w pojęciu "budowa"?
Dokładnie tak - powyższa definicja "modernizacji" jest bardzo precyzyjna i wyczerpująca. Słowo "modernizacja" pochodzi z dokumentów BS.

Czy pozwolenie na budowę dołączone do wniosku musi być prawomocne?
Tak, musi być prawomocne, co ma miejsce po upływie terminu wymaganego dla uprawomocnienia się decyzji organu wydającego. UWAGA: Inwestycje są realizowane na terenie Polski i podlegają regulacjom polskiego prawa. Pytania związane z tymi regulacjami należy kierować do powołanych w tym celu instytucji.

Pytanie dotyczące formy, w jakiej powinny być składane wnioski: w formie papierowej mają być złożone dwa oryginały kompletnych wniosków (ze wszystkimi załącznikami). Co z forma elektroniczną? - brak wytycznych, co do składania wniosków w tej formie. W jakiej formie wymagany jest model ekonomiczno-finansowy dla wniosków powyżej 1 ml 200 tys. zł - czy wymagany jest wydruk i forma elektroniczna?
Wnioski należy składać w liczbie dwóch egzemplarzy (oryginały) wraz z kompletem załączników. Obydwa egzemplarze musza być podpisane przez upoważnione osoby reprezentujące wnioskodawcę, czyli jednostkę samorządu terytorialnego. Obowiązuje drukowana forma wniosku.W przypadku projektów, dla których będzie wykonywana analiza finansowa i ekonomiczna zgodnie z modelami opracowanymi w wersji elektronicznej (dotyczy to wszystkich projektów o wartości kosztorysowej 1.200.000,00 PLN i więcej oraz tych projektów, dla których wyżej wymieniona analiza będzie wykonywana alternatywnie zamiast tej zawartej w formularzu wniosku), obowiązuje zarówno elektroniczna jak i drukowana wersja wyżej wymienionej analizy, przy czym w formie drukowanej obowiązkowe są następujące arkusze: 1. Założenia, 2. Analiza potrzeb, 3. Obciążenie opłatami, 4. Źródła finansowania, 5. Podsumowanie, 6. Analizy (1), 7. Analizy (2). Drukowana wersja analizy finansowej i ekonomicznej również musi być podpisana przez upoważnione osoby reprezentujące wnioskodawcę.

Czy dostarczenie deklaracji mieszkańców, w których zobowiązują się oni do uiszczenia pewnej sumy na budowę np. kanalizacji, jest wystarczającą formą udokumentowania udziału finansowego mieszkańców?
W przypadku finansowego udziału mieszkańców w realizacji projektu infrastrukturalnego obowiązuje forma umowy cywilno-prawnej. Zgodnie z dotychczasowa praktyka ARiMR, wystarczy imienna, podpisana lista mieszkańców wnoszących wkład finansowy na realizacje określonego projektu, wraz z jedną przykładową umową cywilno-prawną.

Czy w przypadku projektów o wartości kosztorysowej do 1 200 000 PLN konieczne jest osiągniecie nadwyżki przychodów nad kosztami w okresie do 5 lat po oddaniu inwestycji do użytku? Co jeśli takiej nadwyżki nie da się wykazać? Czy gmina musi wtedy wypełnić model i pokazać, że ekonomiczna stopa zwrotu jest równa lub wyższa od 10%?
W projektach tych należy wykazać albo osiągnięcie nadwyżki przychodów nad kosztami w okresie nie dłuższym niż 5 lat, a jeśli takiego efektu nie da się wykazać - konieczne jest wypełnienie modelu i wykazanie, że ekonomiczna stopa zwrotu wynosi minimum 10%.

Co oznacza stwierdzenie "oryginał wniosku"? Czy chodzi o to, że wszystkie pieczecie i podpisy maja być oryginalne? Co z pozwoleniem na budowę - czy poświadczona kserokopia może być załącznikiem do oryginału?
Tak, podpisy i pieczątki na wnioskach mają być oryginalne. Jeśli zaś idzie o pozwolenie na budowę, wystarczą poświadczone (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami) kserokopie.

Czy wniosek na modernizację dróg powiatowych ma górne ograniczenia finansowe?
Nie ma takich ograniczeń ze strony Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) . Ograniczenia takie może, ale nie musi, wprowadzić Regionalny Komitet Sterujący, który jest dysponentem środków przyznanych danemu województwu w ramach PAOW.

Ile projektów może złożyć Zarząd Powiatu?
Nie ma takich ograniczeń ze strony Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) . Ograniczenia takie może, ale nie musi, wprowadzić Regionalny Komitet Sterujący, który jest dysponentem środków przyznanych danemu województwu w ramach PAOW.

Czy modernizację dróg powiatowych np. na jednej drodze powiatowej, ale w różnej lokalizacji (kilka nie połączonych odcinków) będzie traktowana jako jedna inwestycja?
Będzie traktowana jako jedna inwestycja gdy będzie to jeden wniosek i jedno pozwolenie budowlane. W ustawie Prawo Budowlane nie występuje pojecie "modernizacja". Jeśli pod tym pojęciem rozumieć zakres prac wymagających pozwolenia budowlanego, mieszczących się w pojęciu "budowa", to taka modernizacja może być dofinansowana w ramach PAOW. Jeśli zaś jest to remont drogi, nie wymagający pozwolenia budowlanego, to nie może być dofinansowany z PAOW.

Kiedy można rozpocząć procedurę przetargową?
Procedurę przetargową należy rozpocząć po podpisaniu umowy pomiędzy wnioskodawcą (np. gminą, związkiem gmin, powiatem) a Marszałkiem województwa (przewodniczącym Regionalnego Komitetu Sterującego) na finansowanie inwestycji w ramach PAOW. Umowa ta jest bowiem formalnym dokumentem, uprawniającym gminę do stosowania procedur przetargowych, obowiązujących dla PAOW. Procedura nie może być rozpoczęta na etapie składania wniosku.

Czy można składać wniosek na modernizację drogi, kiedy jeszcze jest tworzona dokumentacja techniczna?
Modernizacja drogi, którą w zrozumieniu Prawa Budowlanego należy rozumieć jako wykonanie robót budowlanych, wymaga prawomocnego pozwolenia na budowę. Brak pozwolenia załączonego do wniosku, bądź nie dostarczenie go do RO ARiMR w wyznaczonym terminie w okresie weryfikacji wniosku przez RO ARiMR spowoduje negatywną weryfikację wniosku.

Czy budowa (drążenie) nowej studni głębinowej koniecznej ze względu na zagrożenie wyrażone przez SANEPID, że zostanie zamknięta obecna studnia (w wodzie występują szkodliwe związki) jest możliwe do dofinansowania ze środków PAOW? W przypadku zamknięcia obecnej studni bez wody może zostać ok. 1 mieszkańców danej gminy.
Jest możliwe dofinansowanie budowy nowej studni głębinowej w ramach PAOW, gdyż jest ona częścią składową infrastruktury z zakresu zaopatrzenia wsi w wodę.

