Kwestie finansowe - pytania i odpowiedzi

Jak długo może trwać realizacja projektu przez gminę, powiat. Ponieważ niektóre samorządy dzielą inwestycje na np. 3 lata w takim przypadku  czy gmina może uzyskać wsparcie na całą  inwestycję?
Zakłada się zakończenie PAOW (tj. realizację wszystkich zadań) do dnia 31.01.2004. Data ta pochodzi z Umowy Kredytu. W związku z tym, przyjmowane przez RKS-y projekty inwestycyjne gmin powinny być tak rozplanowane, aby ich odbiory końcowe mogły być dokonane przed tą datą. Jednakże rekomendujemy inwestycje nie dłuższe niż 2-letnie. Inwestycje trzyletnie powinny być solidnie uzasadnione.

Czy gmina może dostać wsparcie na jeden z etapów inwestycji?
Gmina (Związek Gmin, Powiat) uzyska dotacje na podstawie wniosku jaki ta gmina złoży i jaki będzie pozytywnie zweryfikowany przez RO-ARiMR, następnie zatwierdzony do finansowania RKS i na końcu formalnie potwierdzony (w ramach zatwierdzonej całej listy rankingowej województwa) przez KKS. Z związku z tym, odpowiedzi na to pytanie należy szukać każdorazowo w ocenie efektów realizacji projektu. Wnioskodawca będzie określał przewidywane efekty realizacji projektu na formularzu składanego wniosku. Osiągane efekty z realizacji projektu (czy jak w zadanym pytaniu - etapu projektu) będą miały duże znaczenie dla oceny takiego wniosku i jego pozycji na liście rankingowej. Należy pamiętać, że przetarg na wykonanie - w takim przypadku etapu inwestycji- musi być przeprowadzony zgodnie z procedurą Banku Światowego.

Z Zasad... wynika, że wnioski komponentu C może składać gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska, z wyłączeniem inwestycji w miastach > 15000 mieszkańców, itd. Czy mogą ubiegać się o dofinansowanie gminy miejskie o liczbie mieszkańców mniejszej niż 15000?
Tak, mogą. Jest to zmiana w stosunku do wcześniejszych zapisów (m.in. w "Zasadach ubiegania się ..."). Wynika to z uzgodnień z misją Banku Światowego dokonanych podczas ostatniej wizyty w Polsce w dniach 5-12 grudnia 2000 r.

Czy gminy z powiatu X, które założyły spółkę z ograniczona odpowiedzialnością mogą  ubiegać się o dofinansowanie inwestycji "Gospodarka odpadami stałymi"? W/w spółka w swoim celu statutowym  posiada wyłącznie zadania związane z gospodarką odpadami ( w tym budowa składowiska). Jedynymi właścicielami spółki zajmującej się zagospodarowaniem odpadów stałych są gminy powiatu X.
Spółka z o.o. której wspólnikami są gminy powiatu X, nie może ubiegać się o dofinansowanie z PAOW. Spółka z o.o. zgodnie z kodeksem handlowym jest tworzona w celu gospodarczym, ma osobowość prawną i podlega przepisom kodeksu handlowego jako spółka prawa handlowego. Punkt V zasad ubiegania się o pomoc finansową w ramach Programu enumeratywnie wymienia podmioty, jakie mogą ubiegać się o tę pomoc. Nie ma wśród nich spółek prawa handlowego. Należy pamiętać, że środki z kredytu Banku Światowego na rozwój infrastruktury są dotacjami z budżetu państwa i mogą trafiać tylko do określonych podmiotów.

Czy jest możliwa realizacja projektu dotyczącego kanalizacji deszczowej i jaki wniosek należy wypełnić w przypadku takiego projektu?
Jeśli kanalizacja deszczowa jest częścią przedsięwzięcia drogowego lub elementem kompleksowego rozwiązania sieci kanalizacyjnej miasta (kanalizacja sanitarna + kanalizacja deszczowa) - tak. Wówczas wymaganymi wnioskami będą odpowiednio wniosek na drogi i wniosek na kanalizację. Jeśli przedmiotem wniosku będzie tylko kanalizacja deszczowa, nie będzie on przyjęty.

Czy wkładem gminy może być praca mieszkańców, wyceniona i podana jako wkład finansowy gminy?
Za wkład gminy uważane są jedynie środki finansowe. Niemożliwe jest uznanie za wkład gminy pracy mieszkańców ani aportu rzeczowego.

