Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich


      Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich został zakończony 30 czerwca 2005r.

Zespół JKP chce wyrazić podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację Programu.      Celem Programu był szeroko rozumiany rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. W ramach Programu wspierane były działania prowadzące do zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich, decentralizacji administracji publicznej i rozwoju regionalnego oraz pomocy w budowaniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania i wykorzystania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej.


      Wykorzystanie środków wyniosło 117,4 mln EUR, co stanowi 99% wartości kredytu Banku Światowego (1% wyniosła rezerwa Programu przeznaczona na ryzyko kursowe). Łącznie ze środkami budżetu Państwa oraz środkami własnymi samorządów i innych beneficjentów, wartość zaangażowanych środków w Programie wyniosła ponad 260 mln EUR.
      Dokładniejsze omówienie wyników osiągniętych w Programie umieszczono na stronach dotyczących poszczególnych komponentów (Komponent -> Rezultaty).
      We wrześniu na stronach JKP pojawi się raport zamknięcia z zarządzania Programem.
Autor: Michał Giermasiński, 2003