Zgodnie z Programem, środki PAOW są uzupełnieniem środków własnych do 100% wartości inwestycji. Przy wycenie inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego zostanie przyznana określona kwota dotacji (np. 30% dla wodociągu, 50% dla pozostałych zadań). Jeżeli po przetargu wartość inwestycji zmniejszy się do ok. np. 60% wartości kosztorysu inwestorskiego wg jakiej zasady będzie weryfikowana ostateczna kwota dotacji, a także udział środków własnych wnioskodawcy ?
Kwota dotacji z PAOW zmniejszy się proporcjonalnie do zmniejszenia się wartości inwestycji po przetargu w stosunku do kosztorysu inwestorskiego, o ile właściwy terytorialnie Regionalny Komitet Sterujący nie uchwali inaczej. W żadnym przypadku poziom dofinansowania nie może przekroczyć górnego limitu procentowej wysokości dofinansowania poszczególnych rodzajów projektów. Zapisy, regulujące taką ewentualność, znajdą się w umowie finansowej pomiędzy województwem a gminą.

Czy środki przekazane przez spółkę komunalną, która jest w 100% własnością gminy, mogą być zaliczane w poczet środków stanowiących min 30% środków budżetowych (budżet Gminy, udział mieszkańców oraz kredyty/pożyczki?) - zaliczenie ich do pozycji darowizny i inne uniemożliwić może skorzystanie z pomocy Programu.
Zaliczenie ich jako dotacji nie uniemożliwi finansowania z PAOW, natomiast nie mogą być zaliczone do puli obowiązujących 30% środków własnych. Aby mogły być zaliczone do wymaganych 30%, musiałyby być wpłacone przez spółkę do budżetu gminy i uwidocznione w uchwale budżetowej.

Czy o środki z PAOW może ubiegać się gmina wskazując jako inwestora zastępczego Stowarzyszenie Mieszkańców (posiada osobowość prawną), na które wystawiono pozwolenie na budowę? Inwestycja będzie finansowana przez środki budżetowe gminy, środki Stowarzyszenia Mieszkańców oraz ewentualnie przez środki PAOW.
Tak. Gmina może ubiegać się o dofinansowanie w ramach PAOW wskazując inwestora zastępczego, którym jest Stowarzyszenie Mieszkańców. Pozwolenie budowlane dotyczy konkretnego projektu, co z formalnego punktu widzenia jest zgodne z procedurami PAOW. Należy jednak pamiętać, że podmiotem uprawnionym do otrzymania dotacji i zobowiązanym do jej rozliczenia będzie gmina a nie Stowarzyszenie Mieszkańców. Inwestor zastępczy będzie działał w imieniu i na rzecz gminy.

We wniosku Kanalizacja, pn. 13.2 lit. b (podobnie we wnioskach Wodociąg, Odpady stałe) wymagane jest podanie kosztu alternatywnego, jako przykład podano oprocentowanie bankowe depozytów. Nie podano jednak okresu dla jakiego ma być ten koszt policzony (okres inwestycji, okres 5 lat po oddaniu inwestycji do użytku czy tez jakiś inny okres), w modelu oceny ekonomicznej wielkość taka jak koszt alternatywny nie występuje wcale.
Koszt alternatywny należy określić na okres maksimum 5 lat lub krótszy, jeżeli poziom przychodów w krótszym okresie czasu zrówna się z poziomem kosztów. Podstawą określenia wysokości kosztu alternatywnego może być wysokość oprocentowania obligacji Skarbu Państwa.

Które z pozycji z tabeli Źródła finansowania" można zaliczyć do wymaganych 30% środków własnych samorządu? Czy w skład tych 30% mogą wchodzić także kredyty i pożyczki? Jak kwalifikowane są środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej?
Do wymaganych 30%, których udział w finansowaniu projektu zobowiązany jest zapewnić wnioskodawca, zaliczane są: - budżet gminy - udział mieszkańców - wszystkie kredyty i pożyczki zaciągane przez wnioskodawcę. Natomiast środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, zgodnie z informacją tegoż Funduszu na stronie internetowej, są dotacjami i jako takie nie mogą być zaliczone do obowiązkowego 30% udziału wnioskodawcy lecz stanowią dotację pozabudżetową.

Czy gmina może złożyć jeden wniosek w przypadku gdy posiada odrębne pozwolenie budowlane na budowę kanalizacji i odrębne na budowę oczyszczalni?
Może, jeśli oczyszczalnia będzie oczyszczać ścieki z tejże kanalizacji. Poprawi to efekt ekologiczny i zdrowotny mieszkańców, co jest jednym z celów komponentu C.

Czy gmina może złożyć jeden wniosek na modernizacje trzech odcinków dróg na terenie gminy, gdy posiada na to trzy odrębne pozwolenia budowlane?
Może, ale wtedy, jeśli te odcinki dotyczą tej samej drogi (ten sam numer drogi), która służy połączeniu z drogą wyższej kategorii lub zapewnieniu możliwości dojazdu do pewnych miejscowości przez cały rok bez względu na warunki pogodowe. Gdy odcinki te dotyczą różnych dróg, które służą realizacji różnych połączeń, wtedy należy sporządzać odrębne wnioski o dofinansowanie z PAOW. Należy się tu kierować tzw. "zdrowym rozsądkiem" oraz nadrzędnym celem PAOW, jakim jest umożliwianie tworzenia pozarolniczych miejsc pracy i aktywizacja inwestycji sektora prywatnego na obszarach wiejskich, pamiętając że decyzje o dofinansowaniu podejmuje Regionalny Komitet Sterujący. Nie jest uprawnione składanie jednego wniosku dla rożnych zadań tylko dlatego, aby uzyskać większe dofinansowanie lub nie przekroczyć dopuszczalnej liczby wniosków jaką może składać jeden wnioskodawca - jeśli takie ograniczenie wprowadził RKS.

W budżecie wnioskodawcy i harmonogramie finansowania robót istnieje rok 2000. Czy nie powinien on być wykreślony, gdyż budżet roku 2000 jest dla gmin zamknięty, a dotacja nie dotyczy refinansowania inwestycji sfinansowanych z budżetu gmin?
Nie należy ingerować w formularz wniosku. Miejsca, które nie są danemu wnioskodawcy potrzebne, powinny być pozostawione puste. Nie można też wykluczyć potrzeby wypełnienia danych za rok 2000, ponieważ może się zdarzyć, że do PAOW zostanie przyjęty wniosek dla inwestycji już rozpoczętej, o ile przetarg poprzedzający rozpoczęcie inwestycji był przeprowadzony zgodnie z procedurami Banku Światowego.

Czy data dostarczenia wniosku oznacza dzień dostarczenia dokumentów do ARiMR, czy dzień nadania przesyłki na poczcie?
Data dostarczenia wniosku jest datą doręczenia (osobiście) lub nadania listu poleconego (potwierdzenie z poczty).

