Wytyczne dla beneficjentów PT PO RYBY 2007-2013
Wytyczne dla beneficjentów osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Przedmiotowe wytyczne mają na celu umożliwić beneficjentom prawidłowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie, natomiast instytucji pośredniczącej ich sprawniejszą obsługę i rozliczenie, dlatego każdy z beneficjentów powinien uwzględnić powyższe wytyczne w procesie przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie.
Wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność przygotowuje się na formularzach udostępnionych na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz składa się w formie papierowej i na informatycznym nośniku danych bezpośrednio w siedzibie instytucji pośredniczącej, którą jest Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, na ul. Wspólnej 30, 00-930 Warszawa, sekretariat piętro II pokój 253 w godzinach 9.00-16.00.
Wniosek można także wysłać do siedziby FAPA:
Instytucja pośrednicząca zwraca uwagę, iż każdy ze składanych wniosków powinien uwzględniać jednolite koszty kwalifikowalne w podziale na następujące kategorie:
Wszystkie koszty kwalifikowalne w ramach pomocy technicznej zostały ujęte w załączniku do rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
W przypadku pytań oraz zaistniałych wątpliwości beneficjentów prosimy o kontakt.
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22 623 1901
e-mail: FAPA@fapa.org.pl
www.fapa.org.pl
Zespół Rozwoju Wsi:
Krzysztof Janiak, tel. 22 623 19 43, K.Janiak@fapa.org.pl
Krzysztof Kwiatkowski, tel. 22 623 19 37, K. Kwiatkowski@fapa.org.pl
Katarzyna Bogumił, tel. 22 623 19 94, K.Bogumil@fapa.org.pl
powrót