Struktura Programu

Struktura i zasady funkcjonowania PAOW

Struktura programu opiera się na trzech szczeblach wdrożeniowych:
-  centralny (Krajowy Komitet Sterujący, Jednostka Koordynacji Programu i Zespoły Programowe w ministerstwach realizujących program),
-  regionalny (Regionalne Komitety Sterujące, Wojewódzkie Biura Wdrażania Programu, Regionalne Oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkie Urzędy Pracy i Kuratoria) i
-  lokalny (gminy i powiaty).

Decyzje strategiczne dotyczące Programu aktywizacji obszarów wiejskich podejmowane są przez Krajowy Komitet Sterujący (KKS), powołany przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 marca 2000 r. Przewodniczy mu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W skład KKS wchodzą Ministrowie: Edukacji Narodowej i Sportu, Finansów, Pracy Gospodarki i Polityki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Marszałkowie Województw Małopolskiego i Warmińsko-Mazurskiego jako przedstawiciele Konwentu Marszałków. Do głównych zadań KKS należy ogólna ocena Programu i dokonywanie, w porozumieniu z Bankiem Światowym, ewentualnych jego korekt, ustalanie podstawowych kryteriów obowiązujących przy realizacji Programu oraz integrowanie Programu z rządową polityką strukturalną rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa i innych programów rządowych. Komitetowi udziela wsparcia merytorycznego i technicznego Jednostka Koordynacji Programu (JKP), powołana w ramach Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zespoły Programowe zostały powołane w następujących ministerstwach zaangażowanych w realizację Programu:
-  Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej realizujące komponenty A (Mikropożyczki) i B1 (Program Reorientacji/Przekwalifikowań)
-  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu realizujące komponent B2 (Edukacja)
-  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizujące komponent B3 (Budowa potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej)
-  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizujące komponent C (Infrastruktura Wiejska)
Zespoły Programowe odpowiedzialne są za wdrażanie poszczególnych komponentów oraz za monitorowanie osiąganych efektów.

Regionalne Komitety Sterujące (RKS) utworzone zostały we wszystkich województwach i podejmują decyzje dotyczące realizacji PAOW na swoim terenie, w ramach ogólnych zasad obowiązujących w Programie. RKS pracuje pod kierownictwem Marszałka Województwa a ponadto w jego skład wchodzą zastępca wojewody, kurator, przedstawiciele gmin i powiatów, izby rolniczej, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Marszałka. W ramach środków przyznanych województwu na realizację PAOW, RKS dokonuje oceny i ustala hierarchię projektów zgłaszanych przez beneficjentów do realizacji, w oparciu o ich pozytywny wpływ na tworzenie miejsc pracy, wagę dla rozwoju regionalnego, akceptację społeczną oraz efektywność ekonomiczną.

Wojewódzkie Biura Wdrażania Programu (WBWP) pełnią funkcję wspierającą całość realizacji Programu na terenie województwa oraz działają jako sekretariat Regionalnego Komitetu Sterującego. WBWP odgrywają niezwykle ważną rolę przy wdrażaniu PAOW poprzez pełnienie funkcji administracyjnych, nadzorujących oraz monitorujących realizację wszystkich prac.

Regionalne Oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (RO ARiMR) zaangażowane są w realizację komponentu C (Infrastruktura Wiejska), i ich zadania polegają na przyjęciu od beneficjentów i sprawdzeniu poprawności oraz kompletności wniosków o dofinansowanie. Następnie, w trakcie i po zakończeniu realizacji inwestycji, pracownicy RO ARiMR dokonują oceny zgodności wykonania prac z zawartym kontraktem pomiędzy beneficjentem a kontraktorem, i zatwierdzają faktury przesyłając je do realizacji do WBWP.

Wojewódzkie Urzędy Pracy odpowiadają za przygotowanie i realizację od strony merytorycznej komponentu B1 (Program Reorientacji/Przekwalifikowań).

Kuratoria zaangażowane są w realizację komponentu B2 (Edukacja) i wspierają merytorycznie Zespół Programowy MEN oraz Wojewódzkie Biura Wdrażania Programu.

Na szczeblu lokalnym gminy i powiaty przygotowują oraz biorą bezpośredni udział w realizacji Programu, szczególnie w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych oraz wdrażania komponentu edukacyjnego.
Autor: Michał Giermasiński, 2003