Czy istnieje potrzeba podejmowania przez Radę Powiatu odrębnej uchwały intencyjnej o finansowaniu projektu z funduszy własnych modernizacji drogi powiatowej po roku 2001 jeżeli powyższa modernizacja będzie realizowana w latach 2001-2002, a w uchwalonym budżecie powiatu na 2001 rok w treści uchwały jest zapis: "Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości ... - zgodnie z załącznikiem nr 6", przy czym w załączniku nr 6 do uchwały znajdują się następujące informacje: - nazwa program - dział - rozdział - jednostka organizacyjna realizująca program - okres realizacji programu - nakłady finansowe razem - wielkość wydatków w 2001 roku - wielkość wydatków w 2002 roku.
W takim przypadku nie ma potrzeby podejmowania odrębnej uchwały

Proszę o wyjaśnienie kwestii niezgodności zapisu w Programie o wysokości dofinansowania z PAOW łącznie z dotacją z budżetu państwa (max. 50% lub 30%) z Ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000, Art. 44 i 45. Czy w przypadku gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem nie istnieje niezgodność Programu z Ustawą, która to niezgodność może dać podstawę do zaskarżenia Zasad Programu? Zarówno Program jak Ustawa dotyczą roku 2000.
Cytowana ustawa dotyczy lat 1999 i 2000, natomiast inwestycje w ramach PAOW obejmują lata 2001 i dalsze. Ponadto udział w PAOW jest dobrowolny.

Czy niezbędne jest potwierdzenie zgodności ze "Strategią województwa" w przypadku realizacji wniosków dotyczących niewielkich lokalnych inwestycji, np. budowy drogi gminnej, wodociągu?
Każdy projekt musi być zgodny ze strategią rozwoju województwa. Zgodność ta jest potwierdzana i oceniana przez RKS w momencie tworzenia listy rankingowej projektów.

Gmina zamierza złożyć wniosek na inwestycje, która ma być ukończona w 2001 roku. Czy oprócz kopii uchwały budżetowej określającej środki finansowe przeznaczone przez Radę Gminy na finansowanie przedmiotowego projektu w r. 2001 musi tez złożyć uchwałę intencyjną na 2 następne lata, tj. 2002 i 2003?
Wystarczy uchwała budżetowa na rok 2001. Uchwała intencyjna jest potrzebna przy projektach wieloletnich (patrz lista załączników do wniosku).

Czy budowa drugiego pasa drogi na wolnym obszarze celnym, którym zarządza gmina, może być dofinansowana ze środków PAOW?
Może być dofinansowana - RO ARiMR nie ma podstaw, by odrzucić taki wniosek na etapie weryfikacji. O ostatecznej kwalifikacji projektu na liście rankingowej zadecyduje RKS.

Czy finansowaniu podlega wniosek gdy dokumentacja techniczna jest wykonywana tylko na warstwę jezdna, gdyż podbudowa już istnieje?
Podlega, jeśli wnioskodawca posiada prawomocne pozwolenie budowlane. Jeśli zaś jest to tylko remont drogi, nie wymagający pozwolenia budowlanego, to projekt nie jest uprawniony do dofinansowania w ramach PAOW.

Czy finansowaniu podlegają wszystkie typy oczyszczalni przyzagrodowych?
OR ARiMR powinien przyjąć wniosek na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowej, jeśli składa go uprawniony podmiot np. gmina, związek gmin - bez wnikania jaki jest to typ oczyszczalni. Jednakże należy pamiętać, ze wnioskodawcą nie może być osoba fizyczna ani grupa mieszkańców. O tym, czy taka oczyszczalnia zostanie dofinansowana w ramach PAOW zadecyduje RKS, kierując się przyjętymi w drodze uchwały kryteriami, podanymi do wiadomości wszystkich zainteresowanych.

Czy finansowaniu podlegają projekty dotyczące podczyszczania ścieków ze składowisk?
OR ARiMR powinien przyjąć taki wniosek i, jeśli spełnia on wszystkie pozostałe kryteria weryfikacji, przekazać go do oceny RKS.

Czy na sporządzenie projektu musi być ogłoszony przetarg i jeśli tak to na jakich zasadach?
Przygotowanie dokumentacji technicznej nie jest objęte dofinansowaniem w ramach PAOW.

Czy skorzystanie z funduszy przedakcesyjnych (SAPARD, ISPA) na daną inwestycję wyklucza dotację z PAOW?
Nie wyklucza, o ile do przetargu na inwestycję zostanie zastosowana procedura przetargowa Banku Światowego.

Czy jest określona minimalna długość i szerokość drogi oraz technologia układania nawierzchni?
Takich szczegółowych rozwiązań PAOW nie określa. Długość, szerokość i technologia powinny być uzasadnione potrzebą i efektem realizacji danego projektu.

Czy są określone maksymalne dotacje z PAOW (liczone w EUR na daną inwestycję)?
Nie są one określone na poziomie centralnym, natomiast Regionalne Komitety Sterujące mogą, jeśli uznają za słuszne, wprowadzić takie ograniczenia i podać je do publicznej wiadomości.

Czy istnieje możliwość włączenia do współfinansowania w ramach PAOW robót wykonanych w 2000 r. i jeszcze nie rozliczonych? Czy inwestycje rozpoczęte w 2000 r. (wykonawca wystawił faktury po 25.07.2000) mogą być dofinansowane z PAOW?
Nie ma możliwości wstecznego finansowania już rozpoczętych robót, na które odbył się przetarg niezgodny z procedurami Banku Światowego.

Ile wniosków może złożyć gmina? Czy można złożyć wnioski np. na dwie drogi w gminie, ale w różnych miejscowościach?
Nie ma odgórnych ograniczeń dotyczących liczby wniosków, natomiast Regionalne Komitety Sterujące mogą podjąć decyzję o ograniczeniu liczby wniosków składanych przez jednego wnioskodawcę (tu: gminę). Decyzja taka musi być podana do publicznej wiadomości w danym województwie.

Czy może być realizowana inwestycja drogowa, gdy nie jest ustalona sieć dróg powiatowych w postaci uchwały Rady Powiatu?
Aby projekt mógł być dofinansowany z PAOW, musi być złożony kompletny wniosek, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Regionalny Oddział ARiMR i uzyska akceptację Regionalnego Komitetu Sterującego. Do wniosku musi być załączone m.in. pozwolenie budowlane. Czy jest możliwe uzyskanie pozwolenia budowlanego gdy nie ma uchwały Rady Powiatu ustalającej sieć dróg - proszę pytać o to organ wydający pozwolenie budowlane.

Czy brak pozwolenia na budowę powoduje automatyczne odrzucenie wniosku przez RO ARiMR?
Nie powoduje. RO ARiMR zażąda natomiast dostarczenia brakującego załącznika w konkretnym terminie. Termin ten nie może wykroczyć poza czas, jakim RO ARiMR dysponuje na weryfikację wniosku.

Jeżeli projekt techniczny i kosztorys inwestorski nie zakłada wykonania przykanalików, ponieważ do tego zobowiązali się właściciele działek, czy należy ująć to we wniosku? Przypominam, że gmina nie poniesie żadnych kosztów związanych z przykanalikami
Nie należy tego ujmować w kosztach, natomiast powinna się znaleźć odpowiednia adnotacja o tym, ze jest to zobowiązanie właścicieli działek- aby weryfikujący o tym wiedział.

