Sprawozdania roczne
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” istnieje obowiązek przesyłania sprawozdań rocznych z realizacji operacji w ramach osi priorytetowych zawartych w Programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”. W oparciu o §5.1 , instytucja zarządzająca albo instytucja pośrednicząca, po wyrażeniu na piśmie przez instytucję zarządzającą, może zwolnić beneficjenta z obowiązku sporządzania sprawozdania rocznego w odniesieniu do operacji, których okres realizacji określony w umowie o dofinansowaniu lub w decyzji o przyznaniu pomocy nie przekracza dwóch kolejnych okresów sprawozdawczych.
W związku z tym Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA informuje, iż zgodnie z notatką Departamentu Rybołówstwa MRiRW, zatwierdzoną przez Pana Kazimierza Plocke, Sekretarza Stanu w MRiRW, z dnia 10.11.2010 roku oraz pismem z dnia 14.12.2012 r. beneficjenci osi priorytetowej 5 PO RTYBY 2007 – 2013 zostali zwolnieni z obowiązku składania sprawozdań rocznych z operacji, których okres realizacji określony w umowie lub porozumieniu o dofinansowanie nie przekracza dwóch kolejnych okresów sprawozdawczych.
powrót