Czy mogą być składane wnioski na oczyszczalnie przydomowe?
Tak, jeśli wniosek składa uprawniony podmiot a więc gmina wiejska, miejsko-wiejska oraz miejska lub uprawniony organ związków międzygminnych, z wyłączeniem inwestycji w miastach powyżej 15 tys. mieszkańców.

Czy można realizować projekt dotyczący remontu dróg?
Nie. Ze środków PAOW możliwe jest dofinansowanie budowy lub modernizacji dróg. Remonty dróg uważane są za koszty ich bieżącej eksploatacji i nie mogą uzyskać dofinansowania z PAOW.

Jeśli powiat złoży projekt o dofinansowanie budowy drogi powiatowej, która w części będzie przechodzić przez miasto o liczbie mieszkańców powyżej 15 tys., to czy może dostać dofinansowanie?
Nie może. Miasta powyżej 15 tys. mieszkańców nie są objęte pomocą w ramach PAOW. Powiat może natomiast w takim wypadku złożyć oddzielny wniosek na budowę odcinka drogi znajdującego się poza miastem.

Czy może ubiegać się o dofinansowanie wniosek gminy wiejsko-miejskiej na rozbudowę ujęcia wody w mieście > 15.000 mieszkańców, gdy rozbudowa tego ujęcia ma służyć potrzebom okolicznych wiosek?
Tak, ale tylko w części służącej potrzebom tychże okolicznych wiosek

Jak należy traktować w montażu finansowym kredyt udzielony przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej? Czy można traktować te środki jak kredyt komercyjny i ujmować w pozycji kredyty i pożyczki? Jest to, co prawda kredyt na preferencyjnych warunkach (niżej oprocentowany, niemniej jednak gmina musi go spłacić.
Tak jak inne kredyty zaciągnięte przez gminę, tj. jako środki wnioskodawcy.

Pytanie dotyczące formy, w jakiej powinny być składane wnioski: w formie papierowej mają być złożone dwa oryginały kompletnych wniosków (ze wszystkimi załącznikami). Co z forma elektroniczną? - brak wytycznych, co do składania wniosków w tej formie. W jakiej formie wymagany jest model ekonomiczno-finansowy dla wniosków powyżej 1 ml 200 tys. zł - czy wymagany jest wydruk i forma elektroniczna?
Wnioski należy składać w liczbie dwóch egzemplarzy (oryginały) wraz z kompletem załączników. Obydwa egzemplarze musza być podpisane przez upoważnione osoby reprezentujące wnioskodawcę, czyli jednostkę samorządu terytorialnego. Obowiązuje drukowana forma wniosku.

Czy w przypadku projektów o wartości kosztorysowej do 1 200 000 PLN konieczne jest osiągniecie nadwyżki przychodów nad kosztami w okresie do 5 lat po oddaniu inwestycji do użytku? Co jeśli takiej nadwyżki nie da się wykazać? Czy gmina musi wtedy wypełnić model i pokazać, że ekonomiczna stopa zwrotu jest równa lub wyższa od 10%?
W projektach tych należy wykazać albo osiągnięcie nadwyżki przychodów nad kosztami w okresie nie dłuższym niż 5 lat, a jeśli takiego efektu nie da się wykazać - konieczne jest wypełnienie modelu i wykazanie, że ekonomiczna stopa zwrotu wynosi minimum 10%.

Jezeli planowana data zakonczenia etapu projektu przypada na miesiac grudzien 2001 r. to w jakim miesiacu nalezy ujac w harmonogramie zapotrzebowanie na srodki?
Prace i faktury beda przyjete w grudniu, to zapotrzebowanie na srodki nalezy ujac w harmonogramie tego miesiaca.

Czy plan zapotrzebowania na srodki nalezy sporzadzic w oparciu o daty zakonczenia etapow projektu, zawarte w zalaczniku nr 3 do Umowy o finansowaniu?
Tak, z uwzglednieniem spodziewanego terminu przyjecia protokolu odbioru prac i faktury za dany okres.

Przyjmujac powyzsze zalozenie, jak przewidziec terminy zapotrzebowania na srodki, w przypadku czesciowych odbiorow robot, a tym samym otrzymania faktur przed zakonczeniem realizacji etapu?
Czesciowy odbior robot powinien byc jednoznaczny z zakonczeniem etapu okreslonym w umowie z kontrahentem, tj. z przyjeciem protokolu odbioru prac i faktury. Czesciowy odbior robot powinien byc jednoznaczny z zakonczeniem etapu okreslonym w umowie z kontrahentem, tj. z przyjeciem protokolu odbioru prac i faktury.


Autor: Michał Giermasiński, 2003