Jaki dokument jest potrzebny od właścicieli, że sami wykonają przyłącza? Czy ma to być zobowiązanie (właściciele są zrzeszeni), czy może to być jedna umowa, podpisana między stowarzyszeniem a gminą? Dodam, że czas nie pozwoli nam na podjęcie uchwały przez Radę Miejską w tej sprawie.
Zobowiązanie jest potrzebne, bo ci odbiorcy są uwzględniani w kalkulacji przychodów za korzystanie z mediów.

Powiat składa wniosek (jest wnioskodawcą) obejmujący drogę powiatową tworzące jeden ciąg drogowy. Gmina i mieszkańcy partycypują w kosztach całego zadania. Pytanie: Czy gmina może być wnioskodawcą na dofinansowanie PAOW innej drogi gminnej. Czy taka sytuacja zamyka jej możliwość własnego wnioskowania, ponieważ uchwała RKS zawiera zapis: podmiot uprawniony do ubiegania się o dotacje może złożyć tylko jeden wniosek?
Tak - gmina może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie drogi gminnej, bo nie jest wnioskodawca w przypadku drogi powiatowej (nawet w województwach, gdzie liczba wniosków została ograniczona do jednego na jednego beneficjenta).

Czy gmina składająca wniosek na kanalizację i robiąca analizę finansową musi dostarczyć kalkulację opłat dla przyszłych użytkowników jako załącznik nr 8 ?
Jeśli posługiwała się modelem - nie. Jeśli tylko wypełnia tabelę w formularzu wniosku - tak, z uwzględnieniem faktu, że dla różnych lat wysokość taryf może być różna.

Czy amortyzacja i raty kapitałowe wraz z odsetkami wchodzą w koszt utrzymania inwestycji ?
Uznajemy konieczność wypełnienia rubryki w tabeli dotyczącej kosztów, ale przy obliczaniu okresu zwrotu inwestycji (wymagany okres 5-letni) nie sumujemy amortyzacji, która nie jest kosztem ekonomicznym, natomiast po jej uwzględnieniu rzadko która gmina osiągnie wymagany wskaźnik 5 lat.

Jak gmina ma udokumentować chęć zaciągnięcia kredytu? Czy wystarczy upoważnienie Rady Gminy dla Zarządu, jeśli przetarg na bank nie został jeszcze rozpisany lub rozstrzygnięty?
Niezależnie od tego, czy został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg, gmina powinna przedstawić promesę wystawioną przez bank. Promesa taka jest dokumentem świadczącym o sytuacji finansowej gminy.

Jak "głęboko" powinni pracownicy RO ARiMR analizować model? Czy i kiedy należy prosić wnioskodawcę o uzasadnienie wprowadzonych danych?
Pracownicy RO ARiMR będą mieli do wglądu wiele wniosków; założenia w poszczególnych modelach powinny być podobne, ponieważ dotyczą jednego regionu. Jeśli założenia rażąco odbiegają od pozostałych wniosków (np. zużycie wody na osobę, dochód na gospodarstwo domowe), wówczas jest podstawa aby poprosić wnioskodawcę o dokonanie poprawek w modelu lub uzasadnienie przyjętych do obliczeń wielkości. Jeśli wnioskodawca mimo to podtrzyma swoje założenia, wówczas RO ARiMR może dołączyć do arkusza weryfikacji wniosku odpowiedni komentarz w tej sprawie. Jednakże RO ARiMR nie może negatywnie zweryfikować wniosku, gdy wskaźnik EIRR jest większy niż 10% i wniosek posiada oryginalne podpisy i stemple wnioskodawcy.

Gmina składa wniosek na dofinansowanie inwestycji z zakresu kanalizacji. Występuje jako wnioskodawca i w efekcie beneficjent. Załączone pozwolenie na budowę jest wystawione przez samą gminę dla Spółki Wodno-Kanalizacyjnej. Czy taka inwestycja jest uprawniona do otrzymania dofinansowania, czy gmina powinna dostarczyć przeniesienie przez starostę warunków pozwolenia na siebie?
Nie występuje potrzeba przenoszenia pozwolenia z powrotem na gminę. Wskazana spółka wodno-kanalizacyjna może być inwestorem zastępczym i nie zmienia to faktu, że gmina pozostaje uprawnionym beneficjentem.

Gmina występuje z wnioskiem o dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej. Pozwolenie na budowę wystawione jest na gminę. W źródłach finansowania jednak nie występuje udział środków z budżetu gminy, tylko 50% wartości inwestycji finansowane jest ze środków z budżetu powiatu, które zostaną przekazane gminie (wprowadzone do budżetu gminy) jako finansowanie zadania zleconego gminie przez powiat. Czy taka inwestycja kwalifikuje się do finansowania w ramach PAOW?
.: Z tym wnioskiem powinien wystąpić powiat. W tym celu należy: - przenieść pozwolenie budowlane na powiat; - powiat wykazuje 50% udział środków z własnego budżetu w tabeli finansowej; - powiat wskazuje na gminę jako inwestora zastępczego (zarządzającego inwestycją w trakcie realizacji).Gmina nie może złożyć takiego wniosku, ponieważ środki powiatu (nawet gdy przejdą przez budżet gminy) są dotacja i brak jest wymaganych 30% wkładu własnego jednostki, która składa wniosek.

Czy terminy przewidziane na weryfikacje wniosków przez RO ARiMR, oraz na ustalenie listy rankingowej przez RKS biegną od dnia faktycznego złożenia konkretnego wniosku, czy tez od ostatniego dnia składania wniosków, tj. daty wyznaczonej przez RKS?
RKS przystępuje do sporządzenia listy rankingowej mając wszystkie wnioski zweryfikowane przez RO ARiMR. Nie można bowiem robić gradacji wniosków, nie mając ich wszystkich. Wszystkie wnioski może mieć RKS nie wcześniej niż po zakończeniu weryfikacji przez RO ARiMR i ocenie przez WBWP zgodności wniosków ze strategią rozwoju Województwa. Oczywiście, RO ARiMR może systematycznie weryfikować wnioski w miarę jak je otrzymuje, ale nie ma to wpływu na przyspieszenie decyzji RKS odnośnie sporządzenia listy rankingowej. Listę tę RKS sporządzi w czasie pomiędzy dniem otrzymania wszystkich zweryfikowanych wniosków z RO ARiMR a upływem czasu, jaki ma na to wyznaczony (z reguły są to 3 tygodnie).

W jaki sposób wykazać społeczne poparcie dla projektu?
Inicjatywa należy do wnioskodawcy. Tak jak jest napisane w formularzu wniosku, mogą to być protokoły z zebrań wiejskich lub inne dokumenty wyrażające społeczne poparcie dla danej inwestycji. Najcenniejszym jest udokumentowanie finansowego udziału mieszkańców w realizacji projektu - wówczas nie musi być już żadnych dodatkowych załączników.

