Ogłoszenie o naborze członków Rady Fundacji
OGŁOSZENIE
o naborze członków Rady Fundacji

Zarząd Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. VI ust. 4 Statutu Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ogłasza nabór:

członków Rady Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
liczba miejsc: 7

Opis stanowiska:
Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji, stoi na straży niezależności i renomy Fundacji w wykonywaniu jej statutowych funkcji doradczych i analitycznych oraz czuwa nad skutecznością realizacji innych celów statutowych. Członkowie Rady Fundacji w wykonywaniu swej funkcji są niezależni od organów administracji publicznej i kierują się zasadami uczciwości, rzetelności oraz transparentności, mając na względzie dobro Fundacji. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 1. nadzór nad realizacją celów Fundacji, zatwierdzanie kierunków i programów działania Fundacji oraz jej budżetu, biorąc pod uwagę warunki stawiane przez darczyńców dotyczące pomocy, szczególnie, gdy dotyczą one wielkości i czasu trwania pomocy, wydawanie w tym zakresie zaleceń Zarządowi Fundacji;
 2. badanie rocznych bilansów Fundacji i zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności Fundacji;
 3. dokonywanie kontroli działań Zarządu Fundacji;
 4. ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji;
 5. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy oraz zawieranie innych umów z członkami Zarządu Fundacji;
 6. reprezentowanie Fundacji w sporach, których stroną jest członek Zarządu Fundacji;
 7. zatwierdzanie uchwał Zarządu o likwidacji Fundacji lub połączeniu z inną fundacją;
 8. uchwalanie Regulaminu Fundacji, określającego organizację wewnętrzną Fundacji oraz zasady pracy Rady Fundacji i Zarządu Fundacji;
 9. zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawach nabycia lub zbycia przez Fundację prawa własności nieruchomości;
 10. uchwalanie zmian Statutu, większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków Rady Fundacji;
 11. inne kompetencje określone w Statucie.

Wynagrodzenie
W dacie zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zryczałtowana dieta za jedno posiedzenie wynosi 1.000,00 zł brutto, przy czym nie może ona przekroczyć kwoty 5.000,00 zł brutto w skali roku kalendarzowego. Dieta nie przysługuje członkowi Rady Fundacji pełniącemu jednocześnie funkcję sekretarza stanu lub podsekretarza stanu lub pobierającemu uposażenie posła lub senatora. W roku 2015 Rada Fundacji odbyła dwa posiedzenia.

Procedura zgłaszania kandydatów:
W skład Rady Fundacji może być powołana osoba, która daje rękojmię niezależnego i starannego wykonywania funkcji, ciesząca się powszechnym zaufaniem i autorytetem w działalności publicznej, społecznej lub naukowej. Zgłoszenia kandydata na członka Rady Fundacji może dokonać:
 1. szkoła wyższa, poprzez wskazanie osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych, ekonomicznych lub prawnych;
 2. Dyrektor Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 3. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych;
 4. ogólnopolska organizacja jednostek samorządu terytorialnego;
 5. ogólnopolski związek zawodowy rolników lub inna ogólnopolska organizacja rolnicza;
 6. ogólnopolski związek zawodowy działający w instytucji podległej lub nadzorowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 7. bank zrzeszający banki spółdzielcze lub bank spółdzielczy;
 8. inna fundacja lub stowarzyszenie, wspierające rozwój obszarów wiejskich.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Fundacji będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej. Na zgłoszenie kandydata składają się następujące dokumenty:
 1. oświadczenie podmiotu zgłaszającego, zawierające imię i nazwisko zgłaszanego kandydata oraz uzasadnienie (w formie pisemnej);
 2. oświadczenie zgłoszonego kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady Fundacji, zawierające klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu powołania do organu Fundacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) (w formie pisemnej).
Zgłoszenia należy składać w Kancelarii Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, sekretariat – pok. 253) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2015 r.
Za dzień dokonania zgłoszenia uważa się datę jego wpływu do Kancelarii Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, sekretariat – pok. 253).

Procedura powoływania członków Rady Fundacji:
Zarząd Fundacji przekazuje Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły do Fundacji w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołuje członków Rady Fundacji spośród osób zgłoszonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze.

Data zamieszczenia: 16 października 2015 r.
 

AKTUALIZACJA (dnia 26 października 2015 r.):
Z uwagi na zgłoszenie liczby kandydatów niewystarczającej do obsadzenia pełnego składu Rady Fundacji, przedłuża się termin zgłaszania kandydatów do dnia 30 października 2015 r. do godz. 16:00.

powrót