Gmina ma przygotowany projekt techniczny na budowę drogi wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Jak powinien być skonstruowany wniosek - czy na każdy rodzaj infrastruktury osobny wniosek, czy może być to wniosek wspólny - zaznaczam, że gmina posiada jeden projekt techniczny i jedno pozwolenie na budowę
Powinny to być odrębne wnioski, ponieważ: - nie mamy jednego, uniwersalnego wniosku na różne rodzaje infrastruktury, - we wniosku drogowym nie analizujemy efektywności ekonomicznej, za w pozostałych robimy taką analizę, - posiadanie jednego wspólnego pozwolenia budowlanego jest do zaakceptowania dla 3 odrębnych wniosków.

Czy dopuszczalny jest montaż finansowy inwestycji 2-letniej (wodociąg), w którym w I roku dotacja PAOW wynosi 47% (70% całej dotacji- "ZASADY..."), w II roku 16%, a suma kwot dotacji dla całej inwestycji wynosi 30%? Jak to się ma do jednej z odpowiedzi, mówiącej, że "dotacja PAOW nie może w żadnym momencie przekraczać dozwolonego procentu"?
Nie jest możliwy taki montaż, gdyż dopuszczalne 30% dofinansowania wodociągu z PAOW odnosi się do każdej faktury. Dotacja w I roku w wysokości 47 % oznaczałaby, że ten wymóg nie będzie spełniony. Cytowane 70% ("Zasady ..., pkt. 9) ma się nijak do owych 47%. Owe 70% oznacza, że jeśli dotacje z PAOW potraktować jako 100% to 70% z tych 100% może być wypłacone za realizacje etapów, zaś co najmniej 30% może być wypłacone dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia i przyjęciu protokołu odbioru końcowego. Chodziło o to aby przeciwdziałać dofinansowaniu projektów zaczynanych i nie kończonych.

Czy w momencie przekazywania wniosków do WBWP, pozwolenie na budowę musi być prawomocne?
Nie musi, wystarczy ze uprawomocni się w okresie weryfikacji wniosku przez RO ARiMR

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące szerokości i/lub długości dotowanej drogi?
Takich szczegółów PAOW nie określa. Długość, szerokość i technologia powinny być uzasadnione potrzebą i efektem realizacji danego projektu

Czy może być dotowana tylko budowa chodnika, jako modernizacja drogi powiatowej (jest pozwolenie na budowę)?
RO ARiMR nie powinna odrzucać wniosku na budowę chodnika. To RKS zadecyduje czy budowa chodnika będzie dofinansowana z PAOW.

Jak weryfikować analizę ekonomiczną modelu? Czy NPV musi być dodatni, gdy IRR i ERR mieszczą się w założonych granicach? Na które dane (oprócz powyższych) szczególnie zwrócić uwagę i jakie powinny być ich wartości?
Ma być EIRR powyżej 10% (nie dotyczy dróg). RO ARiMR może zwracać uwagę na założenia przyjęte w modelu i sygnalizować RKS (w dołączonej adnotacji) gdy przyjęte założenia znacznie odbiegają od przeciętnych. Jednakże RO ARiMR nie może negatywnie zweryfikować wniosku gdy wskaźnik EIRR jest większy niż 10% i wniosek posiada wymagane oryginalne podpisy i stemple ze strony wnioskodawcy.

Czy uchwala intencyjna ma być podjęta przez Radę Gminy czy Zarząd Gminy?
Potrzebna jest uchwala Rady Gminy. Jeśli jest to Uchwała Zarządu, wymagane jest stosowne upoważnienie ze strony Rady Gminy.

Czy można przyjąć wniosek niekompletny, prosząc o uzupełnienie go w okresie weryfikacji przez RO ARiMR?
Tak należy postąpić. Nie należy odrzucać wniosków z przyczyn ewidentnych pomyłek oraz braków, które wnioskodawca będzie mógł uzupełnić. Zgodnie z zaleceniem BŚ jakość zgłaszanych inwestycji jest sprawą nadrzędną nad formalnymi brakami - te należy uzupełniać w okresie weryfikacji. Natomiast odrzucić (negatywnie zweryfikować na początku) można wniosek jedynie wtedy gdy: - składa go inny niż uprawniony beneficjent, - wniosek nie dotyczy uprawnionego rodzaju infrastruktury, - wnioskowana wielkość dotacji jest większa niż dopuszcza umowa kredytowa z BŚ, - projekt jest po przetargu przeprowadzonym niezgodnie z procedurami Banku Światowego. RO ARiMR przekazuje do WBWP zarówno wnioski zweryfikowane pozytywnie jak i negatywnie.

Czy kredyty i pożyczki zaciągane przez wnioskodawcę są zaliczane do wymaganego minimum 30%-owego udziału środków własnych wnioskodawcy w finansowaniu inwestycji?
Tak, są zaliczane. Jest to zmiana w stosunku do wcześniejszych ustaleń ("Zasady ..."). Stanowi to złagodzenie wymogów finansowych w stosunku do ubiegających się o dofinansowanie z PAOW. Zmiana ta została wprowadzona przez BŚ na wniosek JKP w grudniu 2000 r.

Które dotacje traktujemy jako dotacje ze źródeł budżetowych, a które - jako dotacje pozabudżetowe?
Ze względu na brak decyzji Ministerstwa Finansów w tej sprawie, na potrzeby PAOW zostaje przyjęte, że dotacje budżetowe są to środki pochodzące bezpośrednio z budżetu centralnego, z rezerwy budżetowej oraz z dotacji ARiMR. Pozostałe dotacje uznane zostają jako pochodzące ze źródeł pozabudżetowych, pozwalające na "dopięcie" montażu finansowego, nie powodujące zmniejszenia dotacji z PAOW.

Wojewódzkie FOŚ nie wystawiają promes, a jedynie pismo o charakterze listu intencyjnego o zakwalifikowaniu na listę jednostek, które mogą otrzymać dotacje. Czy takie pismo z WFOŚ jest wystarczające?
Dokument potwierdzający posiadanie / przyrzeczenie środków musi mieć status promesy. Pismo intencyjne WFOŚ nie ma takiego charakteru- dlatego też wymagana jest dodatkowa promesa z banku o gotowości banku do przyznania gminie kredytu.

W ilu egzemplarzach wnioskodawca składa wniosek do RO ARiMR i co się z nimi dzieje dalej?
Wnioskodawca składa wniosek w 2 egz. z oryginalnymi podpisami i stemplami. Jeden z nich pozostaje w RO ARiMR, drugi zaś jest przekazywany do WBWP razem z formularzem weryfikacji. W przypadku zakwalifikowania danej inwestycji przez RKS do dofinansowania z PAOW, wniosek stanowi podstawę zawarcia umowy o finansowanie pomiędzy Wnioskodawcą a Województwem

Na jakiej podstawie OR ARiMR może domagać się od wnioskodawcy złożenia drugiego oryginału wniosku, gdy zostanie złożony jeden?
Na podstawie przyjętych procedur wdrażania PAOW.

Czy wolno odrzucić wniosek z przyczyn formalnych - np. użycie przez wnioskodawcę niezgodnych z wzorem druków?
Nie wolno. Należy poprosić o dostarczenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku na obowiązującym formularzu i w wyznaczonym przez RO-ARiMR terminie. W arkuszu weryfikacyjnym znajduje się miejsce na uzasadnienie negatywnej weryfikacji wniosku. Ten dokument jest wystarczający dla powiadomienia zainteresowanych stron.

Czy i w jaki sposób gmina może wycofać wniosek?
W procesie weryfikacji przewidziano procedurę uzupełnienia załączników, danych i informacji pozwalających na pozytywne zweryfikowanie wniosku, lecz nie przewidziano wycofywania wniosków i składania nowych, dotyczących tej samej inwestycji.

Jak kwalifikować wnioski, w których brak jest załączników?
Kompletność wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku jest warunkiem jego pozytywnej weryfikacji (patrz: "Zasady ubiegania się o pomoc finansową na realizację projektów infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego", punktVIII.3. Tryb uzyskiwania dotacji). Brak jakiegokolwiek załącznika należy odnotować w podsumowaniu II Fazy weryfikacji, punkt. D. Wniosek niekompletny - brak załączników i wyznaczyć Wnioskodawcy datę ich dostarczenia.

Ile razy wniosek może być uzupełniany?
Wnioskodawca ma prawo do uzupełnienia wniosku zgodnie z arkuszem weryfikacji. Procedura dotycząca uzupełnień wniosków zależy od RO-ARiMR, lecz przy zachowaniu warunku, że jest ona jednakowa dla wszystkich.

Czyje podpisy powinny być umieszczone na załącznikach?
Załączniki są integralną częścią wniosku i tak jak wniosek, powinny być podpisane przez uprawnione osoby z ramienia wnioskodawcy.

Powiedziano, że korygowanie tzw. oczywistych omyłek we wniosku jest rolą pracowników RO ARiMR. Czy o takiej korekcie należy powiadomić wnioskodawcę?
O dokonaniu takiej korekty przez pracownika RO ARiMR (w sposób czytelny i wyraźnie zaznaczony) należy powiadomić wnioskodawcę - może to być w ramach pisma potwierdzającego pozytywną weryfikację wniosku i przekazanie go do WBWP. Nie trzeba natomiast wzywać wnioskodawcy, gdy nie jest to konieczne.

Czy uznajemy sprawozdanie budżetowe gminy za III kwartały 2000 roku, jeśli nie upłynął jeszcze wymagany polskim prawem termin składania tych sprawozdań?
W takim przypadku sprawozdanie za III kwartały może zostać uznane za wystarczające.

Czy w przypadku inwestycji poniżej 1 mln 200 tys PLN, jeśli wypełniony jest model, to należy wypełniać tabelę z wniosku dotyczącą kosztów eksploatacji inwestycji?
Nie. Skorzystanie z modelu zwalnia z wypełniania tej tabeli w formularzu wniosku.

W obliczeniach efektywności kosztów inwestycji w PLN na m2 drogi, która szerokość drogi powinna być brana do wyliczenia - pas jezdni czy również np. korony, pobocza itp.?
Dane dotyczące obliczania efektywności inwestycji są to dane zapisane we wniosku, według dokumentacji technicznej projektu. Jeśli projekt obejmuje drogę wraz z poboczem, wtedy taka szerokość jest brana pod uwagę do obliczania kosztów (nakładów) jednostkowych. Jeśli inwestycja we wniosku dotyczy tylko modernizacji pasa drogowego - wówczas będzie to tylko szerokość pasa drogowego

Czy pozwolenie na budowę musi być wystawione na wnioskodawcę? Czy musi być prawomocne w momencie złożenia do RO ARiMR?
Pozwolenie budowlane musi przedłożyć podmiot posiadający prawo dysponowania przedmiotową inwestycją - gmina, powiat, związek gmin a następnie podmiot ten, zgodnie z obowiązującym prawem, może przenieść go na inwestora zastępczego. Pozwolenie nie musi być prawomocne w momencie złożenia do RO ARiMR, wystarczy, że uprawomocni się w okresie jakim RO ARiMR dysponuje na dokonanie weryfikacji Wniosku.

Czy w montażu finansowym wniosku w ramach PAOW w każdym roku realizacji inwestycji dofinansowanie z PAOW nie może przekroczyć 50% (lub 30% - w zależności od rodzaju infrastruktury)?
Tak, i to nie tylko w roku ale na szczeblu każdorazowej faktury.

Czy udział procentowy dofinansowania z PAOW w każdym roku inwestycji musi mieć tą samą wartość?
Tak, musi miec te sama wartosc. Wynika to z przyjetych zalozen do systemu rozliczania inwestycji dofinansowywanych z PAOW.

Czy przedmiotem wniosku lub jego części mogą być elementy programu inwestycyjnego, które są już po przetargu?
Może być wniosek po przetargu, przeprowadzonym zgodnie z procedurami Banku Światowego dla PAOW. Potwierdzać to będzie każdorazowo JKP po otrzymaniu niezbędnych dokumentów dot. przetargu od Wnioskodawcy za pośrednictwem RO ARiMR. Informacje i wskazówki na temat zasad przetargowych zgodnych z procedurami Banku Światowego znajdą Państwo na stronie internetowej www.fapa.com.pl/jkp

Wniosek dotyczy budowy drogi dojazdowej oraz wykonania nawierzchni asfaltowej na nowo wybudowanym moście. We wniosku wykazane zostały również roboty rozbiórkowe mostu tymczasowego i zostały ujęte w kwocie dofinansowania. W klasyfikacji budżetowej zadania te figurują w oddzielnych pozycjach. Czy wniosek można traktować za zgodny z zasadami PAOW?
Jeżeli rozbiórka starego mostu jest niezbędna do budowy nowego mostu lub w inny sposób warunkuje jakość nowej inwestycji - wówczas powinna być ujęta jako element wniosku. Oczywiście prace rozbiórkowe są również objęte przetargiem i zlecone do wykonania firmie - wykonawcy. Jeżeli jednak zadanie to jest tylko kwestią uporządkowania terenu przez gminę i nie łączy się bezpośrednio z budową nowego mostu - wówczas nie powinno być ono częścią wniosku inwestycyjnego.

Czy gmina lub powiat może złożyć jeden wniosek (występuje jedno pozwolenie na budowę), na dwa łączące się odcinki dróg o różnych numerach? Modernizacja tych dróg ma uzasadnienie społeczne i ekonomiczne.
Jeśli inwestycja objęta jest jednym pozwoleniem na budowę - wówczas nie ma podstaw do odrzucenia wniosku przez RO ARiMR, a decyzję o słuszności przedstawionej we wniosku argumentacji podejmie RKS.

Czy Wnioskodawcy będą ponosić koszty spłaty kredytu i jego obsługi?
Wnioskodawcy ponoszą koszty spłaty kredytu i jego obsługi, jeśli taki kredyt zaciągną. Natomiast dofinansowanie z kredytu Banku Światowego w ramach PAOW jest dla samorządów DOTACJĄ, a wiec nie jest przez samorządy spłacane. Kredyt Banku Światowego spłaca Rząd.

Czy Urząd Gminy współfinansując drogę powiatową, reprezentuje przyszłych użytkowników tej drogi (mieszkańców którzy powszechnie z niej korzystają) i czy takie współfinansowanie może być traktowane jako udział mieszkańców?
Dofinansowanie budowy drogi powiatowej przez Urząd Gminy nie może być traktowane jako "udział mieszkańców"- w zrozumieniu pkt. 7 formularza Wniosku o dofinansowanie budowy drogi. Dofinansowanie takie należy wpisać w poz. 1.3 punktu 7 Wniosku: "Darowizny i dotacje ze źródeł pozabudżetowych". Jest natomiast autonomiczną decyzją RKS, czy dofinansowanie drogi powiatowej przez Urząd Gminy potraktuje preferencyjnie, czy tez nie

W przypadku dróg dotacja nie może przekraczać 50 % wartości inwestycji. Czy warunek ten dotyczy tylko środków z PAOW, czy łącznie z dotacjami budżetowymi i pozabudżetowymi?
W przypadku dróg, dotacja z PAOW nie może przekroczyć 50% całkowitej wartości przedsięwzięcia, wynikającej z przetargu, przeprowadzonego zgodnie z wymaganiami PAOW. Warunek ten obejmuje "dotacje z PAOW" (poz. 3 w pkt. 7 Wniosku) łącznie z "dotacją z budżetu państwa" (poz. 2 w pkt. 7 Wniosku). Natomiast dotacje pozabudżetowe nie obniżają dopuszczalnego dofinansowania w ramach PAOW (50% w przypadku dróg). Regionalny Komitet Sterujący może jednak obniżyć 50%-owy próg dotacji z PAOW (np. gdy chce tymi samymi środkami dofinansować większą liczbę projektów).

Czy można ubiegać się o środki z PAOW w przypadku budowy sortowni odpadów komunalnych, zlokalizowanej w mieście powyżej 15 tys. mieszkańców, która swym zasięgiem będzie obejmowała teren całej gminy oraz dodatkowo 4 ościenne gminy wiejskie? Czy można ubiegać się o środki z PAOW w przypadku rozbudowy oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w mieście powyżej 15 tys. mieszkańców, do której dowożone są ścieki z terenu całej gminy oraz dodatkowo z ościennych gmin wiejskich, które nie posiadają własnej oczyszczalni?
Zgodnie z "Zasadami ..." , w PAOW nie mogą uczestniczyć miasta powyżej 15 tys. mieszkańców. Jeśli wnioskodawcą będzie uprawniony beneficjant (np. któraś z gmin lub związek gmin) i wniosek będzie dotyczył tylko części przedsięwzięcia skierowanej do obszarów uprawnionych (a wiec bez miast pow. 15 tys. mieszkańców) to fakt lokalizacji inwestycji nie przekreśla możliwości uzyskania pomocy w ramach PAOW. Jednakże Wnioskodawca będzie musiał przekonać RKS, że te warunki są zachowane. Decyzja zawsze należy do RKS i radzimy wcześniej skontaktować się w tej sprawie z RKS za pośrednictwem WBWP.

Jaka jest definicja "dróg gminnych" dla potrzeb PAOW? Czy są to drogi publiczne zaklasyfikowane do kategorii dróg gminnych w myśl Ustawy o drogach publicznych (jednolity tekst ustawy z dn. 26 czerwca 2000 r.), czy tez decyduje kwestia własności?
W przypadku PAOW, za drogę gminna uznajemy drogę, której właścicielem jest gmina i udokumentuje to w satysfakcjonujący sposób (np. wyciąg z rejestru gruntów). W tym przypadku, do objęcia finansowaniem kwalifikują się drogi o kategorii dróg gminnych w myśl Ustawy (zewidencjonowane, posiadające numer), A TAKŻE inne drogi pozostające we własności gminy, nie zaszeregowane do żadnej z 4 obowiązujących kategorii (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne). Czyli za decydujący uznajemy stosunek własności.

Jeżeli inwestycję w imieniu Powiatu będzie prowadził Powiatowy Zarząd Dróg to jakie są jego kompetencje w Programie. Co może Zarząd ?
Proszę pamiętać, że dotacje z PAOW może otrzymać Powiat a nie ZDP. Powiat a nie ZDP powinien też podpisać umowę z wykonawca. Zatem faktura musi być wystawiona na Powiat. ZDP może na podstawie upoważnienia Powiatu np. ogłosić i prowadzić przetarg, informując że działa z upoważnienia Powiatu, może tez prowadzić nadzór techniczny i dokonywać odbioru robót w imieniu Powiatu. Odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania zaciągnięte przez ZDP ponosi Powiat

Czy jeżeli pozwolenie na budowę obejmowało budowę drogi i mostu to trzeba/można złożyć 2 specyfikacje?
To zależy od tego jak był skonstruowany wniosek i później w konsekwencji ile projektów przyznano gminie, jeden na drogę i jeden na most czy tez jeden wspólny. Jeśli jest to jeden projekt to MUSI tez być jeden przetarg (jedna specyfikacja). Rozbicie jednego projektu (zapisanego w Umowie o finansowaniu jako jedno zadanie) na dwa przetargi może być potraktowane jako dzielenie zamówienia celem uniknięcia trudniejszej procedury. Natomiast na 1 specyfikacji można rozróżnić most od drogi (jeśli to potrzebne) poprzez wprowadzenie etapów realizacji projektu.

W którym momencie lista wysyłkowa będzie zamknięta, chodzi o to by podmiot, który zgłosi się po pobraniu listy przez gminę nie zarzucił, że został pominięty w wysyłaniu zaproszeń przetargowych.
Lista wysyłkowa nie jest zamknięta - oferenci mogą się zgłaszać ciągle - z listy wysyłkowej beneficjenci korzystają do momentu wyczerpania projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji. Gminy otrzymują od WBWP aktualna/zaktualizowana LWPR na dany dzień i korzystają z niej wysyłając zaproszenia do składania ofert na MW. Dobra praktyka jest, ze to WBWP przekazuje gminie aktualna LWPR w momencie zatwierdzenia specyfikacji dla MW.

Jaka jest różnica w datach rozpoczęcia i zakończenia inwestycji w umowie z beneficjentem i w specyfikacji ?
W zalaczniku nr 3 Umowy o Finansowaniu (z beneficjentem) i w Secyfikacji (z wykonawca) powinny byc te same daty rozpoczecia i zakonczenia projektu. Jednakze jesli nastapily jakies opóznienia z przetargiem badz z innych powodów w stosunku do dat wpisanych w zal. 3 Umowy o Finansowaniu to w Specyfikacji moga zostac wpisane daty pózniejsze. Jesli bedzie to róznica istotna, która spowoduje przesuniecia w finansowaniu to nalezy podac uzasadnienie i wyjasnienie. Natomiast w tresci Umowy o Finansowaniu w &5 ust.1 date planowanego zakonczenia "wszystkich projektow" wpisuje sie o 30 dni pozniejsza od daty zakonczenia najpozniejszego etapu projektu (zadania) wpisanej w kolumnie 7 zal. 3 Umowy o Finansowaniu i w Specyfikacji. Okres 30 dni jest bowiem przeznaczony na udokumentowanie odbioru koncowego oraz rozliczenie realizacji projektu, zgodnie z &7 pkt.1 i 2 Umowy o Finansowaniu.

Czy w momencie kiedy okaże się, że oferowana cena za wykonanie drogi jest mniejsza od wartości inwestycji (kosztorys inwestorski) zakładanej we wniosku o dofinansowanie, wielkość dotacji z PAOW maleje procentowo?
Wielkość dotacji z PAOW (w PLN) będzie wówczas obniżona proporcjonalnie, godnie z wnioskowaną w procentach wielkością dotacji. Oznacza to, że procentowo jest utrzymana. Sprawę tę reguluje & 4 formularza Umowy o Finansowaniu w ramach PAOW pomiędzy Województwem a Gmina/Związkiem gmin/Powiatem

Czy jest możliwe zwiększenie zakresu robot (do zakładanej początkowo wartości Projektu) w przypadku powstania oszczędności po przetargu, aby wykorzystać całą procentową wartość dofinansowania ?
Nie jest to możliwe zwiększenie zakresu robót w stosunku do zgłoszonego we wniosku. Oznaczałoby to bowiem dofinansowanie z PAOW części inwestycji nie objętej wnioskiem i nie ocenianej przez RKS. Z zaoszczędzonych na przetargach środków powinny być dofinansowane kolejne projekty z listy rankingowej.

NCB- jakie jest rozwiązanie sytuacji, kiedy realizacja robót nie może być zakończona przed zima (co było zakładane we wniosku)- co w takiej sytuacji dzieje się ze środkami przeznaczonymi do wydania w danym roku?
Podstawą jest umowa o finansowaniu, która jest podpisywana później niż był składany wniosek. W umowie tej powinny być określone realne potrzeby finansowe w danym roku. Jeśli z kolei po przetargu i zawarciu umowy z wykonawcą okaże się, że potrzeby finansowe w danym roku są inne niż wynika to z umowy o finansowaniu, to należy sporządzić aneks do umowy o finansowaniu. Informacje o zmianach w zapotrzebowaniu poszczególnych województw na środki na dany rok powinny być możliwie szybko przekazywane do JKP celem bilansowania zgłaszanych potrzeb z zapotrzebowaniem na środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dany rok i dokonywania ewentualnych korekt.

Kiedy beneficjent dostarcza fakturę do OR ARiMR (kopię czy oryginał) ?
Fakturę dostarcza beneficjent (gmina/powiat) wtedy, kiedy ją otrzyma od Wykonawcy. Gminie/powiatowi zależy aby jak najszybciej uzyskać dotację z PAOW. Dostarcza kopię faktury, zachowując oryginał u siebie (faktura jest wystawiana na gminę lub powiat).

Kto potwierdza fakturę za zgodność z oryginałem?
Osoby uprawnione do reprezentacji gminy/powiatu na zewnątrz lub osoby przez nie upoważnione. Potwierdzający zgodność kopii faktury z oryginałem musi uwidocznić swoje imię i nazwisko.

Kto i kiedy dostarcza do OR AR i MR inne załączniki ? ( tj. protokół odbioru i czy są inne załączniki)
Protokół odbioru, podobnie jak fakturę dostarcza podmiot uprawniony do otrzymania dotacji z PAOW, najlepiej razem z fakturą. Inne załączniki nie są wymagane. Oczywiście RO ARiMR powinien posiadać kopię Umowy o finansowaniu danej inwestycji pomiędzy województwem a gminą/powiatem oraz kopię Umowy pomiędzy gminą/powiatem a wykonawcą oraz aneksy do tych umów, o ile takowe były sporządzane. Obydwie kopie umów otrzymuje RO ARiMR z WBWP. Ponadto RO ARiMR otrzymuje też co miesiąc (do 10-go dnia roboczego po zakończeniu m-ca za m-c poprzedni) z WBWP sprawozdanie "4e" (z osiągniętych wyników według kontraktów).

Jedna z gmin ma ustalony harmonogram odbioru kolejnych etapow inwestycji, jest to odzwierciedlone zarowno w Umowie pomiedzy Gmina a Wojewodztwem jak rowniez pomiedzy Gmina a Wykonawca. Niestety termin odbioru pierwszego etapu prac zostal przesuniety o 12 dni - bylo to spowodowane czynnikami na ktore nie mial wplywu ani zamawiajacy ani wykonawca, sam wykonawca zlozyl pisemnie prosbe o przesuniecie terminu odbioru pierwszego etapu, a Gmina (zamawiajacy) pozytywnie ustosunkowala sie do tej prosby. Czy w takim przypadku konieczne jest aneksowanie umow - Wojewodztwa z Gmina i Gminy z Wykonawca.
Jak zawiadamiamy o wizytacji terenowej ?

W sposób skuteczny, aby wizytacja spełniła cel.

Czy w przypadku ,, małych robót ''też sprawdzamy faktury z protokołem odbioru robót ?
Tak.

Gdzie przesłać protokół odbioru robót po weryfikacji faktury ?
Zachować w aktach projektu w RO ARiMR.

Co robimy z fakturą, która nie przewiduje pełnego etapu robót ? - ( czy odsyłamy do beneficjenta czy też zostawiamy w OR czekając na uzupełnienie).
Nie przewiduje się płatności z PAOW częściej niż za pełne etapy robót, wymienione w harmonogramie Umowy z wykonawcą. Zatem beneficjent musi zostać powiadomiony, że faktura nie może być pozytywnie zweryfikowana i przesłana do WBWP aż do pełnego wykonania etapu. Sama faktura może zostać odesłana lub nie, to zależy od uzgodnienia pomiędzy RO ARiMR a beneficjentem. Natomiast RO ARiMR może zechcieć w międzyczasie zwizytować budowę aby ocenić wykonaną robotę za którą jest wystawiona faktura, ale to zależy od decyzji dyrektora RO ARiMR. Jest pożądanym aby RO ARiMR uprzedzała beneficjentów o tym, aby faktury cząstkowe przysyłali łącznie po wykonaniu pełnego etapu robót.

Jedna z gmin ma ustalony harmonogram odbioru kolejnych etapow inwestycji, jest to odzwierciedlone zarowno w Umowie pomiedzy Gmina a Wojewodztwem jak rowniez pomiedzy Gmina a Wykonawca. Niestety termin odbioru pierwszego etapu prac zostal przesuniety o 12 dni - bylo to spowodowane czynnikami na ktore nie mial wplywu ani zamawiajacy ani wykonawca, sam wykonawca zlozyl pisemnie prosbe o przesuniecie terminu odbioru pierwszego etapu, a Gmina (zamawiajacy) pozytywnie ustosunkowala sie do tej prosby. Czy w takim przypadku konieczne jest aneksowanie umow - Wojewodztwa z Gmina i Gminy z Wykonawca.
Nie jest konieczne aneksowanie umow w przypadku wyzej opisanym.

Autor: Michał Giermasiński, 2003